Geotermia – nowe perspektywy. W PIG-PIB o roli geotermii w transformacji energetycznej i ciepłownictwa

Transformacja energetyczna, transformacja ciepłownictwa – systemowego, jak i indywidualnego – wymaga maksymalnego wykorzystania energii pochodzącej z wnętrza Ziemi. O tym jak sprostać temu wyzwaniu dyskutowano w PIG-PIB podczas Forum „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce”. W panelach dyskusyjnych głos zabrali przedstawiciele rządu, NFOŚiGW – instytucji finansującej geotermalne programy priorytetowe, naukowcy, przedstawiciele administracji samorządowej oraz biznesu realizujący inwestycje geotermalne.

16 maja 2023 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie odbyło się pierwsze Forum pn. „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród wystąpień otwierających konferencję znalazły się prezentacje: dr inż. Mateusza Damrata – dyrektora PIG-PIB, dr Piotra Dziadzio, podsekretarza stanu w MKiŚ, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Sławomira Mazurka – zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Mateusz Damrat

Otwarcie Forum – przemówienie dyrektora PIG-PIB dr inż. Mateusza Damrata

 Piotr Dziadzio

Otwarcie Forum – przemówienie dr Piotra Dziadzio, podsekretarza stanu w MKiŚ, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

 Sławomir Mazurek

Otwarcie Forum – przemówienie Sławomira Mazurka – zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nie zabrakło również słowa wstępu na temat jednego z kluczowych zadań państwowej służby geologicznej dotyczącego tematyki geotermalnej pn. „Bilans i zagospodarowanie złóż wód oraz energii geotermalnej w Polsce”. Efekt finalny przedsięwzięcia ma stanowić m.in. źródło aktualnych danych na temat zasobów wód termalnych i energii geotermalnej w Polsce, a dane te mają być udostępnione wszystkim zainteresowanym geotermią. Kierownik zadania – Izabella Gryszkiewicz, zaznaczyła jak ważną rolę w procesie realizacji tego przedsięwzięcia będzie współpraca PIG-PIB z przedstawicielami ciepłowni, ośrodków rekreacyjnych i balneoterapeutycznych, a także z podmiotami wykorzystującymi wody termalne do innych celów.

 Izabella Gryszkiewicz

Wystąpienie przedstawicielki Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej w PIG-PIB – Izabelli Gryszkiewicz

Gorący temat przewodni wydarzenia zachęcił do udziału liczne grono ekspertów zarówno ze środowiska badawczego, naukowego, samorządowego, jak i ze świata biznesu. Wymiana doświadczeń w realizacji przedsięwzięć geotermalnych stanowiła doskonałą przestrzeń do debaty prowadzonej w czterech panelach dyskusyjnych, poprzedzonych prezentacjami wprowadzającymi.

 Mariusz Socha

Dr Mariusz Socha – prowadzący Forum

Całość wydarzenia poprowadził ekspert PIG-PIB w zakresie geotermii dr Mariusz Socha, kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny.

Pierwszy panel ekspercki pn. „Energia geotermalna jako jeden z filarów transformacji energetycznej – Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” dotyczył kwestii związanych z przyszłością rozwoju geotermii w Polsce, w tym kluczowej roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu przedsięwzięć geotermalnych. Prezes Sławomir Mazurek zwrócił szczególna uwagę na wzrost zainteresowania rozwojem sektora geotermalnego wśród samorządów i innych podmiotów. Dyrektor Mateusz Damrat wskazał natomiast na istotną rolę PIG-PIB w zakresie wsparcia samorządów i podkreślił, że w tym celu wykonano 219 darmowych opinii dotyczących wstępnej oceny możliwości wykorzystania wód termalnych dla zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Dr Piotr Dziadzio zaznaczył, że z dostępnych danych geologicznych wynika, że około 45-50% powierzchni Polski może posiadać potencjał geotermii klasycznej średnio- i wysoko temperaturowej.

Panel 1. Forum - Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce.


 

Sesja 1.

