Służby geologiczne Polski i Słowacji odnowiły porozumienie o współpracy

12 miniJest to 5-letnie porozumienie ramowe. Zostało ono zawarte przy wsparciu ministerstw środowiska obu krajów. Obecnie trwają przygotowania do sporządzenia aneksów precyzujących zakresy współpracy w wyznaczonych kierunkach priorytetowych.

 

 

W dniach 30.05–02.06.2016 r. gościliśmy w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie ważnych delegatów słowackich: RNDr. Vlastę Jánovą PhD., dyrektor generalną Sekcji Geologii i Surowców Mineralnych Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej, oraz Branislava Žeca, CSc. Eng., dyrektora generalnego Państwowego Instytutu Geologicznego im. Dionýza Štúra w Bratysławie (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŠGÚDŠ). W trakcie wizyty dokonano ostatnich ustaleń i dokończono prace nad tekstem porozumienia o współpracy obu instytutów, jakie toczyły się od lutego br., oraz rozpoczęto rozmowy z Państwową Służbą Hydrogeologiczną o współpracy w dziedzinie hydrogeologii i geotermii, zwłaszcza na obszarach przygranicznych. Termin wizyty zbiegł się 66. posiedzeniem Rady INTEROCEANMETAL, w którym uczestniczyli nasi goście.

 

1 kadr 

Powitanie Branislava Žeca, CSc. Eng., dyrektora generalnego Państwowego Instytutu Geologicznego im. Dionýza Štúra w Bratysławie. Od lewej stoją: p.o. dyrektor PIG-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer oraz zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz

 

6 rozmowy 

Ostatnie ustalenia przed podpisaniem umowy prowadzą (od lewej): kierownik Działu Współpracy i Promocji PIG-PIB dr Wojciech Brochwicz-Lewiński; prof. Andrzej Sadurski; dyrektor generalny SGUDS Branislav Žec, CSc. Eng.; p.o. dyrektor PIG-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz; RNDr. Vlasta Jánová PhD., dyrektor generalna Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej; zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer oraz zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz

 

Ceremonia podpisania nowego porozumienia o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym - PIB, pełniącym w Polsce funkcję Państwowej Służby Geologicznej i jego odpowiednikiem – Państwowym Instytutem Geologicznym im. Dionýza Štúra (SGUDS), pełniącym rolę Słowackiej Służby Geologicznej, odbyła się w PIG-PIB w dniu 2 czerwca 2016 r. Podpisy pod porozumieniem złożyli dyrektor generalny SGUDS Branislav Žec, CSc. Eng., oraz p.o. dyrektor PIG-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz, a ceremonię zaszczyciła swą obecnością RNDr. Vlasta Jánová PhD., dyrektor generalna Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej. Ze strony PIG-PIB w ceremonii udział wzięli zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej dr Edyta Majer, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz, prof. Andrzej Sadurski, reprezentujący zastępcę dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej dr Małgorzatę Woźnicką, oraz kierownik Działu Współpracy i Promocji PIG-PIB dr Wojciech Brochwicz-Lewiński.

 

3 podpisanie umowy 

Uroczyste podpisanie umowy…

 

9 podpisanie 

i wymiana dokumentów - z lewej dyrektor generalny SGUDS Branislav Žec, CSc. Eng.; z prawej p.o. dyrektor PIG-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz

 

Podpisanie umowy poprzedziły rozmowy nt. współpracy dwustronnej i regionalnej, zainicjowane przez dyrektora generalnego SGUDS Branislava Žeca podczas ostatnich spotkań EuroGeoSurveys w Brukseli w lutym i marcu 2016 r. Wskazano wówczas na potrzebę zastąpienia umowy o współpracy dwustronnej z 8 lipca 2011 r., która wygasła z końcem 2015 r. Wstępne ustalenia zostały poczynione przez uczestników tych spotkań - zastępcę dyrektora PIG-PIB Tomasza Nałęcza i kierownika Działu Współpracy i Promocji Wojciecha Brochwicz-Lewińskiego, a dalsze - w trakcie wizyty dyrektor Vlasty Jánovej i dyrektora Branislava Žeca u wiceministra i głównego geologa kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska w Ministerstwie Środowiska oraz w PIG-PIB w dniach 16 i 17 maja 2016 r. Potwierdziły one konieczność nadania nowego impulsu współpracy polskich i słowackich geologów i pozwoliły na naszkicowanie głównych jej kierunków i priorytetów.

 

Porozumienie o współpracy z 2 czerwca 2016 r. zostało zawarte na okres 5 lat od daty podpisania. Ma ono charakter ramowy i potwierdza zainteresowanie obu stron wspieraniem bądź zainicjowaniem działań na następujących polach:

 

 1. geologia regionalna, włącznie z kartowaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych,
 2. hydrogeologia i geotermia,
 3. osuwiska i inne deformacje zboczowe,
 4. geoinformacja i zarządzanie danymi,
 5. monitoring i sanacja skażonych miejsc oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
 6. geologia gospodarcza – surowce krytyczne,
 7. badania w zakresie korelacji stratygraficznej fliszu i sekwencji mezozoicznych i paleogeńskich,
 8. współpraca w badaniach geologicznych Antarktydy,
 9. wymiana doświadczeń w zakresie metodyki analizy związków nieorganicznych i organicznych w próbkach materiałów geologicznych, wody i środowiskowych, jak również próbek referencyjnych wytwarzanych w laboratoriach PIG-PIB i SGUDS,
 10. mapy geologiczne do celów edukacyjnych, geoparki i ścieżki geologiczne,
 11. wymiana publikacji, dokumentacji i materiałów geologicznych.

 

Ponadto porozumienie przewiduje współpracę we wdrażaniu wspólnych projektów i wymianę ekspertów oraz wspólny udział w projektach unijnych i międzynarodowych, co w każdym przypadku będzie wymagało dodatkowych uzgodnień pomiędzy stronami.

 

W trakcie negocjacji obie strony uzgodniły, że w celu płynnego wdrożenia w życie nowo zawartego porozumienia ramowego korzystne byłoby przygotowanie aneksów, w których zostaną sprecyzowane zakresy współpracy w priorytetowych dziedzinach.

 

12 dyr vlasta janova

Przyjacielski uścisk dłoni na pożegnanie – z lewej p.o. dyrektor PIG-PIB prof. Andrzej Gąsiewicz, z prawej RNDr. Vlasta Jánová PhD., dyrektor generalna Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej

 

Specjaliści do spraw hydrogeologii i geotermii rozpoczęli takie prace jeszcze przed podpisaniem umowy. W wyniku rozmów prowadzonych przez dyrektor Vlastę Janovą i dyrektora Branislava Žeca z hydrogeologami z PIG-PIB - zastępcą dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej dr Małgorzatą Woźnicką oraz dr Lesławem Skrzypczykiem i prof. Andrzejem Sadurskim ustalono listy tematów najbardziej istotnych dla obu stron i rozpoczęto przygotowania do sesji roboczej, jaka ma się odbyć jeszcze w czerwcu tego roku na terenie Słowacji. Jednym z głównych celów tej sesji będzie utworzenie słowacko-polskiego zespołu ds. modelowania przepływu wód podziemnych w rejonach przygranicznych, który działałby pod bezpośrednim nadzorem KZGW i jego słowackiego odpowiednika oraz patronatem ministerstw środowiska z obu krajów.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Małgorzata Przychodzka

Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz