Kolejne "Profile głębokich otworów wiertniczych" są dostępne on-line

W ramach serii wydawniczej "Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego" ukazało się pięć kolejnych opracowań: Wilga IG 1,  Bodzanów IG 1, Zaręby IG 2, Grochowice M 9 oraz Jezioro Okrągłe IG 1, IG 2. "Profile..." są wydawane od  1972 roku w celu szybkiego udostępniania oryginalnych wyników badań geologicznych z wierceń.

Seria jest opracowana kompleksowo według jednolitego wzoru dla obszaru całej Polski. Każdy zeszyt zawiera pakiet informacji:

 • lokalizacja otworu wiertniczego, parametry techniczne i wykonane badania,
 • regionalne tło geologiczne,
 • profil chronostratygraficzny,
 • profil litostratygraficzny,
 • szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (m.in. wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, mineralogicznych, petrologicznych i geochemicznych).

Ponadto, w zależności od przeprowadzonych analiz, opisy profili mogą zawierać:

 • wyniki badań geofizycznych i sejsmometrycznych,
 • wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał,
 • wyniki badań materii organicznej, potencjał węglowodorowy,
 • wyniki badań strukturalnych podłoża krystalicznego,
 • opisy mineralizacji kruszcowej i jej wiek,
 • badania geochronologiczne,
 • zarys sedymentacji,
 • wyniki badań palinostratygraficznych,

i wiele innych parametrów, oznaczanych w zależności od lokalizacji otworu i charakterystyki występujących w nim utworów.

"Treść zeszytów udostępnionych szerokiemu gronu odbiorców oddaje aktualny stan wiedzy geologicznej, dotyczącej dobrze rdzeniowanych profili otworów, będących w wielu przypadkach reperowymi dla większości jednostek geologicznych Niżu Polskiego, jak również GZW i Gór Świętokrzyskich. Na tej podstawie można również określić zagadnienia jeszcze niezbadane, co może wytyczyć kierunki przyszłych badań" - napisała we wstępie do Zeszytu nr 157 Maria I. Waksmundzka, przewodnicząca komitetu redakcyjnego serii wydawniczej "Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego", jak również wieloletnia autorka publikująca w tej serii.

"Profile…" są obecnie udostępniane w formie drukowanej i elektronicznej (pliki pdf dostępne on-line). Wersja drukowana jest wersją pierwotną i oryginalną. Wydawcą serii jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Nowe zeszyty:

Spis opublikowanych zeszytów >>

AS