Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu pt. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040). Jako główny cel wyznaczono zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Dokument wyznacza również kierunki działania dla geologii.