Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 151 (2018) - Nieświń PIG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Nieświń PIG 1 ZESZYT 151

Redakcja naukowa: Anna Fijałkowska-Mader

  pdf Wstęp – Anna Fijałkowska-Mader   (487 KB) ...7

Lokalizacja i ogólne informacje dotyczące otworu   ...7

Regionalne tło geologiczne    ...10

pdf Profil chronostratygraficzny – Anna Fijałkowska-Mader (211 KB)   ...17

pdf Profil litostratygraficzny – Maria Kuleta, Stanisława Zbroja, Anna Fijałkowska-Mader (206 KB)     ...20

pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – Zbigniew Złonkiewicz, Maria Kuleta, Andrzej Iwanow, Zbigniew Kowalczewski, Marta Romanek, Stanisława Zbroja (344 KB)   ...24

pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, paleogeograficznych, sedymentologicznych, petrograficznych i chemicznych   (2.98 MB)  ...55

Wstęp – Maria Kuleta, Stanisława Zbroja, Anna Fijałkowska-Mader    ...55

Karbon    ...55

Charakterystyka litologiczna i litofacjalna oraz środowisko sedymentacji osadów  – Stanisława Zbroja    ...55

Perm    ...58

Charakterystyka litologiczna i litofacjalna oraz środowisko sedymentacji osadów   ...58

Wstęp – Stanisława Zbroja   ...58

Pierwszy cyklotem PZ1   ...58

Zlepieniec podstawowy (Zp1) – Stanisława Zbroja   ...58

Wapień cechsztyński (Ca1) – Stanisława Zbroja   ...59

Analiza mikrofacjalna utworów wapienia cechsztyńskiego (Ca1) – Maria Wichrowska  ...61

Diageneza osadów Ca1 – Maria Wichrowska    ...62

Anhydryt dolny (A1d) – Stanisława Zbroja    ...62

Najstarsza sól kamienna (Na1) – Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec   ...63

Anhydryt górny (A1g) – Stanisława Zbroja   ...65

Drugi cyklotem PZ2    ...65

Dolomit główny (Ca2) – Stanisława Zbroja    ...66

Analiza mikrofacjalna utworów dolomitu głównego (Ca2) – Maria Wichrowska   ...67

Diageneza osadów Ca2 – Maria Wichrowska   ...69

Anhydryt podstawowy (A2) – Stanisława Zbroja  ...70

Seria recesywna (T2r) – Stanisława Zbroja  ...71

Anhydryt kryjący (A2r) – Stanisława Zbroja  ...71

Trzeci cyklotem PZ3 – Stanisława Zbroja  ...71

Szary ił solny (T3)   ...71

Dolomit płytowy (Ca3)  ...71

Anhydryt główny (A3 )  ...72

Stropowa seria terygeniczna (PZt) – Stanisława Zbroja  ...72

Charakterystyka litofacjalna poziomów anhydrytowych cechsztynu w profilu Nieświń PIG 1 –  Alicja Kasprzyk , Anna Fijałkowska-Mader  ...72

Anhydryty cyklu PZ1  ...72

Anhydryty cyklu PZ2  ...77

Anhydryty cyklu PZ3  ...80

Uwagi na temat składu chemicznego anhydrytów  ...80

Paleogeografia cechsztyńskich poziomów węglanowych w rejonie wiercenia Nieświń PIG 1 na tle regionalnym – Ryszard Wagner  ...80

Uwagi wstępne  ...80

Transgresja cechsztynu  ...81

Wapień cechsztyński Ca 1  ...82

Dolomit główny (Ca2)  ...85

Dolomit płytowy (Ca3) i szary ił solny (T3)  ...89

Paleogeografia cechsztyńskich poziomów anhydrytowych w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich –  Alicja Kasprzyk  ...90

Uwagi wstępne  ...90

Anhydryt dolny (A1d)  ...90

Anhydryt górny (A1g)  ...92

Anhydryt podstawowy (A2) i anhydryt kryjący (A2r)  ...92

Anhydryt główny (A3)  ...93

Zapis historii sedymentacji cechsztyńskiej w profilu otworu Nieświń PIG 1 – Joachim Szulc ...93

Sukcesja litofacji cechsztynu ...93

Stratygrafia sekwencji depozycyjnych osadów cechsztynu w obszarze Nieświnia ...95

