Prace PIG - Tom 141 (1993)

 

GEOCHEMIA OSADÓW CZWARTORZĘDOWYCH I SKŁAD CHEMICZNY WÓD INTERSTYCJALNYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W POWIĄZANIU ZE STRATYGRAFIĄ

Teresa SZCZEPAŃSKA