Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego VIII kadencji na lata 2015–2019 została wybrana. W dniu 2 września 2015 r. listę wszystkich członków Rady Naukowej nowej kadencji ogłosił kierownik Instytutu Roman Smółka.

 

Rada Naukowa PIG-PIB jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

 

W skład Rady Naukowej PIG-PIB wchodzi 30 członków:

 • 15 osób wybranych spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 12 osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego i 3 osoby bez tytułu lub stopnia naukowego;
 • 15 osób spoza Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, powołanych przez Ministra Środowiska, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora lub kierownika PIG-PIB.

 

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej spośród pracowników Instytutu zostały określone w Regulaminie wyborów Rady Naukowej PIG-PIB, ustalonym przez kierownika Instytutu na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz w Statucie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

 

25 maja 2015 r. kierownik Instytutu Roman Smółka powołał komisję ds. wyborów do Rady Naukowej PIG-PIB VIII kadencji na lata 2015–2019, w składzie: Izabela Hęclik (przewodnicząca komisji), Anna Andraszek, Sylwia Iwańczuk, Joanna Kaczmarzyk, Jarosław Kmita, Maja Kowalska i Rafał Rytel (członkowie komisji). Powołane zostały także 3-osobowe podkomisje wyborcze we wszystkich oddziałach regionalnych PIG-PIB. Wybory do Rady Naukowej odbyły się w dniu 29 czerwca br.

 

Wybory członków rady spośród pracowników Instytutu odbyły się w Warszawie oraz we wszystkich oddziałach regionalnych w dniu 29 czerwca 2015 r.

 

urna

Przed rozpoczęciem wyborów urna wyborcza została sprawdzona, zabezpieczona i opieczętowana

 

glosowanie

Frekwencja podczas głosowania w PIG-PIB była zadowalająca – wyniosła ok. 62%

 

glosy 

Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza przystąpiła do liczenia głosów

 

Skład Rady Naukowej PIG-PIB VIII kadencji na lata 2015–2019

 

Członkowie wybrani przez pracowników PIG-PIB:

 1. dr Dariusz Grabowski – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 2. dr hab. Monika Jachowicz-Zdanowska – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 3. prof. dr hab. Hanna Matyja – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 4. prof. dr hab. Marek Narkiewicz – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 5. dr hab. Jolanta Pacześna, prof. nadzw. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 6. dr hab. Anna Pasieczna, prof. nadzw. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 7. prof. dr hab. Tadeusz Peryt – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 8. dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. nadzw. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 9. prof. dr hab. Andrzej Sadurski – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 10. dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska, prof. nadzw. PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 11. prof. dr hab. Stanisław Speczik – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 12. dr Maria I. Waksmundzka – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 13. dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 14. dr Małgorzata Woźnicka – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 15. prof. dr hab. Antoni Wójcik – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

 

Członkowie powołani przez Ministra Środowiska:

 1. Władysław Doroz – Urząd Marszałkowski w Kielcach,
 2. dr Mariola Jakoniak – Ministerstwo Środowiska,
 3. dr Janusz Jeziorski – Ministerstwo Środowiska,
 4. Mariusz Każuch – Ministerstwo Finansów,
 5. dr hab. Ewa Krogulec, prof. nadzw. UW – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 6. prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 7. prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 8. Janusz Orlof – Wyższy Urząd Górniczy,
 9. dr hab. inż. Marek Pozzi – Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej,
 10. dr inż. Wiesław Prugar – ORLEN Upstream,
 11. dr Paweł Raczyński – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 12. dr Jan Rączka – Senior Advisor Regulatory Assistance Project (RAP)TM,
 13. dr Krystian Szczepański – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 14. prof. dr hab. inż. Marian Turek – Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
 15. prof. dr hab. inż. Ryszard Ubermann – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady Naukowej nowej kadencji wybiorą w tajnym głosowaniu przewodniczącego oraz jego zastępców, a także przewodniczących i składy osobowe stałych komisji Rady Naukowej PIG-PIB.

 

Tekst i zdjęcia: Maja Kowalska