PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – LUBLIN IG 1
ZESZYT 119

Redakcja naukowa:
Maria I. WAKSMUNDZKA


SPIS TREŚCI

. . . 5
. . . 9
. . . 13
. . . 70

Dewon

. . . 70
Wyniki badań litostratygraficznych i petrograficznych — Lech MIŁACZEWSKI, Krzysztof RADLICZ
. . . 70

Karbon

. . 114
Wyniki badań litologicznych, sedymentologicznych i stratygraficznych
Maria I. WAKSMUNDZKA
. . 114
Rozprzestrzenienie mikrofauny w profilu karbonu — Stanisława WOSZCZYŃSKA
. . 119
Wyniki badań palinologicznych utworów karbonu — Halina KMIECIK, Aleksandra TRZEPIERCZYŃSKA
. . 119
Wyniki badań petrograficznych — Aleksandra KOZŁOWSKA
. . 126
Charakterystyka minerałów ciężkich — Małgorzata POŁOŃSKA
. . 134

Jura

. . 136
Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych i sedymentologicznych
utworów jury środkowej — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
 
. . 136
Opracowanie makrofaunistyczne utworów jury — Leon KARCZEWSKI
. . 138
Stratygrafia mikropaleontologiczna utworów jury — Wanda BIELECKA
. . 139
Opracowanie palinologiczne utworów jury — Maria ROGALSKA
. . 140
Wyniki badań petrograficznych i mikrofacjalnych utworów jury — Krzysztof RADLICZ
. . 140

Kreda

. . 149
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych — Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . 149
Wyniki badań makrofaunistycznych — Andrzej BŁASZKIEWICZ
. . 151
Wyniki badań mikropaleontologicznych — Emilia WITWICKA
. . 151
. . 152

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach karbonu i dewonu — Izabella GROTEK

. . 152
Wstęp
. . 152
Omówienie wyników analiz
. . 152
Podsumowanie
. . 154

Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu i dewonu — Ewa KLIMUSZKO

. . 156
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . 156
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 162
. . 166

Obraz strukturalny — Antoni M. ŻELICHOWSKI

. . 166

Profilowanie struktur tektonicznych na rdzeniu wiertniczym — Marek JAROSIŃSKI

. . 168
Cel i metoda badań
. . 168
Profil strukturalny otworu wiertniczego Lublin IG 1
. . 168
Makrostruktura
. . 177
Sukcesja deformacji tektonicznych i mineralizacji
. . 177
. . 178

Wstęp

. . 178

Metodyka

. . 178

Historia termiczna

. . 179

Wnioski

. . 181
. . 182

Wstęp

. . 182

Metodyka

. . 182

Analiza historii subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji osadów

. . 183

Wnioski

. . 185
. . 186
. . 194

Interpretacja geofizyczna profilu otworu wiertniczego Lublin IG 1 — Edward WINIARSKI, Maria I. WAKSMUNDZKA

. . 194

Analiza horyzontów kolektorskich na podstawie pomiarów geofizyki otworowej — Krystyna CEGIELSKA

. . 198

Wyniki badań geofizyki wiertniczej — Jan SZEWCZYK

. . 199
Zakres wykonanych badań
. . 199
Cel badań geofizycznych
. . 201
Wyniki laboratoryjnych badań parametrów petrofizycznych
. . 201
Wyniki interpretacji danych geofizycznych
. . 202

Interpretacja danych sejsmicznych — Piotr KRZYWIEC

. . 202
. . 204
. . 206
. . 212

Podsumowanie głównych celów wiercenia

. . 212

Nowe wyniki badań

. . 212
. . 214
. . 218


* Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Leon KARCZEWSKI, Aleksandra KRASSOWSKA, Lech MIŁACZEWSKI, Teresa NIEMCZYCKA, Maria I. WAKSMUNDZKA, Edward WINIARSKI, Antoni M. ŻELICHOWSKI