Wiadomości PIG (1997-01) nr 66


Rok aktywności i rzetelnej pracy
M. Lindner
 • Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym Instytutu prof. dr hab. Stanisławem Speczikiem (plik .doc)


 • Barbórka ‘96 w Instytucie
  M. Lindner
     
  Uroczystości barbórkowe odbyły się 6 grudnia 1996 r. w sali im. E. Rühlego w Warszawie.

  Dyrektor naczelny prof. dr hab. Stanisław Speczik powitał serdecznie licznie zebraną załogę Instytutu i zaproszonych gości, a wśród nich dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego dr Piotra Trzcionkę, dyrektorów z MOŚZNiL dr H. J. Jezierskiego i mgr M. Gientkę, dyrektora Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie mgr J. Klukowskiego, dyrektora Przedsiębiorstwa Geologicznego w Warszawie mgr W. Listkowskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu prof. dr hab. K. Jaworowskiego, wysoką strzechę i gwarków.

  Powołane zostało Wysokie Prezydium Do Spraw Piwnych i Nie Tylko Piwnych w składzie: Naczelny Nadzór – Krzysztof Jaworowski, Zasłużona Stara Strzecha – Jerzy Znosko, Kantor – Barbara Żbikowska, Wielki Łaziebny Honorowej Szpady PIG – Marek Brzezicki. Dyrektor S. Speczik wspomniał, że dzień św. Barbary jest nie tylko świętem, którym czci się pracę górników i geologów, ale i świętem pojednania, świętem wesołym i radosnym. Pracując w dużych zespołach powinniśmy w tym dniu podziękować sobie wzajemnie za współpracę i bawić się w atmosferze serdeczności, zaufania i radości. Odśpiewany został hymn górniczy „Niech żyje nam górniczy stan”.

  Dyrektor S. Speczik odczytał meldunek, w którym napisano: „Wszyscy gwarkowie widzą, że dzieje nam się dobrze i żyjemy w bardzo życzliwym otoczeniu. W kończącym się roku udało nam się uporządkować plan geologiczny, m.in. sprawy opracowywania i edycji SMGP 1:50 000, tematów hydrogeologicznych, zmodernizowano Archiwum i Muzeum. Nie udało się jedno – nie było głębokich wierceń, choć to obiecałem i czekało na to całe środowisko geologiczne, ponieważ nie doszło do ich sfinansowania przez NFOŚiGW. Jest to nasza jedyna porażka”.

  Następnie Dyrektor złożył wszystkim najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku, po czym odbyło się wręczanie odznaczeń i stopni górniczych.

  Honorowy kordzik górniczy wręczył dyrektor S. Speczik w asyście Wielkiego Łaziebnego i dziewcząt, prof. dr hab. Józefowi Bażyńskiemu, prof. dr hab. Ryszardowi Dadlezowi, doc. dr hab. Markowi Kozydrze, prof. dr hab. Sylwestrowi Markowi, doc. dr hab. Januszowi Ubernie, doc. dr inż. Zbigniewowi Wernerowi i prof. dr Jerzemu Znosce.

  Odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP” otrzymali z rąk dyrektora WUG dr Piotra Trzcionki: prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski, inż. Janusz Drzewiński i dr Andrzej Rydzewski – złotą, prof. dr hab. Stanisław Speczik i dr Albin Zdanowski – srebrną oraz dr Sławomir Oszczepalski – brązową. Z upoważnienia Głównego Geologa Kraju dyrektor S. Speczik nadał stopnie górnicze następującym osobom: prof. dr hab. Annie Maliszewskiej – Dyrektora Górniczego I stopnia, dr Andrzejowi Berowi, prof. dr hab. Leszkowi Marksowi, doc. dr hab. Hannie Matyji, dr Sławomirowi Oszczepalskiemu, dr Piotrowi Pasławskiemu, mgr Barbarze Słowańskiej, prof. dr hab. Andrzejowi Sadurskiemu i mgr Marii Stacewicz – Dyrektora Górniczego III stopnia; dr Bogusławowi Bąkowi, mgr Grażynie Burchart i mgr Irenie Olkowicz-Paprockiej – Inżyniera Górniczego I stopnia; dr Izabeli Bojakowskiej, dr Zbigniewowi Cymermanowi, dr Ryszardowi Dobrackiemu, dr Andrzejowi Gąsiewiczowi, mgr Adamowi Ihnatowiczowi, dr Jędrzejowi Kotarbińskiemu, dr Krzysztofowi Krupińskiemu, mgr Honoracie Leszczyszyn, mgr Janinie Małeckiej, dr Jerzemu Nawrockiemu, dr Janowi Prazakowi, dr Jackowi Siemiątkowskiemu, dr Janowi Szewczykowi, dr Szymonowi Uścinowiczowi, mgr Krzysztofowi Wyciślikowi i dr Barbarze Żbikowskiej – Inżyniera Górniczego II stopnia.

  Następnie dyrektor S. Speczik nadał stopnie Technika Górniczego następującym osobom: Bożenie Budzickiej, Halinie Chojęcie, Henryce Galon-Smętek, Małgorzacie Lewkowicz i Henrykowi Żukowskiemu – I stopnia; Wojciechowi Jeglińskiemu, Elżbiecie Kołacińskiej, Wandzie Mrowiec i Barbarze Staniszewskiej – II stopnia.

  Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali z rąk dyrektora Departamentu Geologii dr H. J. Jezierskiego: dr Zdzisław Migaszewski, dr Piotr Pasławski, dr Ryszard Strzelecki, doc. dr hab. Ryszard Wagner i dr Joanna Zachowicz – złotą, mgr Andrzej Pacholewski, dr Anna Pasieczna, dr Barbara Ptak, mgr Gertruda Sokołowska, mgr Cezary Sroga i dr Stanisław Wołkowicz – srebrną.

  Na zakończenie części oficjalnej nastąpił najmilszy punkt programu – dyrektor S. Speczik złożył życzenia imieninowe i bukiet kwiatów dla wszystkich Barbar na ręce, wybranej w tym roku przez Nieomylne Prezydium, Barbary Bańkowskiej-Zajączkowskiej.

  Dalszy ciąg odbywał się w hallu Gmachu Głównego, gdzie przy wesołych śpiewach trwała „Karczma Piwna”.


  Nasi seniorzy
  Redakcja
     
  W dniu 30 grudnia 1996 r. dyrektor naczelny S. Speczik oraz zastępcy dyrektora M. Podemski i M. Stacewicz, pożegnali wieloletnich pracowników Instytutu, którzy odeszli w 1996 r. na emeryturę. Są to: W. Anders, B. Bednarczuk, S. Dębicka, J. Gawin, E. Górecka, K. Hernik, Z. Janczyk-Kopik, L. Kaleta, S. Kalmus, D. Kobylińska, J. Kopik, J. Królicka, Z. Matkowska, E. Matuszewski, I. Molendzka, Z. Piasecka, K. Radlicz, M. Strzałkowska, E. Szwedzińska, I. Wodzińska-Ścisło, D. Woźnica, K. Wyrwicka i J. Zwierz.

  Życzymy im wszelkiej pomyślności  Ważniejsze wydarzenia grudnia 1996 r.
  Redakcja
     
  1.12. W Warszawie odbyło się II spotkanie Zespołu Ekspertów d/s Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

  4-5.12. W Ustroniu Śląskim odbyła się „Barbórka” resortowa w obecności ministra dr K. Szamałka i prezesa NFOŚiGW mgr inż. J. Kędzierskiego. Uroczystości połączone były z obchodami 100 lecia Przedsiębiorstwa Geologicznego w Katowicach oraz Przedsiębiorstwa Wiertniczego w Katowicach (dawniej Przedsiębiorstwo Wiertnicze i Robót Górniczych „M. Łempicki” S.A. w Sosnowcu). Instytut reprezentowali dyrektor dr M. Podemski, dr A. Zdanowski, dr hab. M. Piwocki, mgr K. Wyciślik i dr J. Pokorski. Na ręce dyrektora mgr inż. J. Wróbla z PG Katowice przekazane zostały adresy gratulacyjne od Dyrektora Naczelnego PIG.

  6.12. W Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie odbyła się uroczysta „Barbórka”.

  9.12. Odbyło się spotkanie dyrektora naczelnego prof. dr hab. S. Speczika, z kierownikami zakładów merytorycznych w sprawie wykorzystania funduszu bezosobowego.

  9-20.12. Na otwartej w Pałacu Kultury i Nauki wystawie „400 lat techniki w Warszawie” Instytut prezentował swoje osiągnięcia naukowe, m.in. „Atlas geochemiczny Warszawy”, opracowania dotyczące występowania wód oligoceńskich w stolicy oraz materiały związane z 40 rocznicą odkrycia przez Instytut wielkiej polskiej miedzi.

  10.12. Reprezentacja Biura Zarządu Miasta Warszawy wzięła udział w kilkugodzinnej prezentacji osiągnięć Instytutu we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, zorganizowanej w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie.

  11-14.12. Dyrektor dr M. Podemski brał udział w szkoleniu obronnym dyrektorów instytucji i przedsiębiorstw podległych MOŚZNiL, które odbyło się w Kościelisku koło Zakopanego.

  13.12. W Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Zakład Geologii Czwartorzędu, sesja naukowa z okazji 45 lecia SMGP 1:50 000, połączona z okolicznościową wystawą.

  16-17.12. W salach kina Capitol w Warszawie odbyła się giełda „Nowe technologie w teledetekcji, fotogrametrii lotniczej i satelitarnej”, podczas której Instytut prezentował prace kartograficzne.

  16-17.12. W Zamku Krasków pod Wrocławiem odbyło się seminarium, zorganizowane przez Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Oddział Dolnośląski PIG, na temat zasad polityki koncesyjnej na Dolnym Śląsku. W seminarium uczestniczyli dyrektor naczelny prof. dr hab. S. Speczik, dyrektor dr M. Podemski, dyrektor Biura Koncesji Geologicznych dr J. Wróblewski, wicedyrektor Departamentu Geologii w Ministerstwie OŚZNiL mgr M. Gientka oraz przedstawiciele Ministerstwa Skarbu i dawnego Ministerstwa Prywatyzacji, a także geolodzy dolnośląskich Urzędów Wojewódzkich.

  30.12. Dyrektor naczelny prof. dr hab. S. Speczik spotkał się z dyrekcją, kierownikami jednostek organizacyjnych Instytutu oraz laureatami nagród specjalnych dyrektora naczelnego PIG za 1996 rok na spotkaniu noworocznym. Na uroczystości obecni byli minister dr K. Szamałek, dyrektor dr H. J. Jezierski z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, i mgr inż. J.Kędzierski – wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełny wykaz osób wyróżnionych przedstawimy w następnym numerze.