Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 144 (2015) - Ruptawa IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Ruptawa IG 1
ZESZYT 144

Redakcja naukowa: Janusz JURECZKA

SPIS TREŚCI

  pdf Wstęp – Janusz Jureczka (1.13 MB) ....... 7
Regionalne tło geologiczne ....... 7
Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworu ......10
Cel wiercenia ..... 10
Położenie administracyjne i górnicze ..... 11
Podstawowe informacje o otworze wiertniczym Ruptawa IG 1 ..... 12
Uzysk rdzenia ..... 14
Przebieg wiercenia, badania w trakcie i po zakończeniu wiercenia oraz opróbowanie ..... 14
  pdf Profil chronostratygraficzny – Janusz Jureczka (352 KB) ..... 16
  pdf Profil litostratygraficzny – Janusz Jureczka (355 KB) ..... 17
  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – Zbigniew Buła, Dominik Jura, Janusz Jureczka, Izabela Ługiewicz-Mołas (825 KB) ..... 18
  pdf Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych (1.55 MB) ..... 70
Litologia i stratygrafia utworów miocenu – Izabela Ługiewicz-Mołas, Ewa Odrzywolska-Bieńkowska           ..... 70
Litologia i litostratygrafia utworów karbonu – Janusz Jureczka ..... 74
Górnośląska seria piaskowcowa (395,40–563,10 m) ..... 76
Seria paraliczna (563,10–2351,55 m) ..... 76
Warstwy malinowickie (2351,55–2485,00 m) ..... 80
Identyfikacja pokładów węgla – Janusz Jureczka ..... 80
Przewodnie poziomy korelacyjne ..... 80
Podstawy numeracji i identyfikacji pokładów węgla ..... 81
Analiza tektoniczna rdzeni z utworów karbonu – Jerzy Frankiewicz, Wiesław Bogacz , Grażyna Frankiewicz,
Janusz Jureczka, Zdzisław Kijewski, Maria Kopka-Kijewska, Izabela Ługiewicz-Mołas
..... 82
Węglonośność i węglozasobność utworów karbonu – Włodzimierz Krieger ..... 84
Paleofitocenoza oraz fitostratygrafia utworów karbonu – Aleksandra Trzepierczyńska, Anna Kotasowa ..... 87
Charakterystyka paleobotaniczna paleofitocenozy ..... 87
Fitostratygrafia karbonu ..... 91
Charakterystyka miosporowa utworów karbonu – Halina Kmiecik, Zofia Żołdani , Aleksandra Trzepierczyńska ... 100
Mikrospory ... 100
Megaspory ... 101
Wyniki badań faunistycznych utworów karbonu – Łucja Musiał, Maria Tabor, Janusz Jureczka ... 101
Fauna serii paralicznej ... 101
Warstwy porębskie ... 102
Warstwy jaklowieckie ... 103
Warstwy gruszowskie ... 104
Warstwy pietrzkowickie ... 104
Fauna morskich utworów terygenicznych warstw malinowickich ... 105
  pdf Wyniki badań petrograficznych, mineralogicznych, geochemicznych i chemiczno-technologicznych (4.17 MB) ... 106
Petrografia skał płonnych karbonu – Aleksandra Kozłowska, Bronisława Nurkiewicz , Joanna Różkowska,
Joanna Cudak
... 106
Charakterystyka petrograficzna ... 106
Zmienność cech petrograficznych w profilu otworu ... 118
Diageneza ... 121
Podsumowanie ... 121
Petrografia i jakość węgla – Anna Jurczak-Drabek ... 121
Udział litotypów węgla i przewarstwień materii mineralnej w budowie pokładów węgla ... 122
Metody badań petrograficznych ... 122
Charakterystyka petrograficzna macerałów ... 127
Materia mineralna ... 133
Charakterystyka petrograficzna mikrolitotypów ... 133
Zmiany stopnia uwęglenia węgla na podstawie współczynnika zdolności odbicia światła Ro ... 134
Właściwości technologiczne i chemiczne pokładów węgla ... 134
Charakterystyka typów węgla ... 136
Zmiany podstawowych właściwości technologicznych, koksowniczych i chemicznych ... 136
Podsumowanie ... 140
Geochemia węgla – Barbara Ptak ... 142
Zakres i metody badań ... 142
Charakterystyka geochemiczna węgla ... 145
Analiza zmienności i korelacji składników geochemicznych węgla w profilu otworu wiertniczego ... 145
Analiza zmienności geochemicznych węgla w odniesieniu do ogniw litostratygraficznych karbonu ... 162
Podsumowanie ... 163
Badania gazowe węgla – Janusz Jureczka, Zbigniew Pękała ... 163
Metody i zakres badań ... 163
Podsumowanie ... 164
Przejawy mineralizacji szczelin w skałach karbonu – Stanisław Wołkowicz ... 167
Charakterystyka minerałów ... 168
Podsumowanie ... 168
Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval – Marcin Janas ... 168
Przygotowanie próbek ... 169
Interpretacja wyników ... 169
Podsumowanie ... 177
pdf Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka (717 KB) ... 178
Metody badań ... 178
Wyniki ... 178
Analiza tempa depozycji ... 179
Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania ... 179
pdf Wyniki badań hydrogeologicznych – Jadwiga Wagner (805 KB) ... 182
Wyniki badań właściwości fizycznych i hydrogeologicznych skał ... 182
Wyniki bezpośrednich polowych badań hydrogeologicznych ... 186
Opróbowanie próbnikiem złoża ... 186
Podsumowanie ... 191
pdf Wyniki badań geofizycznych – Maria Karwasiecka, Jan Kwarciński (586 KB) ... 192
Zakres wykonanych badań ... 192
Geofizyczna interpretacja profilu litostratygraficznego ... 194
Geofizyczna interpretacja pokładów (warstw) węgla ... 194
Charakterystyka hydrogeologiczna ... 194
Charakterystyka termiczna ... 195
Stan techniczny odwiertu ... 195
pdf Profilowania sejsmometryczne – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak (908 KB) ... 196
pdf Wyniki badań właściwości fizycznych – Maria Karwasiecka, Jan Kwarciński (572 KB) ... 203
Zakres wykonanych badań ... 203
Masowe pomiary gęstości objętościowej ... 203
Pomiary prędkości fali akustycznej ... 204
 Pomiary właściwości cieplnych ... 206
 Badania parametrów geotechnicznych ... 206
pdf Literatura (352 KB) ... 208
pdf Summary – Janusz Jureczka (330 KB)                                                                                 
... 212

 

  pdf Załącznik 1 – Profil litologiczno-stratygraficzny (2.88 MB)