pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019

W 2019 -

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 października 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W październiku br. w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpiło obniżenie poziomu wód podziemnych i spadek wydajności źródeł w porównaniu do stanu udokumentowanego w poprzednim miesiącu.

 

Poziom wód podziemnych

 

 W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się średniego poziomu zwierciadła wody nastąpiło w 57% analizowanych punktów obserwacyjnych i objęło głównie południową, wschodnią i północną część kraju. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym odnotowano w tym czasie w przypadku około 37% analizowanych punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 6% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z września br.

 

W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym w większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 51%) w październiku odnotowane zostały wyższe położenia średniego ustabilizowanego zwierciadła wody w stosunku do stanu średniego z poprzedniego miesiąca. Obniżenie poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w ponad 42% analizowanych punktów. Sytuacja taka wystąpiła przede wszystkim w południowej, wschodniej i północno-wschodniej Polsce, a miejscami także w centrum i na północy kraju. W przypadku około 7% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego okresu obserwacji.

 

W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych, to jest takich, w których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości większej niż 120 m, wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wód w stosunku do średniego stanu z września br. odnotowano w 50% analizowanych punktów obserwacyjnych, głównie w północno-zachodniej i północnej części kraju, a lokalnie również w centrum i na północnym wschodzie Polski. Obniżenie średniego ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych odnotowano w tym czasie w przypadku około 44% analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 6% obserwowanych studni średni poziom ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległ zmianie w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

 

Wydajności większości monitorowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju w omawianym okresie uległy zmniejszeniu w odniesieniu do stanu z września br. Stan taki odnotowano w przypadku 11 spośród 14 obserwowanych źródeł. Były to źródła znajdujące się w województwach: dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim oraz podkarpackim. Wzrost średnich wydajności nastąpił w tym czasie w przypadku 2 źródeł znajdujących się w województwach śląskim i małopolskim. W przypadku jednego źródła znajdującego się w województwie dolnośląskim, podobnie jak w miesiącu poprzednim, odnotowano brak wody.

 

 
Punkty monitoringu wód podziemnych

 

 Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 1.10 do 31.10.2019 r.

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

W październiku wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym była zbliżona do stanu panującego we wrześniu br., nadal jednak utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (ponad 77%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Poziom rezerw niższy niż 20% w odniesieniu do stanu NNG stwierdzono w tym czasie w przypadku około 23% analizowanych punktów obserwacyjnych. Najgorsza sytuacja panowała w rejonie miejscowości: Czerniawa-Zdrój i Szczytna w woj. dolnośląskim, Rogóźno w woj. kujawsko-pomorskim, Żmudź, Łabunie, Manie, Podedwórze i Wólka Rokicka w woj. lubelskim, Płock i Ciechanów w woj. mazowieckim, Stara Kuźnia, Bliszczyce i Łącznik w woj. opolskim, Podlesie i Aleksandria w woj. śląskim, Nałęczów w woj. świętokrzyskim, Kośmidry w woj. warmińsko-mazurskim oraz Koło w woj. wielkopolskim, gdzie zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów w odniesieniu do stanu NNG.

 
komunikat 7a 2019 ryc2

  Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 1.10 do 31.10.2019 r.

 

 Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W październiku na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego wynikający z niskiego stanu wód podziemnych. Zjawisko niżówki hydrogeologicznej w stosunku do poprzedniego miesiąca uległo pewnemu ograniczeniu na zachodzie kraju w granicach województwa lubuskiego i w zachodniej części województwa wielkopolskiego, ale jednocześnie powiększył się zasięg niżówki na wschodzie, na obszarze województwa lubelskiego.

Obecnie niżówka hydrogeologiczna występuje w:
- zachodniej części województwa zachodniopomorskiego,
- południowo-wschodniej i północno-zachodniej części województwa lubuskiego,
- północnej i centralnej części województwa wielkopolskiego,
- południowej, południowo-zachodniej i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego,
- południowo-wschodniej i centralnej części województwa pomorskiego,
- centralnej i wschodniej części województwa dolnośląskiego,
- zachodniej i północnej części województwa śląskiego,
- zachodniej, południowej i wschodniej części województwa opolskiego,
- północno-zachodniej części województwa mazowieckiego
- oraz na przeważającej części obszaru województwa lubelskiego.

Lokalne obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego zdarzały się również w pozostałych regionach kraju.

 
komunikat

 Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 1.10 do 31.10.2019 r. (porównanie z okresem 1.09 do 30.09.2019 r.)