pdf Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981–2015

W Informatory PSH

Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981–2015

Informator państwowej służby hydrogeologicznej został opracowany w Programie Zagrożenia i Ochrona Wód Podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Przedstawiono w nim część zagadnień opracowanych w latach 2015–2016 na potrzeby realizacji zadania państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) pt. „Wyznaczenie ekstremalnych stanów wód podziemnych w Polsce w zapisie stacjonarnych obserwacji wahań położenia zwierciadła wody” (Raport z zadania nr 29 PSH, 2017).

Prace i publikacja wyników w formie Informatora PSH były finansowane ze środków NFOŚiGW zgodnie z zapisami umowy nr 521/2015/Wn-07/FG-HG-DN/D zawartej w dniu 24.11.2015 r.

Celem pracy jest przeanalizowanie występowania niżówek hydrogeologicznych w Polsce (w ujęciu lat hydrologicznych)w wieloleciu 1981–2015. Temat wydaje się interesujący nie tylko ze względów badawczych, lecz także gospodarczych. Prześledzenie zmienności wieloletniej niskich stanów wód podziemnych jest ciekawe w kontekście poznawczym samego zjawiska wahań zwierciadła tych wód oraz zachodzących zmian klimatu.
Długotrwałe, naturalne obniżenia zwierciadła wód podziemnych na obszarach niezwodociągowanych mogą powodować skutki socjalne i finansowe. Z tego względu analiza dotycząca występowania niżówek hydrogeologicznych może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.