Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 146 (2015) - Sława IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Sława IG 1
ZESZYT 146

Redakcja naukowa: Krzysztof LESZCZYŃSKI

 

30.08.2017 r. wprowadzono erratę fig. 8 na str. 53 w rozdz. Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych i złożowych.

 

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp – Krzysztof Leszczyński, Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski (1.54 MB) ......5
pdf Profil chronostratygraficzny – Krzysztof Leszczyński (336 KB) .....10
pdf Profil litostratygraficzny – Krzysztof Leszczyński (396 KB) .....12
pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – Anna Becker, Grzegorz Czapowski, Jacek Kasiński, Hanna Senkowiczowa, Ryszard Wagner (1.26 MB) .....17
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych i złożowych (7.40 MB) .....47
Perm .....47
Czerwony spągowiec – Hubert Kiersnowski .....47
Charakterystyka sedymentologiczna utworów czerwonego spągowca – Hubert Kiersnowski .....54
Litologia i okruszcowanie utworów kontaktu cechsztynu z czerwonym spągowcem –
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski
.....59
Petrografia utworów czerwonego spągowca – Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Anna .....66
Cechsztyn – Ryszard Wagner .....76
Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu –
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
.....84
Wyniki analizy mikroskopowej szlifów z otworu wiertniczego Sława IG 1 – Urszula Hara .....91
Trias .....93
Stratygrafia i zarys przebiegu sedymentacji triasu – Anna Becker .....93
Opracowanie stratygraficzne utworów retu i wapienia muszlowego – Hanna Senkowiczowa .....95
Opracowanie mikropaleontologiczne próbek pobranych z głębokości 495,0–745,7 m – Marta Romanek .....98
Paleogen i neogen .....99
Paleogen i neogen w rejonie otworu wiertniczego Sława IG 1 – Jacek Kasiński .....99
pdf Wyniki badań materii organicznej (2.79 MB) ...102
Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej
rozproszonej w łupku miedzionośnym  – Izabella Grotek
...102
Wstęp ...102
Wyniki analiz ...102
Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval – Marcin Janas ...105
Wstęp ...105
Przygotowanie próbek ...105
Interpretacja wyników ...106
Typ kerogenu ...106
Dojrzałość termiczna ...109
Potencjał węglowodorowy i całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) ...109
Podsumowanie ...110
pdf Wyniki badań geofizycznych (4.11 MB) ...111
Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworze wiertniczym Sława IG 1 – Jan Szewczyk ...111
Wstęp ...111
Metody prac interpretacyjnych ...117
Cyfrowy opis profilu litologicznego ...117
Profile właściwości petrofizycznych ...119
Porowatość całkowita oraz gęstość objętościowa ...119
Charakterystyka termiczna profilu otworu ...119
Charakterystyka hydrogeologiczna ...123
Podsumowanie wyników badań geofizycznych ...125
Badania sejsmiczne w okolicy otworu wiertniczego Sława IG 1 – Sylwia Kijewska ...126
pdf Opróbowanie hydrogeologiczne poziomów zbiornikowych – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (894 KB) ...127
pdf Najważniejsze wyniki badań otworu wiertniczego Sława IG 1 – Krzysztof Leszczyński (293 KB) ...132
pdf Literatura (392 KB) ...135
pdf Summary – Krzysztof Leszczyński (282 KB) ...140
   
  pdf Figura 5 – profil litologiczno-stratygraficzny (2.37 MB)