Polscy i wietnamscy geolodzy szykują się do współpracy

wietnam miniNa ostatnim etapie przygotowań do podpisania polsko-wietnamskiego porozumienia pomiędzy ministerstwami ds. surowców i środowiska strona wietnamska uznała wyniki rozmów za bardzo obiecujące i zaproponowała nawiązanie współpracy pomiędzy PIG-PIB i wietnamskim Instytutem Nauk o Ziemi i Surowców Mineralnych.

 

 

Strona wietnamska jest zainteresowana naszymi doświadczeniami w wykorzystaniu energii geotermalnej i poszukiwaniach gazu z łupków. Ostatnie bezpośrednie rozmowy, zmierzające do ustalenia końcowej wersji porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Surowców Naturalnych i Środowiska Wietnamu a polskim Ministerstwem Środowiska odbyły się w Polsce w dniach 19–27 czerwca 2015 r.

 

Wietnamskiej misji przewodniczył dr Bùi Vĩnh Kiên, zastępca dyrektora Generalnego Departamentu Geologii i Surowców Mineralnych Ministerstwa Surowców Naturalnych i Środowiska Wietnamu (MONRE), a w składzie delegacji znalazło się kilkunastu członków kierownictwa tegoż ministerstwa, a także Instytutu Nauk o Ziemi i Surowców Mineralnych (VIGMR), Instytutu Badawczego Geodezji i Kartografii oraz 3 uniwersytetów bezpośrednio podległych ministerstwu.

 

przewodniczacy 

Przewodniczący misji Ministerstwa Surowców Naturalnych i Środowiska Wietnamu dr Bùi Vĩnh Kiên

 

Wstępem do rozmów na szczeblu ministerialnym stało się spotkanie w PIG-PIB w dniu 22.06.2015 r., poświęcone omówieniu i zdefiniowaniu głównych potencjalnych kierunków współpracy. Stronę wietnamską reprezentowali na nim dr Bùi Vĩnh Kiên - zastępca dyrektora generalnego MONRE, dr Nguyễn Quốc Định - p.o. szefa Departamentu Nauki, Technologii i Współpracy Międzynarodowej VIGMR oraz dr Trần Ngọc Thái - zastępca dyrektora tego instytutu. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim przedstawiciele MŚ i PIG-PIB: dr Rafał Miland, dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŚ, Barbara Malinowska, zastępca dyrektora i Krzysztof Kowalik z Departamentu Nadzoru Geologicznego MŚ, oraz zastępcy dyrektora PIG-PIB Andrzej Przybycin i prof. Grzegorz Pieńkowski wraz z zespołem eksperckim.

 

Po słowach powitania, wygłoszonych przez dyrektora A. Przybycina i przedstawicieli MŚ, szef misji dr. Bùi Vĩnh Kiên i dr Nguyễn Quốc Định przybliżyli zebranym strukturę i rolę MONRE w zarządzaniu gospodarką surowcami mineralnymi i nadzorowaniu badań geologicznych. Następnie dr Nguyễn Quốc Định omówił rolę i zadania podlegającego bezpośrednio ministerstwu Instytutu Nauk o Ziemi i Surowców Mineralnych (VIGMR). Główne zadania tego wietnamskiego odpowiednika PIG-PIB to m.in.: przygotowywanie strategii i założeń polityki w zakresie nauki i technologii, badania podstawowe i poszukiwanie złóż surowców mineralnych oraz ropy i gazu, szkolenie kadr oraz koordynacja poszukiwań, wydobycia i handlu surowcami mineralnymi w skali kraju. Do tego doszła imponująca lista projektów wieloletnich, jakie prowadzi VIGMR: od poszukiwań ropy i gazu oraz pierwiastków promieniotwórczych przez geozagrożenia po poszukiwania głęboko zalegających złóż Pb-Zn i Au-Sb oraz wód podziemnych, zmiany klimatyczne i geologię gospodarczą.

 

Dużą uwagę gości skupiła obszerna prezentacja dyrektora DGiKG MŚ R. Milanda na temat doświadczeń polskiego resortu środowiska w zakresie legislacji i koncesjonowania poszukiwań i eksploatacji surowców mineralnych, zwłaszcza po wejściu w życie znowelizowanego prawa geologicznego i górniczego. To samo dotyczyło również prezentacji, w której zastępca dyrektora Barbara Malinowska i Krzysztof Kowalik przedstawili zadania i pierwsze doświadczenia Departamentu Nadzoru Geologicznego MŚ. Departament ten został utworzony zaledwie przed rokiem, po zmianie prawa, w celu zapewnienia nadzoru nad sposobem wykorzystania przyznanych już koncesji, jak i nad pracą Państwowej Agencji Atomistyki czy systemu informacji geologicznej Geoinfonet. 

