PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Białopole IG 1
ZESZYT 134

Redakcja naukowa: Jolanta Pacześna

 

SPIS TREŚCI

....7

Regionalne tło geologiczne – Jolanta Pacześna

....7

Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego – Lech Miłaczewski

....7
...10
...15
...17
...45

Ediakar

...45

Stratygrafia, litologia i środowiska depozycji – Jolanta Pacześna

...45

Uwagi wstępne i chronostratygrafia

...45

Litologia i litostratygrafia

...45

Formacja sławatycka

...45

Formacja białopolska

...45

Formacja łopiennicka

...47

Formacja włodawska (odcinek ediakarski)

...47

Środowiska depozycji

...48

Badania petrograficzno-mineralogiczne i mikropaleofacjalne skał osadowych górnego ediakaru – Maria Wichrowska

...48

Formacja białopolska

...48

Formacja łopiennicka

...52

Formacja włodawska

...52

Środowisko paleofacjalne utworów górnego ediakaru na podstawie badań mikroskopowych

...53

Litologia i skład mineralny skał wulkanicznych – Ewa Krzemińska

...53

Charakterystyka i klasyfikacja geochemiczna

...55

Bazalty z profilu Białopole IG 1 jako przykład niskotytanowych kontynentalnych pokryw bazaltowych

...58

Kontekst geologiczny

...60

Kambr

...60

Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna

...60

Kambr dolny (~terenew + (~) oddział 2)

...60

Kambr środkowy (~oddział 3)

...61

Petrografia – Magdalena Sikorska

...61

Kambr dolny

...61

Kambr środkowy

...63

Procesy diagenetyczne

...68

Ordowik

...70

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

...70

Tremadok (tremadok)

...70

Flo–daping (arenig)

...70

Darriwil (lanwirn)

...71

Niższy sandb – kat (karadok)

...71

Wyższy kat (aszgil)

...71

Sylur

...71

Litologia i stratygrafia – Henryk Tomczyk , Teresa Podhalańska

...71

Wenlok

...72

Ludlow

...72

Przydol

...72

Dewon

...73

Litostratygrafia – Lech Miłaczewski

...73

Formacja sycyńska

...73

Formacja czarnoleska

...74

Formacja zwoleńska

...74

Chronostratygrafia – Lech Miłaczewski

...76

Granica z sylurem

...76

Dewon dolny

...76

Zarys sedymentacji utworów dewońskich i paleogeografia – Lech Miłaczewski

...77

Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów dewonu dolnego – Maria Nehring-Lefeld

...78

Ramienionogi z utworów dewonu – Jolanta Studencka

...80

Charakterystyka mikrofacjalno-petrograficzna utworów dewonu – Krzysztof Radlicz

...81

Formacja sycyńska

...81

Formacja czarnoleska

...81

Formacja zwoleńska

...81

Analiza minerałów ciężkich

...81

Analiza mikrofacjalna osadów

...88

Uwagi o sedymentacji i diagenezie utworów dewonu – Krzysztof Radlicz

...88

Karbon

...90

Litologia, sedymentologia i stratygrafia – Maria I. Waksmundzka

...90

Litologia

...90

Chronostratygrafia i stratygrafia sekwencji

...91

Charakterystyka litofacjalna profilu stratygraficznego

...96

Missisip i niższa część pensylwanu (podział globalny)

...97

Litostratygrafia

...97

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów karbonu – Stanisława Woszczyńska

...98

Charakterystyka petrograficzna utworów karbonu – Aleksandra Kozłowska

...99

Piaskowce

...99

Mułowce

..101

Iłowce

..101

Wapienie

..103

Podsumowanie

..103

Jura

..104

Stratygrafia i litologia jury górnej – Anna Feldman-Olszewska

..104

Kreda

..104

Węglanowa sekwencja kredy – Krzysztof Leszczyński, Aleksandra Krassowska

..105

Biostratygrafia utworów kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa, Emilia Witwicka

..107

Cenoman

..107

Turon

..107

Mastrycht–kampan–santon

..108
..111

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w profilu utworów jura górna–ediakar – Izabella Grotek

..111

Metodyka badań

..111

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej

..111

Ediakar–kambr środkowy

..111

Ordowik

..112

Sylur

..112

Dewon

..113

Karbon

..113

Jura

..116

Dojrzałość termiczna materii organicznej

..116

Podsumowanie   

..118

Charakterystyka geochemiczna badanych utworów – Ewa Klimuszko

..119

Ilość oznaczonej materii organicznej

..128

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

..129

Objawy węglowodorów – Lech Miłaczewski

..137
..138

Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji – Paweł Poprawa

..138

Rekonstrukcja historii termicznej oraz warunków pogrzebania – Paweł Poprawa

..139

Interpretacja tektoniczna profilu sejsmicznego WO510284 w rejonie otworu wiertniczego Białopole IG 1 – Piotr Krzywiec

..141

 

..143

Wyniki badań właściwości fizycznych skał – Przemysław Karcz

..143

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

..144

Zakres wykonanych badań

..144

Wyniki interpretacji danych geofizycznych

..145

Warunki geotermiczne

..145

Warunki hydrogeologiczne

..147

Wyniki pomiarów geofizyki otworowej – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

..149

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski

..158
..164
..167
..173
 
   
* Anna Feldman-Olszewska, Maria Juskowiakowa, Aleksandra Krassowska, Ewa Krzemińska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Lech Miłaczewski, Zdzisław Modliński, Teresa Niemczycka, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Bronisław Szymański, Henryk tomczyk, Maria I. Waksmudzka, Antoni M. Żelichowski