Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Krajowy 2013 2022
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku Krajowy 2018 2022
Zwiększanie zasobu cyfrowego Centralnej Bazy Danych Geologicznych Krajowy 2019 2022
Geofizyczno-geologiczna reinterpretacja wgłębnej budowy geologicznej północnej części bloku górnośląskiego w świetle wyników z otworu Bibiela PIG-1 i proponowanego do wykonania profilu sejsmicznego 2D Krajowy 2019 2022
Rozpoznanie potencjału węglowodorowego łupków jurajskich i dolnokredowych na obszarze najbardziej perspektywicznych stref Polski pozakarpackiej Krajowy 2019 2022
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV Krajowy 2018 2022
Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku Krajowy 2018 2022
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska, w latach 2018-2021 Krajowy 2019 2022
Prace kartograficzne na 3 arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów 1:25 000: Zagórze Śląskie, Pieszyce, Ostroszowice – etap I Krajowy 2019 2022
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I Krajowy 2018 2022