 

obrady 

Delegaci Ministerstwa Surowców Naturalnych i Środowiska Wietnamu za stołem obrad w PIG-PIB. Od lewej: dr Nguyen Minh Thanh - tłumacz misji, dr Bùi Vĩnh Kiên - zastępca dyrektora Generalnego Departamentu Geologii i Surowców Mineralnych, dr Nguyễn Quốc Định - p.o. szefa Departamentu Nauki, Technologii i Współpracy Międzynarodowej VIGMR, dr Trần Văn Miến - dyrektor Departamentu  Geologii oraz dr Trần Ngọc Thái - wicedyrektor VIGMR

 

Blok prezentacji PIG-PIB otworzył prof. Grzegorz Pieńkowski, przedstawiając historię, osiągnięcia, strukturę i wyzwania stojące przed naszym Instytutem. Następnie dr Adam Wójcicki omówił doświadczenia w wykorzystaniu głębokiej geotermii, a dr Wiesław Kozdrój – płytkiej energii geotermalnej. Działalność PIG-PIB w zakresie poszukiwania i dokumentowania zasobów surowców mineralnych, jak i gazu z łupków była tematem kolejnej prezentacji dyr. G. Pieńkowskiego. Osiągnięcia w zakresie geologii środowiskowej, geozagrożeń i kartografii geochemicznej zaprezentował dr Paweł Pietrzykowski, a pracę laboratoriów PIG-PIB i proces przygotowywania próbek do analiz – dr Przemysław Drzewicz i dr Ewa Krzemińska. Ostatnim punktem programu była wizyta w Pracowni SHRIMP IIe/MC, po której oprowadziła gości dr Ewa Krzemińska.

 

powitanie 

Wymiana adresów z prof. Grzegorzem Pieńkowskim

 

Spotkanie w PIG-PIB stało się wstępem do rozmów z GGK Sławomirem Brodzińskim i jego ekspertami oraz przedstawicielami PIG-PIB (dyrektor Andrzej Przybycin i dr Wojciech Brochwicz-Lewiński), które odbyły się w Ministerstwie Środowiska w dniu następnym (23.06.2015). Wizyta ta była poświęcona wyznaczeniu głównych potencjalnych kierunków współpracy i ustaleniu ostatecznej wersji porozumienia o współpracy pomiędzy MONRE a Ministerstwem Środowiska. Uczestnicy spotkania w MŚ omawiali możliwości wymiany doświadczeń w zakresie geologii, kartografii geologicznej i geochemicznej oraz kształcenia kadr. Rozmowy dotyczyły także polskich doświadczeń w zakresie koncesjonowania poszukiwań i eksploatacji surowców mineralnych oraz nadzoru nad realizacją koncesji przez przedsiębiorców. W podsumowaniu spotkania GGK Sławomir Brodziński podkreślił, że widzi wiele potencjalnych kierunków współpracy ze stroną wietnamską i ma nadzieję, na szybkie nadanie ostatecznego kształtu porozumieniu o współpracy.

 

delegaci w ms 490

Rozmowy w Ministerstwie Środowiska. Od lewej: zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego MŚ Barbara Malinowska, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Aneta Mach, GGK Sławomir Brodziński, dyrektor PIG-PIB Andrzej Przybycin, dr Wojciech Brochwicz-Lewiński (PIG-PIB), tłumacz misji dr Nguyen Minh Thanh, przewodniczący misji dr Bùi Vĩnh Kiên, p.o. szefa Departamentu Nauki, Technologii i Współpracy Międzynarodowej VIGMR dr Nguyễn Quốc Định oraz wicedyrektor VIGMR dr Trần Ngọc Thái

 

W trakcie pobytu w Warszawie delegacja MONRE prowadziła także rozmowy o współpracy z zespołem prof. Anny Wysockiej z Wydziału Geologii UW (który prowadzi badania w basenie Hoanh Bo w północnym Wietnamie), jak również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Ostatnie punkty w programie to rozmowy na AGH w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do organizowanej wspólnie 2. Międzynarodowej Konferencji nt. polsko-wietnamskiej współpracy naukowo-badawczej w naukach o Ziemi Viet-Pol 2015 (Hanoi, Wietnam: http://viet-pol.humg.edu.vn) oraz zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce.

 

Jak wielokrotnie podkreśli nasi goście, ich zainteresowanie ścisłą współpracą z Polską wynika m.in. z faktu, że dotychczas w polskich szkołach i uczelniach wykształciło się już przeszło 10 tysięcy ich rodaków, co pozytywnie zaczyna odczuwać wietnamska gospodarka i administracja, włącznie z MONRE i VIGMR.

 

Z korespondencji nadchodzącej po wizycie misji Ministerstwa Surowców Naturalnych i Środowiska Wietnamu (MONRE) wynika, że strona wietnamska uznała jej rezultaty za bardzo obiecujące i wskazujące na znaczne możliwości zacieśnienia szerokiej współpracy. Najlepszym tego znakiem jest uzgodnienie treści porozumień o współpracy pomiędzy MONRE i MŚ, jak również decyzja strony wietnamskiej o przystąpieniu do negocjacji podobnej umowy między Instytutem Nauk o Ziemi i Surowców Mineralnych (Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources, VIGMR) a Państwowym Instytutem Geologicznym.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz i dzięki uprzejmości VIGMR - Nguyễn Quốc Định