PIG-PIB i Służba Geologiczna Łotwy prowadzą rozmowy o współpracy

lotwa min 2Delegacja Państwowej Służby Geologicznej Łotwy odwiedziła PIG-PIB, by lepiej poznać specyfikę zadań wykonywanych przez instytut w dziedzinie hydrogeologii i geoinformacji i rozpocząć przygotowania do porozumienia o współpracy. Wyniki spotkania są bardzo obiecujące...

 

 

W dniach 4-6 maja 2016 r. gościliśmy w Instytucie delegację Departamentu Geologii Centrum Ochrony Środowiska, Geologii i Meteorologii Łotwy z siedzibą w Rydze (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, LVĢMC, Rīga), który pełni rolę Państwowej Służby Geologicznej Łotwy (Latvija Valst Ģeoloģijas Dienests). Delegacji przewodniczyła dyrektor departamentu pani Daiga Pipira, a towarzyszyły jej panie Inga Retiķe i Maruta Jankēvica, specjalistki w dziedzinie hydrogeologii, oraz Inga Piese, odpowiedzialna za szacowanie zasobów surowców mineralnych, modelowanie i bazy danych.

 

Celem wizyty była kontynuacja rozmów nt. współpracy dwustronnej i regionalnej, zainicjowanych przez dyrektor Daigę Piperę w trakcie ostatnich spotkań EuroGeoSurveys w Brukseli w lutym i marcu 2016 r. Program wizyty został przygotowany według ustaleń poczynionych w trakcie tych spotkań przez dyrektor Daigę Pipirę, zastępcę dyrektora PIG-PIB Tomasza Nałęcza i kierownika Działu Współpracy i Promocji Wojciecha Brochwicz-Lewińskiego oraz w uzgodnieniu z dyrektorem Lesławem Skrzypczykiem i kierowaną przez niego Państwową Służbą Hydrogeologiczną (PSH).

 

Zgodnie z życzeniem strony łotewskiej głównym punktem programu wizyty były całodniowe warsztaty, w trakcie których delegacja LVĢMC mogłaby zapoznać się z najlepszymi praktykami PSH, Pionu Geoinformacji i zapleczem laboratoryjnym PIG-PIB i rozpocząć przygotowania do porozumienia o współpracy.

 

Warsztaty rozpoczęły się od powitania Gości w imieniu dyrekcji PIG-PIB przez zastępcę dyrektora Tomasza Nałęcza. Następnie dyrektor Daiga Pipera przedstawiła członkinie swojej delegacji i omówiła usytuowanie i strukturę organizacyjną LVĢMC oraz zadania i wyzwania stojące przed Państwową Służbą Geologiczną Łotwy.

 

Blok prezentacji dotyczących hydrogeologii otworzyła Inga Retiķe zwięzłym omówieniem stanu obecnego, planów rozwoju oraz głównych problemów, jakie ma służba geologiczna Łotwy w prowadzeniu monitoringu wód podziemnych oraz w ocenie i ochronie ich zasobów. Z kolei Małgorzata Woźnicka przedstawiła główne zadania PSH, Tomasz Gidziński - monitoring wód podziemnych prowadzony w strefach przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem granicy polsko-litewskiej, a Anna Kuczyńska i Dorota Palak-Mazur – doświadczenia PSH w ocenie stanu jednolitych części wód podziemnych. Uzupełnieniem tych wystąpień było zwiedzanie stacji hydrogeologicznej usytuowanej na terenie Instytutu, gdzie rolę przewodnika przejął Romuald Bieleń.

 

stacja psh 4

Delegatki Państwowej Służby Geologicznej Łotwy podczas zwiedzania stacji hydrogeologicznej w ogrodzie PIG-PIB. Od lewej stoją: kierownik Działu Współpracy i Promocji PIG-PIB Wojciech Brochwicz-Lewiński, Maruta Jankēvica, dyrektor Służby Geologicznej Łotwy Daiga Pipira, Inga Piese oraz specjalistki PIG-PIB w dziedzinie hydrogeologii - Małgorzata Woźnicka i Anna Kuczyńska

 

stacja psh 1A

Ciąg dalszy wizyty w stacji - na pierwszym planie pokrywa jednego z 4 punktów obserwacyjnych wód podziemnych. Od lewej: Inga Piese, Maruta Jankēvica, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Daiga Pipira i Romuald Bieleń

 

W programie znalazło się również zwiedzanie Laboratorium SHRIMP, po którym oprowadziła Gości Ewa Krzemińska, oraz Centralnego Laboratorium Chemicznego PIG-PIB, gdzie z kolei roli przewodnika podjęła się Irena Budzyk. Blok przedpołudniowy zamknęła ożywiona dyskusja, której mediatorem był prof. Andrzej Sadurski (PSH).

 

laboratorium 2

Zwiedzanie pracowni mikrosondy jonowej SHRIMP

 

Blok popołudniowy został poświęcony prezentacjom i omawianiu zagadnień związanych z geoinformacją. Znalazły się tu prezentacje banków danych prowadzonych w PIG-PIB (Wojciech Paciura), architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych – Banku HYDRO (Mateusz Hordejuk) oraz doświadczeń PIG-PIB we wdrażaniu dyrektywy unijnej INSPIRE, ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (Tomasz Nałęcz).

 

W opinii delegacji łotewskiej wizyta z nawiązką spełniła oczekiwania i zakładane cele. Wyniki warsztatów i późniejszych dyskusji pokazały, że jak najbardziej celowe będzie podjęcie zarówno współpracy dwustronnej, jak i w ramach krajów nadbałtyckich. Następna tura rozmów o współpracy planowana jest w Rydze i najprawdopodobniej już z udziałem służb geologicznych Litwy i Estonii.

 

Tekst: Tomasz Nałęcz i Wojciech Brochwicz-Lewiński

Zdjęcia: Inga Retiķe, dzięki uprzejmości LVĢMC