Konferencja “UNECE Resource Management Week 2019, 10th Session of the Expert Group on Resource Management”

W dniach 1 - 3 maja 2019 r. w Genewie odbyła się dziesiąta sesja międzynarodowej grupy ekspertów „Expert Group on Resource Management” w ramach „UNECE Resource Management Week 2019”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PIG-PIB – mgr Agnieszka Malon i mgr Marcin Tymiński.

Konferencja Grupy Ekspertów odbyła się w ramach serii spotkań, organizowanych corocznie pod auspicjami ONZ, w zakresie międzynarodowej klasyfikacji zasobów – United Nations Framework Classification for Resources (UNFC). Celem konferencji było omówienie stanu prac dotyczących wdrażania klasyfikacji w skali międzynarodowej. Organizowane od lat spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku udział wzięli przedstawiciele ponad 60 krajów, reprezentując instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa sektora prywatnego, a także jednostki naukowe i akademickie.

geneva konf1

David MacDonald, Przewodniczący Grupy Ekspertów, prowadzi obrady dla szerokiego, międzynarodowego grona odbiorców

W trakcie spotkania dużą uwagę poświęcono szeroko rozumianej problematyce zrównoważonego rozwoju, szczególnie w perspektywie przyjętej w 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucji „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Agenda ta kładzie nacisk na konieczność pogodzenia rosnącego zapotrzebowania na energię z ograniczeniem szkodliwego wpływu jej produkcji na środowisko naturalne i klimat. W związku z tym istnieje konieczność ujednolicenia podejścia poszczególnych krajów do kwestii zapewnienia dostaw energii, przy wzięciu pod uwagę kwestii środowiskowych. Szereg prac w tym obszarze jest prowadzonych przez Wydział Zrównoważonej Energii (Sustainable Energy Divsion - SED) w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), pod kierownictwem Scotta Fostera. Instytucja ta planuje zintensyfikowanie i ukierunkowanie działań poszczególnych zespołów na opracowanie wspólnej strategii osiągnięcia celów Agendy.

geneva konf2

Scott Foster, Dyrektor Wydziału Zrównoważonej Energii, omawia priorytety polityki Zrównoważonego Rozwoju

Konieczność wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju zaowocowała pomysłem na opracowanie nowego narzędzia, opartego o klasyfikację UNFC. Ma to być system zrównoważonego gospodarowania zasobami (the United Nations Resource Management System – UNRMS). System ten ma identyfikować dla każdego organu decyzyjnego poszczególne projekty od etapu ich uruchomienia, poprzez etap działania, aż do efektywnego zakończenia. W tym celu musi wskazywać kluczowe aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz ich wpływ na powodzenie danej działalności. Ponadto ma zapewnić wytyczne w zakresie wymaganych kompetencji, wdrażania projektu, niezbędnej dokumentacji oraz analizy wyników. Jak podkreślono, narzędzie to nie zastąpi klasyfikacji UNFC, która jest podstawą wyznaczenia wielkości zasobów, będzie natomiast kolejnym etapem zarządzania inwestycją.

geneva konf3       geneva konf4

System zrównoważonego gospodarowania zasobami (UNRMS) jako kolejne – po UNFC – narzędzie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju

W ramach omawiania stanu prac i wdrażania na forum międzynarodowym klasyfikacji UNFC podkreślono coraz szerszy zasięg jej stosowania. Począwszy od surowców stałych, system ten sukcesywnie obejmował węglowodory, energię geotermalną, jądrową, słoneczną, wiatrową, a w ostatnim czasie także wodną oraz surowce antropogeniczne. Jest to szczególnie ważne przy rosnących prognozach światowego zapotrzebowania na energię i planach coraz częstszego zastępowania paliw kopalnych surowcami odnawialnymi w perspektywie 2050 r. (tzw. Porozumienie Paryskie z 2015 r.).

Przedstawiciele instytucji i organizacji z państw Unii Europejskiej zgodnie przyznali, że należy dążyć do spójnego stosowania klasyfikacji UNFC na poziomie całej UE. Wyraźnie podkreślił to stanowisko Milan Grohol, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który zwrócił uwagę na obecny brak jednolitego raportowania o zasobach surowców w UE i konieczność dalszego prowadzenia prac w kierunku integralności – także w oparciu o klasyfikację UNFC. Podobne wnioski zaprezentował Zoltan Horvath, przedstawiciel Węgier w Europejskich Służbach Geologicznych (EuroGeoSurveys - EGS). Omówił on inicjatywy podejmowane przez EGS w celu zharmonizowania informacji o zasobach w całej UE, w tym stworzenie ogólnoeuropejskiego serwisu geologicznego (European Geological Service), czy ogólnoeuropejskiego rocznika statystycznego (European Minerals Yearbook). Co istotne, w 2018 r. podpisany został Protokół Uzgodnień (Memorandum of Understaning) pomiędzy EGS a UNFC, którego celem jest wprowadzenie klasyfikacji UNFC w Europie.

geneva konf5

Klasyfikacja UNFC jako szansa na ujednolicenie statystyk na poziomie europejskim

Należy także podkreślić, że klasyfikacja UNFC nie jest projektem zamkniętym i może podlegać modyfikacjom. W związku z coraz liczniejszymi próbami jej stosowania pojawiają się głosy sugerujące konieczność usprawnienia systemu. Jak przekazał uczestnikom konferencji Przewodniczący David MacDonald, rozważane jest podjęcie prac nad uproszczeniem stosowanych w niej definicji oraz ustandaryzowaniem specyfikacji.

Przedstawiciele PIG-PIB przekazali uczestnikom konferencji płyty CD z publikacją „Mineral Resources of Poland” – edycja 2017, w której jeden z rozdziałów poświęcony został możliwości powiązania klasyfikacji zasobów stosowanej w Polsce z klasyfikacją UNFC.

Tekst: Agnieszka Malon, Marcin Tymiński
Zdjęcia: Marcin Tymiński