Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Dewońsko-dolnokarboński kompleks węglanowy w regionie krakowskim Krajowy 2009 2010
Regionalne głębokie przekroje geologiczne przez Karpaty i ich podłoże Krajowy 2009 2011
Granica trias/jura w seriach reglowych Tatr, magnetobiostratygrafia i podatność magnetyczna Krajowy 2009 2010
Interpretacja geologiczna wyników badań geofizycznych w Tatrach Krajowy 2009 2011
Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry) Krajowy 2008 2010
Litostratygrafia i zasadnicze cechy rozwoju paleogeograficzno-facjalnego ordowiku i syluru na bloku małopolskim Krajowy 2007 2010
Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa Krajowy 2009 2010
Rozwój sedymentacji i diagenezy cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Krajowy 2009 2010
Model palinofacjalny sekwencji dolnokredowej centralnej części basenu polskiego Krajowy 2009 2011
Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego Krajowy 2009 2010