Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 150 (2018) - Polik IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Polik IG 1 ZESZYT 150

Redakcja naukowa: Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska

SPIS TREŚCI

 

  pdf Wstęp (689 KB)

.... 7

Regionalne tło geologiczne – Teresa Podhalańska, Krzysztof Leszczyński, Joanna Roszkowska-Remin

.... 7

Lokalizacja i dane ogólne otworu wiertniczego –  Sylwester Marek, Franciszek Juszczak (red. Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska)

.... 10

  pdf Profil chronostratygraficzny – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (red.) (456 KB)

.... 12

  pdf Profil litostratygraficzny – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (red.) (259 KB)

.... 18
pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (461 KB) .... 23
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, paleontologicznych, petrologicznych i geochemicznych (22.85 MB)   .... 52

Kambr

.... 52
Litologia i stratygrafia – Kazimiera Lendzion , Jolanta Pacześna .... 52
 Petrografia utworów ~oddziału 3 (kambr środkowy) – Magdalena Sikorska-Jaworowska .... 52
 Ordowik .... 54

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński

.... 54

Sylur

.... 55

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska

.... 55

Perm

.... 57

Czerwony spągowiec – Jędrzej Pokorski (red. Hubert Kiersnowski)

.... 57

Charakterystyka petrograficzna utworów czerwonego spągowca – Marta Kuberska, Elżbieta Jackowicz

.... 58

Analiza mikrofacjalna i diagenetyczna osadów dolomitu głównego – Maria Wichrowska

.... 60

Trias

.... 63

Wstęp – Anna Becker, Joachim Szulc

.... 63

Pstry piaskowiec – litostratygrafia, rozkład miąższości oraz odniesienia regionalne – Anna Szyperko-Teller (red. Anna Becker)

.... 63

Wapień muszlowy oraz kajper dolny i środkowy (bez warstw nidzickich) – ogólna charakterystyka – Irena Gajewska (red. Anna Becker)

.... 64

Kajper środkowy (warstwy nidzickie) i górny – stratygrafia i rozwój sedymentacji – Anna Feldman-Olszewska (red. Anna Becker)

.... 65

Charakterystyka litologiczna i systemy depozycyjne pstrego piaskowca górnego, wapienia muszlowego i kajpru – Joachim Szulc

... 65

Petrografia skał triasu – Marta Kuberska

... 67

Jura

... 69

Litologia i stratygrafia – Anna Feldman-Olszewska

... 69

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury środkowej i górnej – Jolanta Smoleń

... 76

Petrografia skał jury dolnej i środkowej – Marta Kuberska, Małgorzata Połońska

... 79

Kreda

... 82

Litologia i stratygrafia – Krzysztof Leszczyński

... 82

Charakterystyka petrologiczna utworów kredy – Małgorzata Połońska

... 86

Biostratygrafia utworów górnokredowych i dolnego paleogenu na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

... 89

Fauna mszywiołów rozpoznana w utworach kredy i paleocenu (danu) – Urszula Hara

... 93

Paleogen

... 100

Paleocen – Jacek Kasiński, Krzysztof Leszczyński

... 100

Eocen – Jacek Kasiński

... 100

Oligocen – Jacek Kasiński

... 101

pdf Wyniki badań materii organicznej (1.26 MB)

... 102

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach kambru–jury – Izabella Grotek

... 102

Metody badań

... 102

Wyniki analizy mikroskopowej

... 102

Podsumowanie

... 106

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko

... 107

Ilość oznaczonej materii organicznej

... 107

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 112

Podsumowanie

... 116

Badania geochemiczne materii organicznej niższego paleozoiku wykonane metodami  Rock-Eval, SRA i LECO – Marcin Janas

... 117

Interpretacja wyników dla poszczególnych interwałów stratygraficznych

... 119

Podsumowanie

... 121

pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał –   Przemysław Karcz (379 KB)

... 122

pdf Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka (505 KB)

... 137

Metody badań

...137

Wyniki

...137

 Analiza tempa depozycji

...137

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania

...138
pdf Wyniki badań geofizycznych (6.14 MB) ... 141
Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworze wiertniczym Polik IG 1 – Jan Szewczyk ... 141
Zakres wykonanych badań ... 141
Profil litologiczny oraz porowatościowy ... 145

Profile właściwości petrofizycznych

... 145

Profil porowatości oraz gęstościowy

... 147

Prędkość fal akustycznych

... 149

Ocena hydrogeologiczna

... 149

Charakterystyka termiczna

... 149

Podsumowanie

... 153

Interpretacja danych sejsmicznych – Katarzyna Sobień

... 153

Opracowanie wyników pomiarów średnich prędkości sejsmicznych – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

... 154
pdf Wyniki badań poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (688 KB) ... 165

Podsumowanie

... 169

pdf Najważniejsze wyniki badań – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (223 KB)

... 170

pdf Literatura (478 KB)

... 174

pdf Summary – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (236 KB)

... 181

pdf Tablice – fot. Ryszard Dadlez, opis Krzysztof Jaworowski   (1.21 MB)

... 185
   

pdf Figura 4 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego PolikIG 1 (pl/ang) (1.12 MB)

 
   


* Anna Becker,  Krystyna Dayczak-Calikowska  , Anna Feldman-Olszewska, Maria Franczyk  , Irena Gajewska, Jacek Kasiński, Aleksandra Krassowska, Kazimiera Lendzion  , Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek  , Zdzisław Modliński, Teresa Niemczycka  , Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Joachim Szulc, Anna Szyperko-Teller, Henryk Tomczyk  , Ewa Tomczykowa  , Ryszard Wagner