PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – DARŻLUBIE IG 1
ZESZYT 128

Redakcja naukowa: Zdzisław MODLIŃSKI

 

SPIS TREŚCI

...... 7
.... 10
.... 15
.... 43

Paleoproterozoik – skały fundamentu krystalicznego

.... 43

Wyniki badań litologicznych, petrograficznych i geochemicznych – Anna Dziedzic, Elżbieta Krystkiewicz, Wacław Ryka

.... 43

Litologia

.... 43

Wyniki badań petrograficznych

.... 44

Wyniki badań chemicznych

.... 46

Wyniki badań geochemicznych

.... 46

Uwagi o genezie skał fundamentu krystalicznego – Elżbieta Krystkiewicz

.... 49

Badania strukturalne podłoża krystalicznego i wnioski genetyczne – Zbigniew Cymerman

.... 50

 Wstęp

.... 50

 Litologia

.... 50

 Badania strukturalne

.... 50

 Uwagi genetyczne i wnioski

.... 50

Kambr i ediakar

.... 52

Uwagi wstępne i zasady stratygrafii kambru – Jolanta Pacześna

.... 52

Litologia i stratygrafia kambru

.... 53

Kambr dolny (terenew + (~) oddział 2) – Jolanta Pacześna

.... 53

Kambr środkowy (~oddział 3) – Jolanta Pacześna

.... 54

Kambr górny (~furong) – Bronisław Szymański

.... 54

Kambr górny (~furong) – uwagi paleogeograficzne – Bronisław Szymański

.... 57

Fauna ramienionogów z utworów kambru i jej znaczenie stratygraficzne – Bronisława Jendryka-Fuglewicz

.... 58

Wstęp

.... 58

Ramienionogi w profilu kambru

.... 59

Podsumowanie

.... 67

Charakterystyka sedymentologiczna osadów ediakaru i kambru – Krzysztof Jaworowski

.... 68

Wstęp

.... 68

Uwagi stratygraficzne

.... 68

Rozwój sedymentacji

.... 69

Petrografia osadów ediakaru i kambru – Magdalena Sikorska

.... 75

Formacja żarnowiecka (smołdzińska)

.... 75

Kambr dolny (terenew + (~) oddział 2)

.... 81

Kambr środkowy  (~oddział 3)

.... 81

Kambr górny (~furong)

.... 83

Procesy diagenetyczne

.... 83

Ordowik

.... 85

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

.... 85

Flo–daping (arenig)

.... 85

Darriwil (lanwirn)

.... 87

Sandb–kat–hirnant  (karadok–aszgil)

.... 87

Uwagi paleogeograficzne – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

.... 88

Petrografia osadów ordowiku – Anna Langier-Kuźniarowa

.... 88

Wstęp

.... 88

Litofacja glaukonitowa

.... 88

Litofacja ilasta

.... 89

Litofacja węglanowo-marglista

.... 91

Litofacja piroklastyczna

.... 91

Podsumowanie

.... 98

Sylur

.... 98

Stratygrafia i litologia – Teresa Podhalańska

.... 98

Uwagi ogólne, międzynarodowy podział standardowy syluru a podział lokalny

....98

Charakterystyka litologiczno-stratygraficzna syluru

....99

Biostratygrafia mikropaleontologiczna osadów syluru górnego – Maria Nehring-Lefeld

... 100

Perm

... 102

Stratygrafia i sedymentacja cechsztynu – Ryszard Wagner

... 102

Stratygrafia

... 102

Sedymentacja i paleogeografia

... 103

Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu – Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec

... 107

Analiza mikrofacjalna, petrograficzna i diageneza osadów dolomitu głównego – Maria Wichrowska

... 109

Wstęp

... 109

Charakterystyka mikrofacjalna i petrograficzna osadów dolomitu głównego

... 109

Procesy diagenetyczne

... 112

Środowisko sedymentacji i diagenezy

... 113

Trias

... 114

Litologia i stratygrafia – Grzegorz Pieńkowski

... 114

Jura

... 115

Litologia i stratygrafia – Anna Feldman-Olszewska

... 115

Jura środkowa

... 115

Jura górna

... 116

Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów jury środkowej i górnej – Jolanta Smoleń

... 116

Jura środkowa

... 116

Jura górna

... 119

Kreda

... 120

Litologia i stratygrafia – Krzysztof Leszczyński

... 120

Cenoman

... 120

Turon–koniak dolny

... 120

Biostratygrafia osadów kredowych i paleogeńskich na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa

... 122

Cenoman

... 122

Turon dolny

... 123

Eocen–oligocen

... 125

Paleogen i neogen

... 125

Występowanie utworów paleogenu i neogenu w rejonie otworu wiertniczego Darżlubie IG 1 – Jacek Kasiński

... 125

Profil paleogenu w otworze wiertniczym Darżlubie IG 1

... 125

Eocen

... 125

Oligocen

... 125

Miocen

... 126
... 127

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w osadach starszego paleozoiku – Izabella Grotek

... 127

Wstęp

... 127

Omówienie wyników analiz

... 127

Kambr

... 127

Ordowik

... 127

Sylur

... 128

Podsumowanie

... 131

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej utworów starszego paleozoiku – Ewa Klimuszko

... 132

Ilość oznaczonej materii organicznej

... 132

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 137

Objawy węglowodorów zarejestrowane w trakcie głębienia otworu wiertniczego – Zdzisław Modliński

... 141
... 143

Wstęp

... 143

Metodyka i założenia modelu

... 143

Historia subsydencji tektonicznej

... 144

Wnioski

... 146
... 147

Wstęp

... 147

Metodyka

... 147

Historia termiczna i historia pogrzebania

... 148

Wnioski

... 150
... 151
... 154
... 162

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

... 162

Zakres wykonanych badań

... 162

Profil litologiczny oraz porowatościowy

... 166

Ocena hydrogeologiczna

... 169

Charakterystyka termiczna

... 169

Profilowanie prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski

... 170
... 181

Wstęp

... 181

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych

... 181

Podsumowanie

... 186
... 187
... 189
... 195

 

* Borys Areń, Grzegorz Czapowski, Krystyna Dayczak-Calikowska, Jadwiga Dembowska, Anna Feldman-Olszewska, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Krzysztof Jaworowski, Jacek Kasiński, Elżbieta Krystkiewicz, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Jolanta Pacześna, Grzegorz Pieńkowski, Teresa Podhalańska,  Wacław Ryka  , Bronisław Szymański, Anna Szyperko-Teller, Henryk Tomczyk, Ryszard Wagner