Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 152 (2018) – Chełmek IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Chełmek IG 1 ZESZYT 152

Redakcja naukowa: Janusz Jureczka

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp (1.56 MB)

.... 5

 Regionalne tło geologiczne – Janusz Jureczka

.... 5

Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego – Janusz Jureczka, Paulina Kotlarek

.... 7

pdf Profil chronostratygraficzny –  Janusz Jureczka (395 KB)

.... 16

pdf Profil litostratygraficzny –  Janusz Jureczka (175 KB)

.... 18

pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe* (1017 KB)

.... 20

  pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, petrograficznych, mineralogicznych, geochemicznych i chemiczno-technologicznych (4.96 MB)

.... 89

Karbon

.... 89

Litologia i stratygrafia – Janusz Jureczka

.... 89

Identyfikacja pokładów węgla – Janusz Jureczka

.... 93

Analiza tektoniczna rdzeni z utworów karbonu – Wiesław Bogacz , Jerzy Frankiewicz, Janusz Jureczka, Zdzisław Kijewski, Maria Kopka-Kijewska, Izabela Ługiewicz-Mołas

.... 94

Węglonośność i węglozasobność utworów karbonu – Włodzimierz Krieger

.... 97

Paleofitocenoza oraz fitostratygrafia utworów karbonu – Aleksandra Trzepierczyńska, Anna Kotasowa

.... 100

Palinostratygrafia karbonu na podstawie miospor – Aleksandra Trzepierczyńska, Halina Kmiecik

.... 115

 Stratygrafia karbonu na podstawie megaspor – Aleksandra Trzepierczyńska, Stanisława Knafel

.... 126

Wyniki badań faunistycznych utworów karbonu – Łucja Musiał, Maria Tabor, Janusz Jureczka

.... 132

Petrografia skał płonnych karbonu – Aleksandra Kozłowska, Bronisława Nurkiewicz, Maria Skupień, Joanna Różkowska, Joanna Cudak

.... 134

Petrografia i jakość węgla – Anna Jurczak-Drabek

.... 151

Geochemia węgla – Barbara Ptak

.... 176

Badania gazowe węgla – Janusz Jureczka, Zbigniew Pękała

.... 203

Przejawy mineralizacji szczelin w skałach karbonu – Stanisław Wołkowicz

.... 208

 Trias

... 209

 Litologia i stratygrafia  – Katarzyna Strzemińska

... 209

 Neogen

... 209

 Litologia i stratygrafia miocenu – Izabela Ługiewicz-Mołas

... 209

pdf Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval – Marcin Janas (842 KB)

... 211

Przygotowanie próbek

... 212

Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) i potencjał węglowodorowy

...212

Typ kerogenu

... 215

Dojrzałość termiczna

... 220

 Podsumowanie

... 220

pdf Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka (541 KB)

... 221

Metodyka badań

... 221

Wyniki

... 221

Analiza tempa depozycji

... 222

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania

... 223

pdf Wyniki badań właściwości fizycznych skał – Maria Karwasiecka, Jan Kwarciński (514 KB)

...227

Zakres wykonanych badań

... 227

Masowe pomiary gęstości objętościowej

... 227

Pomiary prędkości fali akustycznej

... 227

Pomiary właściwości cieplnych

... 229

Badania parametrów geotechnicznych

... 229

  pdf Wyniki badań geofizycznych – Maria Karwasiecka, Jan Kwarciński (1023 KB)

... 234

Zakres wykonanych badań

... 234

Geofizyczna interpretacja profilu litostratygraficznego

... 234

Geofizyczna interpretacja pokładów (warstw) węgla

... 235

Charakterystyka hydrogeologiczna

... 236

Charakterystyka termiczna

... 236

Stan techniczny odwiertu

... 237

 Profilowania sejsmometryczne – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

... 238

pdf Wyniki badań hydrogeologicznych – Jadwiga Wagner (872 KB)

... 248

Wyniki badań właściwości fizycznych i hydrogeologicznych skał

... 248

Wyniki bezpośrednich polowych badań hydrogeologicznych

... 251

Badania hydrogeologiczne (zapięcie próbnika złoża) wykonane w trakcie wiercenia

... 251

Badania hydrogeologiczne (zapięcie próbnika złoża, kompresorownie i łyżkowanie) wykonane po zakończeniu wiercenia

... 251

Podsumowanie

...258

pdf Podsumowanie – Janusz Jureczka (255 KB)

...259

pdf Literatura (313 KB)

...263

pdf Summary – Janusz Jureczka (248 KB)

...268

   

  pdf Figura 7 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Chełmek IG 1 (pl/ang) (2.47 MB)

*Dominik Jura, Janusz Jureczka, Jan Kwarciński, Paulina Kotlarek