PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – BUSÓWNO IG 1
ZESZYT 118

Redakcja naukowa:
Jolanta PACZEŚNA


SPIS TREŚCI

. . . 5
Regionalne tło geologiczne — Jolanta PACZEŚNA . . . 5
Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego — Teresa NIEMCZYCKA,Antoni M. ŻELICHOWSKI . . . 7
. . . 9
. . . 14
. . . 55
Ediakar . . . 55
Litologia i stratygrafia — Jolanta PACZEŚNA
. . . 55
Ewolucja środowisk sedymentacji i sekwencje depozycyjne w ediakarze późnym — Jolanta PACZEŚNA
. . . 58
Petrografia i mineralogia osadów neoproterozoiku ?najniższego/środkowego
i ediakaru późnego — Maria WICHROWSKA
. . . 66
Litologia skał wulkanicznych — Ewa KRZEMIŃSKA
. . . 70
Geochemia skał wulkanicznych — Ewa KRZEMIŃSKA
. . . 72
Kambr . . . 82
Litologia i stratygrafia — Jolanta PACZEŚNA
. . . 82
Facje i sekwencje depozycyjne w sukcesji kambryjskiej — Jolanta PACZEŚNA
. . . 83
Petrografia osadów kambru — Magdalena SIKORSKA
. . . 91
Ordowik . . . 97
Litologia i stratygrafia — Zdzisław MODLIŃSKI, Bronisław SZYMAŃSKI
. . . 97
Litologia i petrografia osadów tremadoku — Bronisław SZYMAŃSKI
. . . 99
Sylur . . 107
Litologia i stratygrafia — Zdzisław MODLIŃSKI
. . 107
Petrografia ordowiku i syluru — Anna LANGIER-KUŹNIAROWA
. . 108
Dewon . . 113
Litologia i stratygrafia — Lech MIŁACZEWSKI
. . 113
Uwagi o występowaniu skamieniałości w utworach dewonu dolnego
Ewa TOMCZYKOWA
. . 116
Biostratygrafia utworów dewonu dolnego na podstawie małżoraczków
Maria NEHRING-LEFELD
. . 116
Ramienionogi z utworów dewonu dolnego — Jolanta STUDENCKA
. . 119
Karbon . . 124
Litologia, stratygrafia i sedymentologia — Maria I. WAKSMUNDZKA
. . 124
Jura . . 131
Litologia i stratygrafia — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 131
Kreda . . 131
Litologia i stratygrafia — Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . 131
Stratygrafia osadów górnokredowych na podstawie otwornic — Eugenia GAWOR-BIEDOWA
. . 132
. . 134
Petrografia i dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej
w osadach paleozoiku — Izabella GROTEK
. . 134
Wstęp
. . 134
Omówienie wyników analiz
. . 134
Geochemia utworów syluru i karbonu — Ewa KLIMUSZKO . . 140
Wstęp
. . 140
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . 140
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 144
. . 148
Metodyka . . 148
Analiza subsydencji oraz tempa depozycji . . 148
Analiza historii termicznej . . 150
. . 152
  . . 153
. . 178
Wyniki badań geofizyki wiertniczej — Jan SZEWCZYK . . 178
Zakres wykonanych badań
. . 178
Cele badań geofizycznych
. . 178
Wyniki laboratoryjnych badań parametrów petrofizycznych
. . 181
Wyniki interpretacji danych geofizycznych
. . 181
Warunki geotermiczne
183
Warstwy wodonośne, mineralizacja wód podziemnych
. . 184
Podsumowanie wyników badań geofizycznych
. . 184
Profilowanie prędkości średnich i pionowe profilowanie sejsmiczne — Lidia
DZIEWIŃSKA, Waldemar JÓŹWIAK
. . 185
  . . 195
Wyniki opróbowań hydrogeologicznych . . 195
Uwagi końcowe . . 206
. . 207
. . 209
. . 217


*
Borys AREŃ, Krzysztof BARZYCKI, Krzysztof CYGAŃSKI, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Marta JUSKOWIAKOWA, Aleksandra KRASSOWSKA, Ewa KRZEMIŃSKA, Kazimiera LENDZION, Krzysztof LESZCZYŃSKI, Tomasz MAZAK, Lech MIŁACZEWSKI, Zdzisław MODLIŃSKI, Maria NEHRING-LEFELD, Teresa NIEMCZYCKA, Jolanta PACZEŚNA, Jolanta STUDENCKA, Bronisław SZYMAŃSKI, Henryk TOMCZYK, Ewa TOMCZYKOWA, Maria I. WAKSMUNDZKA, Albin ZDANOWSKI, Antoni M. ŻELICHOWSKI