Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-30.06.2023 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach, niżówka hydrogeologiczna może występować w północno-zachodniej części kraju. W szczególności zjawisko to prognozowane jest w obrębie województwa pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego zgodny z Ostrzeżeniem PSH nr 4/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.