Nowe otwarcie we współpracy PIG-PIB i IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

logo igggk nanu30.03.2016 r. Państwowy Instytut Geologiczny zawarł ramową umowę o współpracy naukowo-badawczej z IGGGK Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wspólne badania będą dotyczyć między innymi budowy geologicznej i ewolucji Karpat oraz warunków powstawania i występowania złóż gazu ziemnego.

 

 

W dniu 28.03.2016 r. wizytę w PIG-PIB w Warszawie rozpoczęła delegacja Instytutu Geologii i Geochemii Surowców Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (IGGGK NANU) z Lwowa. Na jej czele stał dr Andriy Pobereshskyy, zastępca dyrektora ds. nauki IGGGK, a towarzyszyli mu Ihor Kurovets i Oksana Stupka. W programie wizyty, która trwała do 5 kwietnia br., znalazły się rozmowy i konsultacje w PIG-PIB oraz na Wydziale Geologii UW na temat wyników dotychczasowej współpracy i w odniesieniu do nich – planów na najbliższe lata.

 

Rozmowy i konsultacje doprowadziły do uzgodnienia treści umowy o współpracy naukowo-badawczej między IGGGK i PIG-PIB na okres od maja 2016 r. do maja 2020 r. Uroczyste zawarcie umowy nastąpiło w dniu 30.03.2016 r. – podpisy na dokumencie złożyli zastępca dyrektora ds. nauki IGGGK dr Andriy Pobereshskyy i p.o. dyrektora PIG-PIB dr hab. Andrzej Gąsiewicz.

 

Umowa ta ma charakter ramowy i dotyczy: 1) wspólnych badań nad budową geologiczną i ewolucją ukraińskiej i polskiej części Karpat i ich obszarów przedgórskich na podstawie nowych koncepcji geotektonicznych, głównie ukierunkowanych na wyjaśnienie warunków powstawania i występowania złóż, 2) wspólnych badań geologiczno-geochemicznych utworów paleozoicznych platformy wschodnioeuropejskiej  i oligoceńskich regionu karpackiego, perspektywicznych z punktu widzenia poszukiwań gazu z łupków; 3) metanu lwowsko-wołyńsko-lubelskiego basenu karbońskiego, oraz 4) prowadzenia wspólnych badań geoekologicznych terenów przygranicznych Ukrainy i Polski.

 

Zgodnie z powyższą umową delegacja IGGGK rozpoczęła rozmowy z p.o. dyrektorem PIG-PIB Andrzejem Gąsiewiczem i prof. Tadeuszem Perytem, a także z dr. M. Jasionowskim, dr. hab. S.  Mikulskim, prof. J. Wiszniewską i dr. hab. W. Mizerskim, ukierunkowane na sprecyzowanie głównych kierunków dalszych badań tak, aby przygotować konkretne projekty naukowe i wystąpienia o ich finansowanie.

 

Równolegle delegacja IGGGK prowadziła rozmowy o dalszej współpracy z zespołem prof. Anny Wysockiej z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Współpraca PIG-PIB i IGGGK NANU jest prowadzona od roku 1992. Podsumowaniem jej pierwszego 20-lecia była międzynarodowa konferencja ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ (Badania geologiczne i hydrogeologiczne na pograniczu polsko ukraińskim) poświęcona wynikom badań geologicznych i hydrogeologicznych w regionach pogranicza Polski i Ukrainy, zorganizowana 22-23 maja 2012 r. w Malechowie koło Lwowa oraz zestaw artykułów opublikowanych w tomie Biuletynu PIG nr 449 (pod redakcją naukową Tadeusza M. Peryta i in., 2012, Warszawa). Wynika stąd, że już w 2017 r. będziemy obchodzić 25 rocznicę współpracy i będzie to świetna okazja do zaprezentowania jej wyników i planów na przyszłość. 

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński