We wczesnej kredzie (140-135 mln lat temu) w interwale granicy pomiędzy beriasem i walanżynem następowały istotne zmiany paleoekologiczne. Zmieniała się między innymi produktywność biologiczna i skład fauny morskiej występującej w płytkowodnych środowiskach, gdzie osadzały się w ciepłym klimacie węglany, wpływając również na ówczesne baseny głębokomorskie. W grancie realizowanym w PIG-PIB w ramach wymiany bilateralnej z Francją pt. Holostratygrafia i zmiany paleośrodowiskowe w interwale granicy berias/walanżyn (140-135 mln lat temu) we Francji i w Polsce, chcemy wykorzystać ówczesne wydarzenia i trendy jako narzędzia stratygraficzne.