pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2019

W 2019 -

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W grudniu 2019 r. w większości punktów monitorujących wody podziemne w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym nastąpiło obniżenie poziomu wód.

 

Poziom wód podziemnych

 

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się średniego poziomu zwierciadła wody nastąpiło w 52,5% analizowanych punktach obserwacyjnych i objęło głównie północno-wschodnią, wschodnią, centralną i południową część kraju. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym odnotowano w tym czasie w przypadku około 40,5% analizowanych punktów obserwacyjnych. W przypadku ponad 7% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z listopada ub.r.

 

W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym wyższe położenia średniego ustabilizowanego zwierciadła wody w stosunku do stanu średniego z poprzedniego miesiąca zostały odnotowane w ponad 48% analizowanych punktów obserwacyjnych. Jednocześnie o 13% w stosunku do listopada ub.r. zwiększyła się ilość punktów, w których doszło do obniżenia poziomu średniego ustabilizowanego zwierciadła wody. W przypadku ponad 9% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego okresu obserwacji.

 

W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych, to jest takich, w których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości większej niż 120 m, wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wód w stosunku do średniego stanu z listopada ub.r. odnotowano w ponad 53% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie średniego poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych odnotowano w tym czasie w przypadku około 43% analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych. W ponad 4% obserwowanych punktów średni poziom ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległ zmianie w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

 

Spośród czternastu monitorowanych źródeł obniżenie średnich wydajności w stosunku do stanu z listopada ub.r. odnotowano w przypadku pięciu źródeł znajdujących się w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i śląskim. Wzrost średnich wydajności nastąpił w tym czasie w przypadku pięciu źródeł. Źródła te znajdują się w województwach dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i śląskim. W przypadku czterech źródeł znajdujących się w województwach: dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim ich średnie miesięczne wydajności pozostały na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu, przy czym w przypadku źródła znajdującego się w miejscowości Czerniawa-Zdrój (woj. dolnośląskie) odnotowano brak wody.

 

 
Punkty monitoringu wód podziemnych

 

 Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w okresie 1.12 do 31.12.2019 r.

 

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

W grudniu ub.r. wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 82%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Poziom rezerw niższy niż 20% w odniesieniu do stanu NNG stwierdzono w tym czasie w przypadku ponad 18% analizowanych punktów obserwacyjnych. Najgorsza sytuacja panowała w rejonie miejscowości: Bliszczyce, Karłowiczki i Łącznik (woj. opolskie), Aleksandria (woj. śląskie), Kośmidry (woj. warmińsko-mazurskie), Ciechanów i Płock (woj. mazowieckie), Łabunie, Manie i Podedwórze (woj. lubelskie), Rogoźno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Szczytna i Czerniawa-Zdrój (woj. dolnośląskie), gdzie zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych lub wydajności źródeł wskazywały na brak rezerw zasobów w odniesieniu do stanu NNG.

 
komunikat 8a 2019 ryc2

  Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w okresie od 1.12 do 31.12.2019 r.

 

 Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W grudniu ub.r. na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego wynikający z niskiego stanu wód podziemnych. W niemal połowie punktów obserwacyjnych, w których stwierdzono obniżenie się średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego doszło do pogłębienia niżówki w odniesieniu do stanu z listopada ub.r. Obecnie niżówka hydrogeologiczna utrzymuje się w:

- zachodniej części województwa zachodniopomorskiego,
- północno-wschodniej i wschodniej części województwa wielkopolskiego,
- południowej, południowo-zachodniej i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego,
- południowo-wschodniej i centralnej części województwa pomorskiego,
- centralnej i wschodniej części województwa dolnośląskiego,
- zachodniej i północnej części województwa śląskiego,
- zachodniej, południowej i wschodniej części województwa opolskiego,
- północnej i północno-zachodniej części województwa mazowieckiego
- na znacznej części (głównie na wschodzie i południu) województwa lubelskiego.

Lokalne obniżenia poziomu wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego zdarzały się w grudniu również w pozostałych regionach kraju.

 
komunikat

 Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w okresie od 1.12 do 31.12.2019 r. (porównanie z okresem 1.11 do 30.11.2019 r.)