I sesja panelowa (od lewej): Wojciech Jakóbik (moderator panelu), dr Piotr Dziadzio, Sławomir Mazurek, dr inż. Mateusz Damrat

Drugi panel ekspercki pn. „Perspektywy rozwoju sektora geotermalnego w Polsce”, w którym udział wzięli przedstawiciele wiodących placówek naukowo-badawczych zajmujących się geotermią w naszym kraju, wskazał na kluczową rolę wiedzy teoretycznej na temat geotermii i jak znaczącym zadaniem jest połączenie tej wiedzy z praktyką. Paneliści zwrócili również uwagę na istotę wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń w zakresie geotermii z partnerami zagranicznymi.

Panel 2. Forum - Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. 

Sesja 2.

II sesja panelowa (od lewej): Justyna Piszczatowska (moderator panelu), dr hab. inż. Beata Kępińska prof. IGSMiE PAN; dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH; dr Barbara Kiełczawa; Marek Hajto; dr Mariusz Socha; dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN (on-line)

Kolejny panel pn. „Przedsięwzięcia związane z rozwojem geotermii w Polsce” skupił się przede wszystkim na dyskusji o tym, jak ważne jest świadome inwestowanie w rozwój projektów i ciepłowni geotermalnych. Zostały także wspomniane potencjalne trudności jakie mogą się pojawić w całym procesie inwestycyjnym. Doskonałym przykładem sukcesu w sektorze geotermalnym pochwalili się włodarze takich gmin jak Mszczonów oraz Szaflary, które mogą stanowić przykład na to, jak wytrwałość i determinacja samorządów doprowadziła do rozwoju sektora geotermii m.in. w tych gminach. Dzięki zaangażowaniu samorządów oraz wsparciu finansowemu państwa już jesienią bieżącego roku zostanie otwarta kolejna ciepłownia geotermalna w Kole.

Panel 3. Forum - Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. 

Sesja 3.

III sesja panelowa (od lewej): dr Krzysztof Witkowski, Józef Kurek, Wojciech Ignacok, Hubert Skowron, Beata Kuś, Wojciech Jakóbik (moderator panelu)

Ostatni, czwarty panel ekspercki pn. „Wyzwania związane z ciepłownictwem geotermalnym”, nazwany też panelem biznesowym, przepełniony był doświadczeniami praktyków, którzy odnieśli wiodące sukcesy w rozwoju sektora geotermalnego. Taka wymiana praktyki daje nadzieje na rozwój sektora geotermalnego w Polsce.

Panel 4. Forum - Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. 

Sesja 4.

IV sesja panelowa (od lewej): Jarosław Zacharski, Rafał Szkaradziński, dr inż. Bogdan Noga, dr Piotr Długosz, Arkadiusz Biedulski, Sławomir Lorek, Justyna Piszczatowska (moderator panelu)

Po każdym panelu, a także na koniec wydarzenia nie zabrakło miejsca na zadawanie pytań, na które odpowiedzi udzielili eksperci biorący udział w forum.

Eksperci PIG-PIB

Eksperci PIG-PIB: Dorota Lasek-Woroszkiewicz, Grzegorz Ryżyński

W trakcie przerw goście podejmowali dyskusje kuluarowe, a także mogli skorzystać z wiedzy ekspertów PIG-PIB, którzy z pełnym zaangażowaniem udzielali cennych instrukcji na temat dostępu do bazy danych geologicznych.

Forum spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, a także umocniło nas w przekonaniu jak ważna jest wymiana doświadczeń i wspólne działanie na rzecz rozwoju geotermii w Polsce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w wydarzeniu stacjonarnie, jak i tym którzy byli z nami online.

Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy z PIG-PIB i udostępniania danych tak, aby założony cel wspomnianego już wcześniej projektu pn. „Bilans i zagospodarowanie złóż wód oraz energii geotermalnej w Polsce” został zrealizowany z największą starannością i służył potencjalnym inwestorom.

Tekst: Danuta Wysocka
Zdjęcia: Michał Zieliński, Jadwiga Lasota, Izabella Gryszkiewicz

Podsumowanie Forum