Warsztaty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w PIG-PIB

s mayer 2W dniach 22-26 czerwca 2015 r. Państwowy Instytut Geologiczny był gospodarzem międzynarodowych warsztatów na temat bezpieczeństwa głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych. Zajęcia prowadzili czołowi eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

 

 

W dniach 22-26 czerwca 2015 r. odbyły się w PIG-PIB 5-dniowe warsztaty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), zorganizowane w ramach projektu Sieć Podziemnych Laboratoriów Badawczych (Underground Research Facilities Network, URF Network). Projekt ten dotyczy wymiany wiedzy i doświadczeń nt. głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych. MAEA prowadzi go od ponad 10 lat, a od 5 lat uczestniczy w nim również PIG.

 

Tematyką tegorocznych warsztatów było modelowanie wykonywane w celu wstępnej oceny bezpieczeństwa składowisk podziemnych. Omówiono ogólne pojęcia, dane i potrzeby. Biorąc pod uwagę rangę i znaczenie wydarzenia, można stwierdzić, że powierzenie roli gospodarza Państwowemu Instytutowi Geologicznemu było wyrazem zaufania dla naszych możliwości organizacyjnych.

 

Program warsztatów, opracowany wspólnie z przedstawicielami PIG-PIB, objął wiele kwestii kluczowych dla przygotowania programów głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Został skonstruowany tak, aby umożliwić jak najbardziej aktywny udział uczestnikom z Polski i innych krajów, w których programy głębokiego składowania wciąż są na wczesnych etapach planowania lub wdrażania. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się zatem nie tylko kwestie techniczne, wzbogacone o ćwiczenia z modelowania procesów migracji radionuklidów, lecz także problemy wyłaniające się w trakcie planowania programów głębokiego składowania, ze swej natury - wieloletnie.

 

iaea3

Uczestnicy warsztatów MAEA w PIG-PIB

 

Dyskutowano między innymi nt. zarządzania programem (w tym długoterminowego zarządzania informacją), finansowania, podziału kompetencji i odpowiedzialności, ram regulacyjnych, udziału społeczeństwa czy kwestii związanych z R&D i wdrażaniem ich wyników na kolejnych etapach szczegółowego projektowania i samej budowy składowiska.

 

Nie mogło zabraknąć kwestii najbardziej interesujących kraje, które dopiero planują lub rozpoczynają programy głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych. Dotyczy to zwłaszcza wymogów, jakie muszą być spełnione na poszczególnych etapach wdrażania programu, z naciskiem na proces lokalizacyjny inwestycji oraz niezbędnych badań i ich kolejności, jak również kwestii związanych z wyborem bezpiecznych lokalizacji składowisk - gwarantujących, że ewentualny negatywny wpływ ewolucji środowiska na składowisko i to w geologicznej skali czasu (10 tysięcy lat i więcej) będzie minimalny.

 

W imieniu gospodarzy warsztaty otworzył zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej Andrzej Przybycin. Warsztaty poprowadził Stefan Mayer z MAEA, którego wspierali czołowi eksperci MAEA do spraw głębokiego składowania odpadów – Russell Alexander, Bill Arnold i Paul Degnan. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia zajęć i wielka wprawa wykładowców wyzwoliły aktywność uczestników – przedstawicieli 15 krajów Europy, Ameryki Północnej i Środkowej, Azji i Australii.

 

iaea

Stefan Mayer zapoznaje uczestników warsztatów z globalną skalą odpowiedzialności za bezpieczną gospodarkę odpadami promieniotwórczymi

 

Dzięki temu, że warsztaty odbywały się w Polsce, mogła w nich uczestniczyć bardzo liczna grupa specjalistów reprezentujących krajowe instytucje związane z gospodarką odpadami promieniotwórczymi, to jest przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Agencji Atomistyki, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, jak też PIG-PIB i Ministerstwa Środowiska.

 

Organizację warsztatów należy uznać za sukces PIG-PIB, w tym zespołu Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko (pion PSG), prowadzącego te zagadnienia, oraz wspierających go innych jednostek PIG-PIB.

 

Tegoroczne warszawskie warsztaty były już drugą imprezą Sieci Podziemnych Laboratoriów Badawczych MAEA zorganizowaną w Polsce. Pierwsza odbyła się w 2012 r., a w jej organizacji uczestniczyły Państwowa Agencja Atomistyki wspólnie z siecią DISPONET MAEA.

 

Tekst: Monika Skrzeczkowska i Wojciech Brochwicz-Lewiński

Zdjęcia: Marta Szlasa