logo psh 260Nadal utrzymuje się niski stan zwierciadła wód gruntowych. Może to skutkować lokalnymi utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych, dlatego Państwowa Służba Hydrogeologiczna już po raz drugi w tym roku wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.