Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 156 (2019) – Bodzanów IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Bodzanów IG 1    ZESZYT 156

Redakcja naukowa: Krzysztof Leszczyński

 

SPIS TREŚCI

 

  pdf Wstęp – Krzysztof Leszczyński, Maria I. Waksmundzka, Sylwester Marek...................7 (1.08 MB)

Regionalne tło geologiczne ...................7

Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego................... 8

  pdf Profil chronostratygraficzny – Krzysztof Leszczyński....................13 (266 KB)

  pdf Profil litostratygraficzny – Krzysztof Leszczyński...................19 (308 KB)

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe*................... 25 (963 KB)

  pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych...................65 (4.60 MB)

Kambr...................65

Litologia i litostratygrafia kambru: ?Kambr środkowy (~ oddział 3) ‒ Jolanta Pacześna...................65

Ordowik...................65

Litologia i stratygrafia ‒ Zdzisław Modliński, Teresa Podhalańska...................65

Sylur...................67

Litologia i stratygrafia ‒ Teresa Podhalańska...................67

Karbon...................69

Litologia, stratygrafia i sedymentologia sukcesji karbonu – Maria I. Waksmundzka................... 69

Palinostratygrafia karbonu na podstawie miospor ‒ Aleksandra Trzepierczyńska, Halina Kmiecik...................74

Charakterystyka paleobotaniczna i fitostratygrafia karbonu ‒ Aleksandra Trzepierczyńska, Teresa Migier...................82

Wyniki badań petrograficznych utworów karbonu – Aleksandra Kozłowska...................83

Perm....................98

Czerwony spągowiec oraz biały spągowiec – Hubert Kiersnowski...................98

Charakterystyka petrograficzna utworów czerwonego spągowca ‒ Anna Maliszewska...................100

Cechsztyn – stratygrafia, litologia, charakterystyka mikrofacjalna, środowiska sedymentacji i paleogeografia ‒ Ryszard Wagner...................107

Mineralizacja kruszcowa ‒  Andrzej Chmielewski, Sławomir Oszczepalski...................116

Trias...................120

Wstęp – Anna Becker...................120

Pstry piaskowiec – litologia, stratygrafia i zarys przebiegu sedymentacji – Anna Becker...................121

Wyniki badań litologicznych wapienia muszlowego – Lidia Adach...................121

Kajper – litologia, stratygrafia i zarys przebiegu sedymentacji – Anna Becker...................122

Jura...................122

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych jury dolnej ‒ Anna Feldman-Olszewska...................122

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych jury środkowej – Anna Feldman-Olszewska...................125

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych jury górnej oraz dolnego beriasu ‒ Anna Feldman-Olszewska...................126

Wyniki badań mikropaleontologicznych jury górnej – Jolanta Smoleń...................129

Kreda...................132

Stratygrafia i litologia kredy (bez beriasu dolnego) oraz regionalne tło paleogeograficzne – Krzysztof Leszczyński...................132

Biostratygrafia utworów paleocenu dolnego i kredy górnej na podstawie otwornic ‒ Eugenia Gawor-Biedowa...................136

Paleogen i neogen ...................139

Paleogen i neogen w rejonie otworu Bodzanów IG 1 ‒ Jacek Kasiński...................139

Czwartorzęd...................140

Charakterystyka utworów czwartorzędu – Krzysztof Leszczyński....................140

  pdf Wyniki badań materii organicznej...................141 (6.98 MB)

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w profilu utworów kreda górna–kambr środkowy – Izabella Grotek...................141

Wstęp....................141

Omówienie wyników analiz...................141

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko...................145

Ilość oznaczonej materii organicznej...................145

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości...................150

Podsumowanie...................159

Badania geochemiczne materii organicznej metodami Rock-Eval, SRA i LECO – Marcin Janas.....................159

Interpretacja wyników....................161

Interpretacja wyników w poszczególnych przedziałach stratygraficznych...................161

Podsumowanie...................167

  pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał ‒ Katarzyna Sobień...................168 (414 KB)

  pdf Rekonstrukcja historii pogrążania i ewolucja termiczna oraz rozwój dojrzałości materii organicznej – Paweł Kosakowski...................190 (3.89 MB)

Metody badań...................190

Wyniki modelowania....................191

Kalibracja modelu ....................191

Analiza subsydencji i tempa depozycji...................192

Modelowanie warunków pogrzebania i historii termicznej ...................194

  pdf Wyniki badań geofizycznych...................196 (2.07 MB)

Wyniki badań geofizyki wiertniczej ‒ Teresa Adamczak-Biały...................196

Cel badań...................196

Zakres badań...................196

Digitalizacja i normalizacja profilowań geofizycznych...................197

Stan techniczny otworu...................201

Opracowanie wyników badań geofizyki wiertniczej...................201

Sejsmika w okolicach otworu Bodzanów IG 1 ‒ Sylwia Kijewska, Andrzej Głuszyński...................203

Wyniki pomiarów prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak...................205

  pdf Opróbowanie poziomów zbiornikowych ‒ Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski, Leszek Bojarski...................217 (2.02 MB)

Podsumowanie...................221

  pdf Najważniejsze wyniki badań w otworze Bodzanów IG 1 – Krzysztof Leszczyński...................222 (708 KB)

  pdf Literatura...................225 (742 KB)

  pdf Summary – Krzysztof Leszczyński...................234 (732 KB)

 

* Lidia Adach, Anna Becker, Anna Feldman-Olszewska, Maria Franczyk , Irena Gajewska, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Jacek Kasiński, Hubert Kiersnowski, Kazimiera Lendzion , Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek, Teresa Migier, Zdzisław Modliński, Teresa Niemczycka , Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Jędrzej Pokorski, Anna Ryll, Anna Szyperko-Teller, Henryk Tomczyk , Ryszard Wagner, Maria I. Waksmundzka, Antoni M. Żelichowski

 

  pdf Figura 6  Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Bodzanów IG 1 (pl/ang)  (2.37 MB)