Trias ...106

Trias dolny ...106

Pstry piaskowiec ...106

Pstry piaskowiec środkowy – Maria Kuleta ...106

Formacja retu – Maria Kuleta, Marta Romanek ...110

Trias środkowy – Marta Romanek, Maria Kuleta ...112

Wapień muszlowy ...112

Wapień muszlowy dolny ...112

Wapień muszlowy środkowy ...113

Wapień muszlowy górny ...113

Trias górny – Maria Kuleta, Andrzej Iwanow, Anna Fijałkowska-Mader ...113

Kajper ...113

Kajper dolny ...113

Kajper środkowy ...113

Kajper górny ...117

Jura ...117

Jura dolna – Zbigniew Złonkiewicz ...117

Formacja zagajska ...118

Formacja skłobska ...119

Przysuska formacja rudonośna ...119

Czwartorzęd ...120

Plejstocen – Zbigniew Złonkiewicz ...120

  pdf Wyniki badań biostratygraficznych (1.20 MB)  ...121

Wyniki badań mikro- i makrofauny – Marta Romanek ...121

Wyniki badań palinologicznych – Anna Fijałkowska-Mader ...121

  pdf Wyniki badań geochemicznych (285 KB)  ...133

Metodyka badań laboratoryjnych i sposób interpretacji wyników – Ludwik Lenartowicz ...133

Pierwiastki śladowe w osadach karbonu dolnego – Ludwik Lenartowicz ...133

Pierwiastki śladowe w osadach permu górnego – cechsztynu – Ludwik Lenartowicz ...134

Cyklotem PZ1 ...134

Cyklotem PZ2 ...135

Cyklotem PZ3 ...135

Pierwiastki śladowe w osadach triasu – Ludwik Lenartowicz, Maria Kuleta ...136

Pstry piaskowiec ...136

Wapień muszlowy ...137

Kajper ...137

  pdf Mineralizacja w otworze nieświń PIG 1 – Stanisława Zbroja (190 KB)  ...138

Mineralizacja w osadach cechsztynu ...138

Cyklotem Pz1 ...138

Cyklotem Pz2 ...139

Cyklotem Pz3 ...139

Mineralizacja w innych osadach przewierconych w otworze Nieświń PIG 1 ...140

  pdf Wyniki badań materii organicznej (1.13 MB)  ...141

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach karbonu–jury – Izabella Grotek ...141

Metodyka badań ...141

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej ...141

Dojrzałość termiczna materii organicznej ...144

Podsumowanie ...146

Wyniki badań dojrzałości termicznej materii organicznej na podstawie wskaźnika TAI – Zbigniew Szczepanik ...146

Charakterystyka i znaczenie metody TAI ...146

Metodyka badań ...148

Wyniki badań ...149

Podsumowanie ...150

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko ...150

Wstęp ...150

Metodyka badań ...150

Ilość oznaczonej materii organicznej ...151

Środowisko depozycji materii organicznej i jej stopień dojrzałości ...154

Wyniki badań geochemicznych materii organicznej metodą Rock-Eval – Marcin Janas ...158

Wstęp ...158

Przygotowanie próbek ...159

Interpretacja wyników ...159

Podsumowanie ...163

pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał – Przemysław Karcz (369 KB)  ...164

pdf Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (1.64 MB)  ...177

Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka ...177

Metodyka badań ...177

Analiza tempa depozycji ...177

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania ...178

Interpretacja danych sejsmicznych – Andrzej Głuszyński, Katarzyna Sobień ...181

Uwagi dotyczące tektoniki w profilu Nieświń PIG 1 – Zbigniew Kowalczewski ...181

pdf Wyniki badań geofizycznych (527 KB)  ...184

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Michał Grzegorz Roman ...184

Zakres wykonanych badań ...184

Ocena jakości danych ...186

Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej ...187

Opracowanie pomiarów sejsmometrycznych – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak ...188

pdf Wyniki opróbowań poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (238 KB)  ...196

Opróbowanie w trakcie prac wiertniczych ...196

Opróbowania po dowierceniu otworu do końcowej głębokości ...196

Podsumowanie ...201

pdf Podsumowanie – Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Kowalczewski (215 KB)  ...202

pdf Literatura (202 KB)  ...205

pdf Summary – Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Kowalczewski (177 KB)  ...212

pdf Apendyks (183 KB)  ...215

 

pdf Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Nieświń PIG 1 (pl/ang) (898 KB)

pdf Figura 5 (217 KB)