PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – ŁOPIENNIK IG 1
ZESZYT 123

Redakcja naukowa:
Jolanta PACZEŚNA


SPIS TREŚCI

. . . . 7

Regionalne tło geologiczne – Jolanta PACZEŚNA

. . . . 7

Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego – Antoni M. ŻELICHOWSKI

. . . 10
. . . 15
. . . 20
. . . 69
. . . 77

Ediakar

. . . 77
Litologia i stratygrafia – Jolanta PACZEŚNA
. . . 77
Rozwój facjalny późnoediakarskarskiej sukcesji silikoklastycznej – Jolanta PACZEŚNA
. . . 81
Petrografia i mineralogia późnoediakarskich osadów klastycznych – Maria WICHROWSKA
. . . 91
Petrografia i geochemia późnoediakarskich utworów wulkanogenicznych – Ewa KRZEMIŃSKA
. . . 95

Kambr

. . 102
Litologia i stratygrafia – Jolanta PACZEŚNA
. . 102
Biostratygrafia utworów kambru na podstawie ramienionogów – Bronisława JENDRYKA-FUGLEWICZ
. . 105
Asocjacje facjalne i sekwencje depozycyjne w sukcesji kambryjskiej – Jolanta PACZEŚNA
. . 112
Petrografia osadów kambru – Magdalena SIKORSKA
. . 118

Ordowik

. . 128
Litologia i stratygrafia – Zdzisław MODLIŃSKI, Bronisław SZYMAŃSKI
. . 128
Petrografia osadów ordowiku – Anna LANGIER-KUŹNIAROWA
. . 132

Sylur

. . 136
Litologia i nowelizacja stratygrafii – Teresa PODHALAŃSKA
. . 136
Petrografia osadów syluru – Anna LANGIER-KUŹNIAROWA
. . 139

Dewon

. . 141
Litologia i stratygrafia – Lech MIŁACZEWSKI
. . 141
Biostratygrafia dewonu dolnego na podstawie małżoraczków – Maria NEHRING-LEFELD
. . 145
Nowelizacja biostratygrafii dewonu dolnego na podstawie tentakulitów – Maria NEHRING-LEFELD, Barbara HAJŁASZ
. . 147
Zarys sedymentacji utworów dewońskich i paleogeografia – Lech MIŁACZEWSKI
. . 149
Petrografia osadów dewonu dolnego – Krzysztof RADLISZ
. . 150

Karbon

. . 161
Litologia, sedymentologia i stratygrafia – Maria I. WAKSMUDZKA
. . 161
Petrografia osadów karbonu – Aleksandra KOZŁOWSKA
. . 167

Jura

. . 171
Litologia i stratygrafia – Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 171

Kreda

. . 172
Litologia i stratygrafia – Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . 172
Stratygrafia osadów górnokredowych na podstawie otwornic – Eugenia GAWOR-BIEDOWA
. . 173
. . 176

Charakterystyka petrologiczna oraz dojrzałość termiczna rozproszonej materii organicznej – Izabella GROTEK

. . 176
Metodyka badań
. . 176
Charakterystyka petrologiczna materii organicznej
. . 176
Dojrzałość termiczna materii organicznej
. . 182

Geochemia materii organicznej utworów paleozoiku – Ewa KLIMUSZKO

. . 186
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . 186
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 189

Objawy węglowodorów w profilu otworu wiertniczego Łopiennik IG 1 – Antoni M. ŻELICHOWSKI, Jolanta PACZEŚNA

. . 192
. . 194

Analiza susbydencji tektonicznej oraz tempa depozycji – Paweł POPRAWA

. . 194
Metodyka
. . 194
Wyniki
. . 194

Modelowanie historii termicznej oraz warunków pogrzebania – Paweł POPRAWA

. . 196
Metodyka
. . 197
Wyniki
. . 197

Interpretacja tektoniczna profilu sejsmicznego 1-10-97K w rejonie otworu wiertniczego Łopiennik IG 1 – Piotr Krzywiec

. . 201

Struktury tektoniczne na rdzeniu wiertniczym – Marek JAROSIŃSKI

. . 202
Cel i metodyka badań
. . 202
Makrostruktury i ewolucja
. . 205
. . 206
. . 234

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan SZEWCZYK

. . 234
Zakres wykonanych badań
. . 234
Cele badań geofizycznych
. . 237
Wyniki laboratoryjnych badań parametrów petrofizycznych
. . 237
Podsumowanie
. . 241

Profilowanie prędkości średnich i pionowe profilowanie sejsmiczne – Lidia DZIEWIŃSKA, Waldemar JÓŹWIAK

. . 241

Wyniki opróbowań hydrogeologicznych – Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub SOKOŁOWSKI

. . 251
. . 255
. . 258
. . 266
 


Stanisław DOKTÓR, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Barbara HAJŁASZ, Aleksandra KRASSOWSKA, Ewa KRZEMIŃSKA, Kazimiera LENDZION, Krzysztof LESZCZYŃSKI, Lech MIŁACZEWSKI, Małgorzata MOCZYDŁOWSKA-VIDAL, Zdzisław MODLIŃSKI, Maria NEHRING-LEFELD, Teresa NIEMCZYCKA, Jolanta PACZEŚNA, Teresa PODHALAŃSKA, Jan SOBOLEWSKI, Bronisław SZYMAŃSKI, Henryk TOMCZYK, Ewa TOMCZYKOWA, Maria I. WAKSMUDZKA, Michał WILCZYŃSKI, Antoni M. ŻELICHOWSKI