Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 139 (2014) - Komarów IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Komarów IG 1
ZESZYT 139

Redakcja naukowa: Maria I. WAKSMUNDZKA

 

SPIS TREŚCI

 

 

pdf  Wstęp (1.39 MB)

..... 5

Regionalne tło geologiczne – Maria I. Waksmundzka, Sylwia Kijewska, Katarzyna Sobień

..... 5

 Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego – Kazimierz Sieciarz

..... 6

  pdf  Profil chronostratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (324.6 kB)

..... 8

  pdf  Profil litostratygraficzny – opracowanie zbiorowe ** (533.49 kB)

.... 11

  pdf  Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe *** (915.12 kB)

.... 13

  pdf  Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, geochemicznych, mineralogicznych i petrograficznych (4.65 MB)

.... 53

 Dewon

.... 53

 Stratygrafia, litologia i środowiska depozycji – Lech Miłaczewski

.... 53

 Biostratygrafia utworów dewonu na podstawie konodontów – Katarzyna Narkiewicz

.... 64

 Petrografia utworów dewonu – Krzysztof Radlicz

.... 68

Karbon

.... 77

Litologia, sedymentologia i stratygrafia – Maria I. Waksmundzka

.... 77

Wyniki badań petrograficznych utworów karbonu – Aleksandra Kozłowska

.... 82

Jura

.... 98

Litologia i stratygrafia jury górnej – Anna Feldman-Olszewska

.... 98

Kreda

.... 99

Węglanowa sukcesja kredy strefy rowu lubelskiego – Krzysztof Leszczyński

.... 99

Biostratygrafia utworów kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa, Emilia Witwicka

... 102

pdf  Wyniki badań materii organicznej i objawy węglowodorów (3.12 MB)

... 109

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w profilu utworów karbonu i dewonu – Izabella Grotek

... 109

Metody badań

... 109

Dewon

... 110

Karbon

... 114

Podsumowanie

... 116

Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu i dewonu – Ewa Klimuszko

... 116

Ilość oznaczonej materii organicznej

... 117

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 127

Charakterystyka pirolityczna utworów karbonu – Przemysław Karcz

... 129

Metody badań

... 129

Wyniki standardowej analizy pirolitycznej Rock Eval

... 131

Wyniki analizy pirolitycznej Rock Eval z zastosowaniem metody pirolitycznej Reservoir

... 134

Objawy węglowodorów – Kazimierz Sieciarz

... 134

pdf  Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (816.44 kB)

... 135

Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka

... 135

Metody badań

... 135

Analiza tempa depozycji

... 135

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania

... 137

Interpretacja tektoniczna profilu sejsmicznego 10-5-90K w rejonie otworu wiertniczego Komarów IG 1 – Sylwia Kijewska, Katarzyna Sobień

... 138

pdf   pdf Wyniki badań właściwości fizycznych skał – pdf Aleksandra Kozłowska pdf ( pdf 139.28 kB)

... 140

pdf  Badania geofizyczne (1.69 MB)

... 141

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Michał Roman, Andrzej Głuszyński

... 141

Zakres wykonanych badań

... 141

Profil litologiczny

... 143

Profil porowatościowy

... 145

Profil gęstościowy

... 145

Warunki termiczne

... 147

Wyniki pomiarów prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

... 148

pdf   pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – pdf Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski pdf ( pdf 295.97 kB)

... 154

pdf   pdf Podsumowanie – pdf Maria I. Waksmundzka pdf ( pdf 163.66 kB)

... 158

pdf  Literatura (214.91 kB)

... 161

pdf  Summary (518.72 kB)

... 166
   

pdf  Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Komarów IG 1 (pl/ang) (724.2 kB)

 

 

    * Anna Feldman-Olszewska, Aleksandra Krassowska, Krzysztof Leszczyński, Lech Miłaczewski, Teresa Niemczycka, Maria I. Waksmundzka, Antoni M. Żelichowski
  ** Lech Miłaczewski, Antoni M. Żelichowski , Maria I. Waksmundzka, Anna Feldman-Olszewska
*** Aleksandra Krassowska, Krzysztof Leszczyński, Teresa Niemczycka , Anna Feldman-Olszewska, Maria I. Waksmundzka, Lech Miłaczewski