Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 142 (2014) - Terebin IG 5

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Terebin IG 5
ZESZYT 142

Redakcja naukowa: Jolanta PACZEŚNA

 

SPIS TREŚCI

 

pdf  Wstęp (2.6 MB)

....... 7

Regionalne tło geologiczne – Jolanta Pacześna

.......7

Lokalizacja i parametry techniczne otworu –  Antoni M. Żelichowski

....... 9

pdf   pdf Profil chronostratygraficzny – pdf Jolanta Pacześna pdf ( pdf 361.84 kB)

..... 11

pdf   pdf Profil litostratygraficzny – pdf Jolanta Pacześna pdf ( pdf 380.16 kB)

..... 16

pdf  Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (972.76 kB)

..... 19

pdf  Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych (8.62 MB)

..... 84

Ediakar

..... 84

Litologia, stratygrafia i środowiska depozycji – Jolanta Pacześna

..... 84

Petrologia skał klastycznych – Marta Juskowiakowa

..... 89

Petrologia skał wulkanicznych – Marta Juskowiakowa

..... 92

Charakterystyka i klasyfikacja geochemiczna skał wulkanicznych – Ewa Krzemińska

..... 94

Kambr

..... 97

Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna

..... 97

Petrologia utworów kambryjskich – Magdalena Sikorska

... 100

Ordowik

... 111

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

... 111

Petrologia utworów ordowiku – Anna Langier-Kuźniarowa

... 112

Sylur

... 121

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska

... 121

Dewon

... 122

Litologia i stratygrafia – Lech Miłaczewski

... 122

Biostratygrafia na podstawie konodontów – Katarzyna Narkiewicz

... 136

Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów dewonu dolnego – Maria Nehring-Lefeld

... 140

Wyniki badań paleontologicznych ramienionogów – Jolanta Studencka

... 142

Palinostratygrafia utworów dewonu – Elżbieta Turnau

... 143

Charakterystyka petrologiczno-litologiczna utworów dewonu – Krzysztof Radlicz

... 148

Karbon

... 180

Litologia, stratygrafia i sedymentologia – Maria I. Waksmundzka

... 180

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów karbonu –  Stanisława Woszczyńska

... 186

Petrologia utworów karbonu – Aleksandra Kozłowska

... 187

Jura

... 197

Litologia i stratygrafia jury górnej – Anna Feldman-Olszewska

... 197

Kreda

... 198

Węglanowa sukcesja utworów kredy – Krzysztof Leszczyński

... 198

Biostratygrafia utworów górnokredowych na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa, Emilia Witwicka

... 200

pdf  Wyniki badań materii organicznej (2.84 MB)

... 203

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w profilu utworów ediakaru–karbonu – Izabella Grotek

... 203

Metody badań

... 203

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej

... 203

Dojrzałość termiczna materii organicznej

... 208

Podsumowanie

... 211

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko

... 212

Ilość oznaczonej materii organicznej

... 212

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 217

Podsumowanie

... 227

Charakterystyka pirolityczna utworów w próbkach z wybranych fragmentów sukcesji paleozoicznej – PrzemysławKarcz

... 227

Metody badań

... 227

Zawartość, typ genetyczny i dojrzałość materii organicznej

... 230

pdf   pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał pdf – Przemysław Karcz pdf ( pdf 460.78 kB)

... 233

pdf  Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (1.17 MB)

... 268

Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka

... 268

Metody badań

... 268

Analiza tempa depozycji

... 268

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania

... 269

Interpretacja danych sejsmicznych – Sylwia Kijewska, Katarzyna Sobień

... 271

pdf  Wyniki badań geofizycznych (2.42 MB)

... 273

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

... 273

Metody prac interpretacyjnych

... 278

Cyfrowy opis profilu litologicznego

... 280

Dane laboratoryjne

... 281

Profile właściwości petrofizycznych

... 281

Porowatość całkowita

... 281

Gęstość objętościowa

... 284

Profil prędkościowy

... 284

Charakterystyka termiczna profilu otworu

... 284

Warstwy wodonośne – mineralizacja wód podziemnych

... 288

Podsumowanie wyników badań geofizycznych

... 288

Wyniki pomiarów prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

... 290

Wstęp

... 290

Pionowe profilowanie sejsmiczne (PPS)

... 290

pdf   pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych pdf – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski pdf ( pdf 814.25 kB)

... 301

Opróbowanie w trakcie prac wiertniczych

... 301

Opróbowanie po zakończeniu wiercenia

... 308

Podsumowanie

... 312

pdf   pdf Podsumowanie – pdf Jolanta Pacześna pdf ( pdf 294.25 kB)

... 314

pdf  Literatura (357.43 kB)

... 317

pdf   pdf Summary – pdf Jolanta Pacześna pdf ( pdf 313.95 kB)

... 325

pdf  Apendyks cz. 1 (10.77 MB)

... 329

pdf  Apendyks cz. 2 (10.77 MB)

... 409
   

pdf  Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Terebin IG 5 (pl/ang) (3.11 MB)

 

 
 
 * Anna Feldman-Olszewska, Marta Juskowiakowa, Aleksandra Krassowska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Tomasz Mazak, Lech Miłaczewski, Zdzisław Modliński, Teresa Niemczycka, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Bronisław Szymański, Henryk Tomczyk, Maria I. Waksmundzka, Albin Zdanowski, Antoni M. Żelichowski