Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 141 (2014) - Gorzów Wielkopolski IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Gorzów Wielkopolski IG 1
ZESZYT 141

Redakcja naukowa: Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

 

SPIS TREŚCI

 

pdf  Wstęp – Anna Feldman-Olszewska (891.36 kB)

....... 5

Regionalne tło geologiczne

....... 5

Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworu

....... 6

pdf  Profil chronostratygraficzny – Anna Feldman-Olszewska (299.61 kB)

....... 8

pdf  Profil litostratygraficzny – Anna Feldman-Olszewska (352.99 kB)

..... 13

pdf  Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (1.43 MB)

..... 18

pdf  Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych, mikrofaunistycznych i paleomagnetycznych (19.38 MB)

... 134

Cechsztyn

... 134

Wyniki badań stratygraficznych cechsztynu – Ryszard Wagner

... 134

Paleogeografia cechsztynu – Ryszard Wagner

... 134

Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu – Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec

... 137

Trias

... 141

Charakterystyka litologiczno-stratygraficzna utworów dolnego i środkowego pstrego piaskowca oraz stratygrafia sekwencji – Anna Feldman-Olszewska

... 141

Magnetostratygrafia triasu dolnego – Anna Becker, Jerzy Nawrocki

... 155

Facje i cykliczność sedymentacji dolnego i środkowego pstrego piaskowca – Anna Becker

... 155

Pomiary naturalnego promieniowania gamma na rdzeniach dolnego i środkowego pstrego piaskowca – Anna Becker

... 165

Wyniki badań petrograficznych utworów triasu dolnego (formacja bałtycka i pomorska) – Marta Kuberska, Maria Nowicka

... 167

Charakterystyka stratygraficzna, sedymentologiczna i tektoniczna retu i wapienia muszlowego – Joachim Szulc

... 173

Wyniki badań konodontowych w utworach wapienia muszlowego – Katarzyna Narkiewicz

... 180

Charakterystyka litologiczno-stratygraficzna i sedymentologiczna utworów kajpru oraz stratygrafia sekwencji – Anna Feldman-Olszewska

... 186

Litologia i stratygrafia noryku i ?retyku – Anna Feldman-Olszewska

... 190

Jura

... 191

Sedymentacja, stratygrafia sekwencyjna, chemostratygrafia i minerały ilaste w profilu jury dolnej – Grzegorz Pieńkowski

... 191

Analiza palinologiczna utworów jury dolnej – Marta Waksmundzka

... 198

Charakterystyka mikropaleontologiczna utworów jury dolnej – Jolanta Iwańczuk

... 203

Wyniki badań petrograficznych utworów jury dolnej – Anna Maliszewska, Marta Kuberska

... 204

Charakterystyka litologiczno-stratygraficzna i sedymentologiczna jury środkowej – Anna Feldman-Olszewska

... 215

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury środkowej – Jolanta Smoleń

... 218

Wyniki badań petrograficznych utworów jury środkowej – Anna Maliszewska, Marta Kuberska

... 222

Kreda

... 229

Profil kredy w otworze Gorzów Wielkopolski  IG 1 – typowy przykład rozwoju późnokredowej sekwencji węglanowej na obszarze bloku Gorzowa – Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Krzysztof Leszczyński

... 229

Biostratygrafia utworów albu górnego i kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

... 235

Wyniki badań petrograficznych utworów kredy dolnej – Aleksandra Kozłowska, Maria Harapińska

... 238

Paleogen

... 240

Paleogen w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego – Jacek Kasiński

... 240

Wyniki badań palinologicznych utworów paleogenu – Barbara Słodkowska, Irena Grabowska

... 241

Czwartorzęd – Anna Feldman-Olszewska

... 254

pdf  Wyniki badań materii organicznej (1 MB)

... 255

Charakterystyka geochemiczna badanych utworów – Ewa Klimuszko

... 255

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej – Izabella Grotek

... 256

Wstęp

... 256

Metody badań

... 256

Podsumowanie

... 257

Charakterystyka pirolityczna badanych utworów – Przemysław Karcz

... 258

Próbki

... 258

Metody badań

... 258

Zawartość, typ genetyczny i dojrzałość materii organicznej

... 260

pdf  Wyniki badań geofizycznych (1.34 MB)

... 262

Interpretacja danych sejsmicznych – Sylwia Kijewska, Katarzyna Sobień

... 262

Zakres wykonanych badań geofizyki otworowej – Michał Roman, Andrzej Głuszyński

... 263

Opracowanie wyników pomiarów prędkości średnich z otworu wiertniczego Gorzów Wielkopolski IG 1 – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

... 268

pdf  Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (1.11 MB)

... 274

Wstęp

... 274

Poziomy opróbowań

... 276

Podsumowanie

... 278

pdf  Najważniejsze wyniki badań otworu wiertniczego Gorzów Wielkopolski IG 1 – Anna Feldman-Olszewska (689.3 kB)

... 279

pdf  Literatura (405.84 kB)

... 282

pdf  Summary – Anna Feldman-Olszewska (282.91 kB)

... 290

pdf  Early Jurassic sedimentation, sequence stratigraphy, chemostratigraphy and clay mineralogy in the Gorzów Wielkopolski IG 1 borehole (fig. 39, 40) – Grzegorz Pieńkowski (359.79 kB)

... 293
   

pdf  Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Gorzów Wielkopolski IG 1 (pl/ang) (1.83 MB)

 
   
* Grzegorz Czapowski, Ryszard Dadlez, Anna Feldman-Olszewska, Stanisława Gortyńska, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Jacek Robert Kasiński, Krzysztof Leszczyński, Jadwiga Nowak, Grzegorz Pieńkowski,  Joachim  Szulc, Jerzy Znosko