PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Poddębice PIG 2
ZESZYT 133

Redakcja naukowa: Krzysztof Leszczyński

 

SPIS TREŚCI

....7
...15
...19
...21
...57

Trias

...57

Charakterystyka stratygraficzna, sedymentologiczna i tektoniczna triasu górnego – Andrzej Iwanow

...57

Kajper (karnik górny)

...57

Noryk

...74

Retyk

...75

Rozwój sedymentacyjno-paleotektoniczny triasu w odniesieniu do wyników uzyskanych z otworu wiertniczego Poddębice PIG 2 – Andrzej Iwanow

...76

Analiza sedymentologiczno-facjalna oraz interpretacja sedymentologiczna pomiarów geofizyki wiertniczej utworów triasu – Hubert Kiersnowski

...78

Charakterystyka wydzielonych kompleksów osadowych triasu

...79

Wyniki badań petrograficznych utworów triasu górnego – Elżbieta Krystkiewicz, Anna Maliszewska

...80

Charakterystyka petrograficzna skał

...80

Podsumowanie

...84

Jura

...84

Stratygrafia i litologia utworów jury dolnej na tle rozwoju paleotektonicznego strefy Ponętów–Wartkowice – Anna Feldman-Olszewska

...84

Wyniki badań petrograficznych utworów jury dolnej – Aleksandra Kozłowska, Elżbieta Krystkiewicz

...87

Wstęp

...87

Charakterystyka petrograficzna

...87

Wnioski

...93

Stratygrafia i litologia utworów jury środkowej na tle rozwoju paleotektonicznego strefy Ponętów–Wartkowice – Anna Feldman-Olszewska

...94

Wyniki badań petrograficznych utworów jury środkowej – Anna Maliszewska

...96

Charakterystyka petrograficzna skał

...96

Podsumowanie

..100

Badania litologiczno-stratygraficzne jury górnej i beriasu dolnego – Elżbieta Gaździcka

..101

Oksford

..101

Kimeryd

..101

Tyton

..103

Berias

..103

Rozwój sedymentacji i stratygrafia sekwencyjna – Elżbieta Gaździcka

..104

Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów jury górnej i beriasu dolnego – Jolanta Smoleń

...105

Petrografia i mikrofacje osadów jury górnej i beriasu dolnego – Krzysztof Radlicz

..106

Wstęp

..106

Analiza petrograficzna i mikrofacjalna

..106

Podsumowanie

..109

Kreda

..111

Litologia i stratygrafia kredy na tle rozwoju paleotektonicznego strefy Ponętów–Wartkowice – Krzysztof Leszczyński

..111

Tło paleotektoniczne

..111

Kreda dolna

..111

Kreda górna

..113

Środowiska sedymentacji wczesnej kredy – Krzysztof Leszczyński

..117

Litologia

..117

Środowiska sedymentacji

..117

Biostratygrafia osadów kredy (alb górny–turon dolny) na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

..121

Alb górny

..121

Cenoman

..121

Turon dolny

..123

Wyniki analizy nanoplanktonu wapiennego – Elżbieta Gaździcka

..123

Charakterystyka petrograficzna skał kredy – Małgorzata Połońska

..125

Wstęp i metody badań

..125

Litofacje i skład ziarnowy

..125

Przemiany diagenetyczne i ich wpływ na porowatość

..128

Podsumowanie

..129

Kenozoik – Krzysztof Leszczyński

..129
..130
..132

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej  w utworach mezozoiku – Izabella Grotek

..132

Wstęp

..132

Charakterystyka petrologiczna

..132

Trias górny

..132

Jura dolna

..132

Jura środkowa

..135

Jura górna

..135

Kreda dolna

..135

Kreda górna

..135

Dojrzałość termiczna

..135

Trias

..135

Jura

..135

Kreda

..135

Podsumowanie

..136

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko

..137

Ilość oznaczonej materii organicznej

..137

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

..140
..145

Wstęp

..145

Historia subsydencji oraz tempo depozycji

..145

Historia termiczna

..147
..148

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

..148

Zakres wykonanych badań geofizycznych

..148

Profil litologiczno-petrofizyczny

..153

Charakterystyka termiczna

..157

Charakterystyka hydrogeologiczna

..157

Podsumowanie

..160

Pomiary prędkości średnich – Waldemar Jóźwiak, Lidia Dziewińska

..160

Modelowanie grawimetryczne w rejonie otworu wiertniczego Poddębice PIG 2 – Zdzisław Petecki

..175

Wstęp

..175

Obraz grawimetryczny

..175

Model strukturalno-gęstościowy

..176

Modelowanie grawimetryczne

..177

Wyniki modelowania

..178

Wnioski

..180

Dane sejsmiczne w otoczeniu otworu wiertniczego Poddębice PIG 2 – Piotr Krzywiec

..180
..181

Opróbowanie podczas prac wiertniczych

..181

Podsumowanie

..187
..188
..191
..195
pdf Figura 6 – Profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang)  
   
* Anna Feldman-Olszewska, Elżbieta Gaździcka, Andrzej Iwanow, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Leszczyński, Marcin Piwocki