PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Malbork IG 1
ZESZYT 136

Redakcja naukowa: Teresa Podhalańska


SPIS TREŚCI

....5
....8
...11
...14
...45

Skały fundamentu krystalicznego – proterozoik

...45

Litologia i badania strukturalne skał mezoproterozoicznych – Zbigniew Cymerman

...45

Badania petrograficzne skał krystalicznych – Elżbieta Jackowicz

...48

Ediakar i kambr

...51

Litologia i stratygrafia – Kazimiera Lendzion, Jolanta Pacześna (redakcja)

...51

Petrografia ediakaru i kambru – Magdalena Sikorska

...52

Ordowik

...60

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

...60

Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów ordowiku – Maria Nehring-Lefeld

...61

Sylur

...63

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska

...63

Perm

...65

Czerwony spągowiec – Jędrzej Pokorski

...65

Paleogeografia cechsztynu – Ryszard Wagner

...65

Mikrofacje, diageneza i środowisko sedymentacji osadów węglanowych wapienia cechsztyńskiego i dolomitu głównego – Maria Wichrowska

...68

Charakterystyka geologiczna skał macierzystych – Ryszard Wagner

...74

Wyniki badań mineralizacji kruszcowej w utworach cechsztynu – Andrzej Chmielewski, Piotr Krzemiński

...78

Trias   

...80

Wstęp – Anna Becker

...80

Stratygrafia i wykształcenie litologiczne – Anna Szyperko-Teller, Anna Becker (redakcja)

...80

Zarys rozwoju sedymentacji – Anna Becker

...82

Charakterystyka i warunki depozycji utworów dolnego triasu (formacja elbląska) – Grzegorz Czapowski

...83

Cechy petrologiczne węglanów w uranonośnych piaskowcach formacji elbląskiej (trias dolny) zachodniej części obniżenia bałtyckiego – Andrzej Gąsiewicz

...91

Poziomy uranonośne w triasie – Jerzy B. Miecznik, Stanisław Wołkowicz   

...92

Petrografia skał dolnego triasu – Marta Kuberska

...93

Jura

...93

Litologia i stratygrafia – Anna Feldman-Olszewska

...93

Petrografia osadów jury górnej – Krzysztof Radlicz

...95

Mikrofauna jury górnej – Jolanta Smoleń

...96

Kreda   

...97

Sukcesja silikoklastycznych i węglanowo-krzemionkowych utworów kredy – Krzysztof Leszczyński

...97

Biostratygrafia kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

..100

Paleogen–neogen – Andrzej Witkowski, Teresa Podhalańska

..102

Czwartorzęd   

..102

Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w rejonie otworu wiertniczego Malbork IG 1 – Zofia Fert

..102
..105

Analiza subsydencji oraz tempa depozycji – Paweł Poprawa

..105

Jednowymiarowe modelowanie historii termicznej oraz warunków pogrzebania – Paweł Poprawa

..106

Interpretacja tektoniczna profilu sejsmicznego WO060189 – Piotr Krzywiec

..108
..110

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w profilu utworów starszego paleozoiku i permomezozoiku – Izabella Grotek

..110

Wstęp   

..110

Wyniki analiz

..110

Dojrzałość termiczna

..115

Podsumowanie   

..116

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko, Zofia Rzepkowska

..116

Ilość oznaczonej materii organicznej

..117

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

..122
..131

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

..131

Zakres wykonanych badań

..131

Charakterystyka termiczna

..137

Występowanie mineralizacji uranowej

..138

Podsumowanie   

..139

Wyniki profilowania prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

..139

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski

..147

Opróbowanie w trakcie wiercenia   

..148

Opróbowanie po zakończeniu prac wiertniczych

..151

Podsumowanie   

..156
..157
..161
..167
   
pdf Figura 3– Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang)  
   
   
   
   
   
   
   



* Borys Areń, Grzegorz Czapowski, Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Jackowicz, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Teresa Niemczycka, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Jędrzej Pokorski, Bronisław Szymański, Anna Szyperko-Teller, Henryk Tomczyk, Ryszard Wagner, Andrzej Witkowski