Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 149 (2018) - Siedliska IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Siedliska IG 1 ZESZYT 149

Redakcja naukowa: Jolanta Pacześna, Katarzyna Sobień

SPIS TREŚCI

  pdf Wstęp (1.96 MB)

.... 5

 Regionalne tło geologiczne – Jolanta Pacześna

.... 5
Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworu – Aleksandra Krassowska .... 7
  pdf Profil chronostratygraficzny – Jolanta Pacześna (255 KB) .... 9
  pdf Profil litostratygraficzny – Jolanta Pacześna (270 KB) .... 14
  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe* (549 KB) .... 16
  pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych i petrologicznych (5.98 MB) .... 43
Kambr .... 43
Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna .... 43
Petrologia utworów kambru dolnego – Magdalena Sikorska-Jaworowska .... 44
Ordowik .... 49
Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński  .... 49
Sylur .... 50
Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska .... 50
 Karbon .... 53
 Litologia, stratygrafia i sedymentologia – Maria I. Waksmundzka .... 53
 Biostratygrafia utworów karbonu na podstawie otwornic – Krystian Wójcik .... 59
 Petrologia utworów karbonu – Aleksandra Kozłowska, Teresa Popek .... 65
 Jura .... 71
 Litologia i stratygrafia – Anna Feldman-Olszewska .... 71
 Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury górnej – Jolanta Iwańczuk .... 78
 Kreda ... 81
 Litologia i stratygrafia – Krzysztof Leszczyński ... 81
 Paleogen ... 84
 Litologia i stratygrafia – Jacek Robert Kasiński ... 84
pdf Wyniki badań materii organicznej (1.82 MB) ... 86
 Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach kambru–jury – Izabella Grotek ... 86
 Wstęp ... 86
 Wyniki analizy mikroskopowej ... 86
 Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko ... 91
 Wstęp ... 91
 Ilość oznaczonej materii organicznej ... 91
 Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości ... 97
 Badania geochemiczne materii organicznej starszego paleozoiku metodami Rock-Eval, SRA i LECO – Marcin Janas ... 105
 Interpretacja wyników ... 105
 Interpretacja wyników dla poszczególnych przedziałów stratygraficznych ... 108
 Podsumowanie ...111
pdf Wyniki badań właściwości fizycznych skał – Przemysław Karcz (212 KB) ... 112
pdf Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (640 KB) ... 114
 Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka ... 114
 Metody badań ... 114
 Wyniki ... 114
 Analiza tempa depozycji ... 115
 Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania ... 116
 Interpretacja danych sejsmicznych – Sylwia Kijewska ... 118
pdf Wyniki badań geofizycznych i opróbowań hydrogeologicznych (1.98 MB) ... 120
 Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk ... 120
 Zakres oraz metody prac badawczych ... 120
 Digitalizacja wyników badań ...121
 Metody prac interpretacyjnych ...124
 Cyfrowy opis profilu litologicznego ...124
 Wydzielenia warstw węgla kamiennego w profilu ...126
 Metody interpretacji parametrów petrofizycznych ...126
 Profile właściwości petrofizycznych ...128
 Porowatość całkowita oraz gęstość objętościowa ...128
 Profil prędkościowy ...128
 Charakterystyka termiczna profilu otworu ...128
 Mapa głębokości stropu izotermy +160°C ...132
 Warstwy wodonośne – mineralizacja wód podziemnych ...132
 Podsumowanie wyników badań geofizycznych ...135
Opracowanie pomiarów prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak   ... 136
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia – Katarzyna Sobień  ... 142
 Wyniki opróbowań poziomów zbiornikowych – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski ... 142
 Wyniki badań ... 143
 Podsumowanie ... 146

  pdf Podsumowanie – Jolanta Pacześna, Katarzyna Sobień (244 KB) ... 147
  pdf Literatura (634 KB) ... 150
  pdf Summary – Jolanta Pacześna, Katarzyna Sobień (261 KB) ... 157

 

pdf Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Siedliska IG 1(pl/ang) (2.42 MB)

*Krystyna Dayczak-Calikowska , Anna Feldman-Olszewska, Jacek Robert Kasiński, Aleksandra Krassowska, Kazimiera Lendzion , Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska,  Henryk Tomczyk , Maria I. Waksmundzka,  Antoni M. Żelichowski