Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 157 (2019) – Wilga IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Wilga IG 1    ZESZYT 157

Redakcja naukowa: Maria I. Waksmundzka, Krystian Wójcik

 

SPIS TREŚCI

  pdf Wstęp................... 7 (646 KB)

Lokalizacja otworu wiertniczego, parametry techniczne i wykonane badania –  Teresa Niemczycka, Antoni M. Żelichowski, Maria I. Waksmundzka ...................7

Regionalne tło geologiczne – Maria I. Waksmundzka, Andrzej Głuszyński, Sylwia Kijewska...................9

  pdf Profil chronostratygraficzny – opracowanie zbiorowe*...................11 (232 KB)

  pdf Profil litostratygraficzny – opracowanie zbiorowe *...................16 (283 KB)

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny  – opracowanie zbiorowe *...................21 (503 KB)

  pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, mineralogicznych, petrologicznych i geochemicznych ...................65 (8.81 MB)

Dewon...................65

Stratygrafia, paleogeografia i zarys sedymentacji w dewonie – Lech Miłaczewski................... 65

Małżoraczki dewońskie –  Maria Nehring, Ewelina Krzyżak, Krystian Wójcik...................77

Wyniki badań mikroskamieniałości w utworach franu – Katarzyna Narkiewicz...................79

Mikrofacje i petrografia utworów dewonu – Krzysztof Radlicz, Krystian Wójcik...................83

Karbon...................92

Litologia, stratygrafia i sedymentologia – Maria I. Waksmundzka...................92

Wyniki badań biostratygraficznych utworów karbonu na podstawie konodontów i glonów – Stanisław Skompski ...................99

Wyniki badań biostratygraficznych utworów karbonu na podstawie otwornic – Krystian Wójcik...................101

Palinostratygrafia karbonu na podstawie miospor – Aleksandra Trzepierczyńska,  Halina Kmiecik...................104

Wyniki badań petrograficznych utworów karbonu – Aleksandra Kozłowska...................114

Perm...................128

Czerwony spągowiec – Hubert Kiersnowski, Jędrzej Pokorski ...................128

Wyniki badań petrograficznych próbki piaskowca czerwonego spągowca – Aleksandra Kozłowska ...................128

Cechsztyn – Ryszard Wagner ...................131

Trias...................139

Wstępne uwagi o stratygrafii i położeniu paleogeograficznym rejonu Wilgi w triasie – Anna Becker ...................139

Wykształcenie litologiczne, stratygrafia i zarys przebiegu sedymentacji pstrego piaskowca – Anna Becker ...................139

Wyniki badań petrograficznych pstrego piaskowca – Marta Kuberska...................140

Wykształcenie litologiczne i środowisko sedymentacji wapienia muszlowego – Lidia Adach...................142

Wykształcenie litologiczne, stratygrafia i zarys przebiegu sedymentacji kajpru – Anna Becker...................142

Jura...................143

Litologia, stratygrafia i zarys sedymentacji jury dolnej – Grzegorz Pieńkowski...................143

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych jury środkowej i górnej – Anna Feldman-Olszewska...................143

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury – Jolanta Smoleń, Jolanta Iwańczuk...................149

Fauna mszywiołów w utworach jury – Urszula Hara...................151

Kreda...................155

Uwagi o litologii, stratygrafii i paleogeografii rejonu Wilgi w kredzie – Krzysztof Leszczyński...................155

Paleogen, neogen...................157

Wykształcenie litologiczne, stratygrafia i zarys przebiegu sedymentacji paleogenu i neogenu – Jacek R. Kasiński...................157

  pdf Wyniki badań materii organicznej, historii pogrążania i ewolucji termicznej...................159 (1.67 MB)

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach dewonu dolnego–kredy dolnej – Izabella Grotek ...................159

Wstęp...................159

Wyniki analizy mikroskopowej...................159

Charakterystyka geochemiczna utworów dewonu–kredy dolnej – Ewa Klimuszko...................162

Ilość oznaczonej materii organicznej...................162

Środowisko depozycji materii organicznej, geneza i stopień dojrzałości...................166

Badania geochemiczne materii organicznej metodami Rock-Eval i LECO – Marcin Janas, Paweł Kosakowski............... 169

Wstęp ...................169

Metody badawcze...................169

Interpretacja wyników badań...................169

Zawartość materii organicznej i potencjał węglowodorowy...................171

Rekonstrukcja historii pogrążania i ewolucji termicznej oraz rozwój dojrzałości materii organicznej – Paweł Kosakowski ...................177

Metody badań...................177

Wyniki modelowania...................177

Kalibracja modelu...................178

Analiza subsydencji i tempa depozycji................... 179

Historia pogrzebania i ewolucja termiczna...................180

  pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał ...................182 (633 KB)

Wyniki laboratoryjnych pomiarów parametrów fizycznych i chemicznych – Katarzyna Sobień...................182

Wyniki laboratoryjnych pomiarów gęstości objętościowej – Olga Rosowiecka...................202

  pdf Wyniki badań geofizycznych...................203 (8.05 MB)

Badania sejsmiczne w okolicy otworu wiertniczego Wilga IG 1 – Andrzej Głuszyński, Sylwia Kijewska...................203

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Teresa Adamczak-Biały...................205

Cel badań...................205

Zakres wykonanych badań geofizycznych...................205

Digitalizacja i normalizacja profilowań geofizycznych...................209

Opracowanie wyników badań geofizyki wiertniczej...................212

Pomiary sejsmometryczne – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak ...................214

  pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych, objawy ropy naftowej i złoża węglowodorów...................224 (780 KB)

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski, Leszek Bojarski................... 224

Objawy roponośności w czasie wiercenia – Lech Miłaczewski...................236

Złoże gazu ziemnego Wilga – Joanna Roszkowska-Remin ...................236

  pdf Najważniejsze wyniki badań – Maria I. Waksmundzka, Krystian Wójcik...................238 (221 KB)

  pdf Literatura...................242 (661 KB)

  pdf Summary – Maria I. Waksmundzka, Krystian Wójcik ...................253 (268 KB)

  pdf Apendyks...................257 (6.06 MB)

 

* Stanisław Doktór,  Maria Franczyk  , Aleksandra Krassowska,  Sylwester Marek, Lech Miłaczewski,  Teresa Niemczycka, Eugeniusz Pajnowski, Jędrzej Pokorski,  Anna Ryll, Jan Sobolewski,  Anna Szyperko-Śliwczyńska, Ryszard Wagner,  Antoni M. Żelichowski, Lidia Adach, Anna Becker, Anna Feldman-Olszewska, Jacek R. Kasiński, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Pieńkowski, Maria I. Waksmundzka

 

  pdf Figura 2 Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wilga IG 1 (pl/ang) (4.06 MB)