Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Opracowanie modelu migracji i akumulacji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w zlewni rzeki Wieprza (w układzie gleba - wody podziemne - wody powierzchniowe - osady) Krajowy 2008 2010
Tło geochemiczne skał magmowych z NE obrzeżenia GZW Krajowy 2009 2010
Zmiany bioróżnorodności w profilach obniżenia bałtyckiego w okresie późnoordowicko-wczesnosylurskich zmian klimatycznych Krajowy 2009 2010
Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty bioróżnorodności morskich zespołów faun mszywiołowych (Zatoka Admiralicji, Szetlandy Południowe) oraz ich znaczenie dla procesu ewolucji, zmian klimatycznych i związków biogeograficznych w ekosystemie polarnym Antarktyda Krajowy 2009 2010
Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej Krajowy 2009 2010
Pogranicze dewonu i karbonu w Polsce, sukcesje faun konodontowych, otwornicowych i palynomorf oraz stratygrafia zderzeniowa a planowana przez Podkomisję Stratygrafii Dewonu IUGS rewizja granicy dewon-karbon Krajowy 2009 2011
Stratygrafia środkowego i górnego plejstocenu w wybranych obszarach reperowych Polski Krajowy 2009 2012
Stratygrafia osadów plejstoceńskich stanowiska archeologicznego w jaskini Stajnia k. Mirowa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Krajowy 2009 2011
Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych z odsłonięć w Częstochowie, w świetle badań mikropaleontologicznych Krajowy 2009 2010
Nowelizacja stratygrafii syluru brzeżnej części kratonu wschodnioeuropejskiego (obszar Lubelszczyzny i Podlasia) Krajowy 2009 2011