PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – PARCZEW IG 10
ZESZYT 130

Redakcja naukowa: Jolanta PACZEŚNA

 

SPIS TREŚCI

...... 7

Regionalne tło geologiczne –  Jolanta Pacześna

...... 7

Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego – Piotr Niesłuchowski

...... 7
.... 11
.... 17
.... 57

Proterozoik – Wacław Ryka , Elżbieta Krystkiewicz

.... 57

Skały podłoża krystalicznego

.... 57

Wstęp

.... 57

Wyniki badań petrograficznych

.... 58

Wyniki badań chemicznych

.... 61

Nowe badania petrograficzne skał podłoża krystalicznego – Ewa Krzemińska

.... 64

Wstęp

.... 64

Wyniki badań termobarometrycznych skał amfibolowych

.... 64

Wyniki badań geochemicznych granitoidów

.... 68

Wstępne wyniki badań geochronologicznych – Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska, Ian S. Williams

.... 71

Badania strukturalne podłoża krystalicznego – Zbigniew Cymerman

.... 72

Wstęp

.... 72

Litologia

.... 72

Dane strukturalne

.... 72

Podsumowanie

.... 74

Ediakar

.... 76

Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna

.... 76

Uwagi wstępne i strukturalna lokalizacja profilu Parczew IG 10 w ediakarze

.... 76

Wydzielenia stratygraficzne w ediakarze i problematyka jego granic

.... 77

Środowiska depozycji osadów górnoediakarskich – Jolanta Pacześna

.... 80

Uwagi wstępne i metodyka badań

.... 80

Systemy depozycyjne

.... 80

Kambr

.... 88

Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna

.... 88

Uwagi wstępne i nowe zasady chronostratygrafii systemu kambryjskiego

.... 88

Kambr dolny (~ terenew + (~) oddział 2)

.... 88

Środkowy kambr (~ oddział 3)

.... 90

Asocjacje facjalne w sukcesji kambryjskiej – Jolanta Pacześna

.... 90

Uwagi wstępne

.... 90

Facje i metodyka badań

.... 90

Ordowik

.... 93

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

.... 93

Tremadok (tremadok)

.... 93

Flo–daping (arenig)

.... 94

Darriwil (lanwirn)

.... 94

Sandb–kat (karadok–aszgil dolny)

.... 94

Hirnant (aszgil górny)

.... 95

Petrografia utworów ordowiku – Anna Langier-Kuźniarowa

.... 95

Litofacja zlepieńcowa

.... 95

Litofacja glaukonitowa

.... 95

Litofacja węglanowo-marglista

.... 95

Litofacja ilasta

.... 97

Litofacja piroklastyczna

.... 97

Podsumowanie

.... 97

Sylur

.... 98

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska

.... 98

Uwagi wstępne i międzynarodowy podział standardowy syluru a podział lokalny

.... 98

Landower

.... 99

Wenlok

.. 100

Ludlow

.. 100

Karbon

.. 101

Litologia, sedymentologia i stratygrafia – Maria I. Waksmundzka

.. 101

Litologia

.. 102

Chronostratygrafia i stratygrafia sekwencji

.. 103

Charakterystyka litofacjalna profilu stratygraficznego

.. 103

Litostratygrafia

.. 106

Biostratygrafia karbonu na podstawie makrofauny – Łucja Musiał, Maria Tabor, Maria I. Waksmundzka (redakcja)

.. 108

Fitostratygrafia karbonu na podstawie flory – Teresa Migier, Maria I. Waksmundzka (redakcja)

.. 109

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów karbonu na podstawie otwornic i małżoraczków – Stanisława Woszczyńska

.. 109

Wykształcenie facjalne wapieni dolnokarbońskich w rejonie otworu Parczew IG 10 – Stanisław Skompski

.. 111

Badania surowcowe boksytów i węgli występujących w utworach karbonu – Stefan Cebulak, Józef Porzycki, Michał Laskowski, Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska, Jan Szewczyk, Maria Karwasiecka, Maria I. Waksmundzka (redakcja)

.. 116

Charakterystyka surowcowa boksytów

.. 116

Węglozasobność i jakość węgli

.. 117

Jura – Anna Feldman-Olszewska

.. 122

Litologia i stratygrafia

.. 122

Jura środkowa

.. 122

Jura górna

.. 123

Kreda – Krzysztof Leszczyński

.. 123

Litologia i stratygrafia

.. 123

Uwagi wstępne

.. 123

Kreda dolna

.. 123

Kreda górna

.. 124
.. 125

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w profilu utworów paleozoicznych – Izabella Grotek

.. 125

Metodyka badań

.. 125

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej

.. 125

Ediakar–kambr

.. 125

Karbon

.. 126

Dojrzałość termiczna materii organicznej

.. 130

Ediakar–kambr dolny

.. 130

Karbon

.. 130

Podsumowanie

.. 131

Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu – Ewa Klimuszko

.. 131

Ilość oznaczonej materii organicznej

.. 131

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

.. 136

Objawy węglowodorów w profilu otworu wiertniczego Parczew IG 10 – Jolanta Pacześna, Piotr Niesłuchowski

.. 144
.. 145

Interpretacja tektoniczna profilu sejsmicznego TO690481 w rejonie otworu wiertniczego Parczew IG 10 – Piotr Krzywiec

.. 145

Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji – Paweł Poprawa

.. 147

Wstęp

.. 147

Metodyka i założenia modelu

.. 147

Subsydencja tektoniczna oraz tempo depozycji osadów

.. 148

Rekonstrukcja historii termicznej oraz warunków pogrzebania – Paweł Poprawa

.. 149

Metodyka

.. 150

Historia termiczna i historia pogrzebania

.. 150
.. 153
.. 161

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

.. 161

Zakres wykonanych badań

.. 161

Profil litologiczno-porowatościowy

.. 162

Charakterystyka termiczna

.. 165

Charakterystyka hydrogeologiczna

.. 165

Profilowanie prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

.. 168

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski

.. 176
.. 186
.. 189
.. 195
.. 197

 

* Stanisław Cebulak, Anna Feldman-Olszewska, Aleksandra Krassowska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Teresa Migier, Małgorzata Moczydłowska-Vidal, Zdzisław Modliński, Łucja Musiał, Teresa Niemczycka, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Józef Porzycki, Wacław Ryka, Bronisław Szymański, Maria Tabor, Henryk Tomczyk, Maria I. Waksmundzka, Antoni M. Żelichowski