Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 154 (2019) – Jezioro Okrągłe IG 1, IG 2

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Jezioro Okrągłe IG 1, IG 2    ZESZYT 154

Redakcja naukowa: Zbigniew Cymerman, Janina Wiszniewska

 

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp – Janina Wiszniewska ..................7 (230 KB)

Profile chronostratygraficzne – Zbigniew Cymerman (zestawienie) ..................9

  pdf Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 1 ..................9 (510 KB)

  pdf Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 2 ..................13 (202 KB)

Profile litostratygraficzne – Zbigniew Cymerman (zestawienie) ..................17

  pdf Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 1 ..................17 (203 KB)

  pdf Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 2 ..................18 (230 KB)

Szczegółowe profile litologiczno-stratygraficzne ..................20

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 1 – opracowanie zbiorowe*...................20 (388 KB)

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 2 – opracowanie zbiorowe **.................. 31 (289 KB)

  pdf Wyniki badań litologicznych, strukturalnych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych ..................46 (4.88 MB)

Skały fundamentu krystalicznego – mezoproterozoik ..................46

Wyniki badań petrograficznych i geochemicznych – Marta Juskowiak, Olech Juskowiak, Aleksandra Kozłowska, Leszek Krzemiński ..................46

Analiza składowych głównych dla danych geochemicznych w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 2 – Paweł Lewandowski ..................61

Badania geochronologiczne K-Ar w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 2 – Katarzyna Jarmołowicz-Szulc ..................66

Wiek mineralizacji kruszcowej z otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 2 i z wierceń rejonu Krzemianki i Udryna w suwalskim masywie anortozytowym oznaczony metodą Re-Os – Janina Wiszniewska .................. 69

Badania strukturalne podłoża krystalicznego – Zbigniew Cymerman ..................72

Mineralizacja kruszcowa w rejonie otworów wiertniczych Jezioro Okrągłe IG 1 i Jezioro Okrągłe IG 2 – Krzysztof Nejbert ..................83

Kambr..................99

Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna ..................99

Badania petrograficzne utworów w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 1 – Magdalena Sikorska-Jaworowska ..................100

Ordowik ..................104

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska ..................104

Sylur ..................105

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska ..................105

Charakterystyka rozwoju basenu dolnopaleozoicznego w rejonie otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 1 – Joachim Szulc..................105

Trias ..................110

Stratygrafia, litologia i zarys przebiegu sedymentacji pstrego piaskowca – Anna Becker ..................110

Jura .................. 112

Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych – Anna Feldman-Olszewska..................112

Kreda ..................115

Litologia i stratygrafia – Krzysztof Leszczyński ..................115

Biostratygrafia osadów dolnego paleocenu i kredy górnej na podstawie otwornic i mikroszczątków w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 1 – Eugenia Gawor-Biedowa ..................117

Fauna mszywiołów późnej kredy w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 1 – Urszula Hara............................. 120

  pdf Wyniki badań materii organicznej, historii pogrążania i ewolucji termicznej..................125 (2.14 MB)

Badania geochemiczne materii organicznej ordowiku i syluru metodą Rock-Eval – Marcin Janas, Ewelina Krzyżak..................125

Interpretacja wyników .................. 126

Interpretacja wyników dla utworów ordowiku i syluru ..................126

Wnioski ..................127

Rekonstrukcja historii pogrążania i ewolucji termicznej oraz rozwój dojrzałości materii organicznej – Paweł Kosakowski ..................131

Metody badań ..................131

Wyniki modelowania ..................131

Kalibracja modelu ..................131

Analiza subsydencji i tempa depozycji .................. 132

Historia pogrzebania i ewolucja termiczna ..................133

  pdf Laboratoryjne pomiary gęstości objętościowej w otworach wiertniczych Jezioro Okrągłe IG 1 i Jezioro Okrągłe IG 2 – Olga Rosowiecka ..................136 (471 KB)

  pdf Wyniki badań geofizycznych..................139 (1.63 MB)

Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworach Jezioro Okrągłe IG 1 i Jezioro Okrągłe IG 2 – Michał G. Roman..................139

Zakres wykonanych badań ..................139

Ocena jakości danych ..................141

Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej..................142

Wyniki badań petromagnetycznych i paleomagnetycznych w utworach ordowiku i dolnego syluru w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 1 – Olga Rosowiecka, Jerzy Nawrocki ..................143

Metody i zakres badań..................144

Wyniki...................144

Wnioski..................148

  pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych w otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 1 – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski ..................149 (276 KB)

  pdf Najważniejsze wyniki badań – opracowanie zbiorowe*** ..................150 (250 KB)

  pdf Literatura ..................155 (496 KB)

  pdf Summary – opracowanie zbiorowe *** ..................165 (251 KB)

 

*   Zbigniew Cymerman, Anna Becker, Anna Feldman-Olszewska, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Kazimiera Lendzion  , Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Jędrzej Pokorski, Anna Szyperko-Śliwczyńska , Karolina Waleczek

** Zbigniew Cymerman, Anna Becker, Anna Feldman-Olszewska, Marta Juskowiak, Aleksandra Kozłowska, Leszek Krzemiński, Kazimiera Lendzion  , Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Stanisława Samociuk, Bronisław Szymański , Jan S. Wojtowicz

*** Zbigniew Cymerman, Anna Becker, Anna Feldman-Olszewska, Eugenia Gawor-Biedowa, Urszula Hara, Marcin Janas, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Paweł Kosakowski, Leszek Krzemiński, Ewelina Krzyżak, Krzysztof Leszczyński, Paweł Lewandowski, Jerzy Nawrocki, Krzysztof Nejbert, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Michał G. Roman, Olga Rosowiecka, Magdalena Sikorska- -Jaworowska, Joachim Szulc, Janina Wiszniewska

 

pdf Figura 2 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 1 (pl/ang) (6.13 MB)

pdf (6.13 MB) pdf Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 2 (pl/ang) (7.99 MB)