Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 153 (2019) – Grochowice M 9

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Grochowice M 9   ZESZYT 153

Redakcja naukowa: Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski

 

SPIS TREŚCI

 

  pdf Wstęp – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ..................5 (837 KB)

  pdf Profil chronostratygraficzny – opracowanie zbiorowe* ..................10 (446 KB)

  pdf Profil litostratygraficzny – opracowanie zbiorowe** ..................12 (213 KB)

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe*** ..................15 (443 KB)

  pdf Wyniki badań litologicznych, sedymentologicznych, paleontologicznych, stratygraficznych, petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych ..................38 (7.06 MB)

Perm ..................38

Czerwony spągowiec – Hubert Kiersnowski ..................38

Cechsztyn – Ryszard Wagner ..................39

Wyniki badań petrograficznych piaskowców białego spągowca – Marta Kuberska ..................45

Mikrofacje i środowisko sedymentacji utworów cechsztyńskiej serii miedzionośnej – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski..................48

Mineralizacja kruszcowa w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski, Andrzej Rydzewski ..................52

Mineralizacja kruszcowa w utworach anhydrytu dolnego, anhydrytu górnego i dolomitu głównego – Andrzej Chmielewski, Sławomir Oszczepalski ..................63

Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu – Grzegorz Czapowski ..................65

Trias ..................67

Stratygrafia, litologia i zarys przebiegu sedymentacji pstrego piaskowca – Anna Becker ..................67

Mikrofauna retu i wapienia muszlowego – Olga Styk ..................70

Opracowanie paleontologiczne osadów retu i wapienia muszlowego – Hanna Senkowiczowa ..................70

Wyniki badań litologicznych wapienia muszlowego – Lidia Adach ..................75

Wyniki badań petrograficznych utworów triasu – Marta Kuberska, Maria Frydrychewicz, Witold Dymowski ..................76

Przejawy mineralizacji uranowej w utworach pstrego piaskowca w rejonie otworu Grochowice M 9 – Stanisław Wołkowicz ..................101

Paleogen i neogen ..................103

Paleogen i neogen w rejonie otworu Grochowice M 9 – Jacek Kasiński ..................103

  pdf Wyniki badań materii organicznej ..................106 (1.05 MB)

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach permu – Izabella Grotek ..................106

Wstęp i metody badań ..................106

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej ..................107

Dojrzałość termiczna materii organicznej ..................109

Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock–Eval – Marcin Janas ..................111

Wstęp ..................111

Przygotowanie próbek ..................112

Interpretacja wyników ..................112

Podsumowanie ..................116

  pdf Wyniki badań tempa depozycji, historii termicznej i warunków pogrzebania – Paweł Kosakowski ..................117 (942 KB)

Wstęp ..................117

Kalibracja modelu ..................118

Analiza subsydencji i tempa depozycji ..................119

Historia pogrzebania i ewolucja termiczna ..................120

  pdf Wyniki badań geofizycznych ..................122 (1.71 MB)

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Michał Grzegorz Roman ..................122

Zakres wykonanych badań ..................122

Interpretacja danych geofizyki wiertniczej ..................125

Badania sejsmiczne w okolicy otworu Grochowice M 9 – Sylwia Kijewska, Andrzej Głuszyński ..................127

  pdf Wyniki badań poziomów zbiornikowych gazu ziemnego..................129 (1.37 MB)

Opróbowanie poziomów zbiornikowych – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski, Leszek Bojarski ..................129

Złoże gazu ziemnego Grochowice – Sławomir Oszczepalski ..................133

  pdf Najważniejsze wyniki badań – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ..................135 (250 KB)

  pdf Literatura ..................139 (480 KB)

  pdf Summary – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ..................146 (259 KB)

 

* Lidia Adach, Anna Becker, Maria Frydrychewicz, Jacek Kasiński, Hubert Kiersnowski, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa , Sławomir Oszczepalski, Hanna Senkowiczowa , Olga Styk, Ryszard Wagner

** Lidia Adach, Anna Becker, Maria Frydrychewicz, Edward Gospodarczyk , Jacek Kasiński, Hubert Kiersnowski, Edmund Metlerski , Ewa Odrzywolska-Bieńkowa , Sławomir Oszczepalski, Hanna Senkowiczowa , Olga Styk, Ryszard Wagner

*** Lidia Adach, Anna Becker, Jacek Kasiński, Hubert Kiersnowski, Sławomir Oszczepalski, Hanna Senkowiczowa , Olga Styk, Ryszard Wagner

 

pdf Figura 4 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Grochowice M 9 (pl/ang)  (481 KB)

pdf Figura 17 (88 KB)

pdf Figura 18 (132 KB)