pdf Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce

W Informatory PSH

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce

Udokumentowanie i ustanowienie obszarów ochronnych GZWP jest również jednym ze sposobów realizacji ustaleń Prawa wodnego i spełnieniem wymogów określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, w których nakłada się na państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym na instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie wodami,obowiązek opracowania i wdrożenia programów ochrony wód podziemnych dla osiągnięcia ich dobrego stanu.W tym zakresie należy uznać, że przyjęte cele ochrony GZWP spełniają, a nawet wykraczają poza podstawowe założenia RDW, wskazując priorytety w sytuacji zagrożenia deficytem zasobów wód podziemnych w wyniku konfliktu potrzeb wodnych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych. Wysokie wymagania ochrony ilościowej i jakościowej GZWP wynikają zatem z ich szczególnego statusu. Wskazania ochronne, indywidualnie ustalane dla poszczególnych zbiorników, powinny także uwzględniać powszechnie obowiązujące programy działań ochrony wód podziemnych zgodne z celami RDW i wynikające z krajowych przepisów prawnych.

Zadanie „Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy”realizowano na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Generalne wykonawstwo przedsięwzięcia powierzono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, jako zadania realizowane w ramach prac państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2009–2016. Wykonano je na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy:– Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej – Nadzorującym,– Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym – Generalnym Wykonawcą,– Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Finansującym.

Metody dokumentowania głównych zbiorników wód podziemnych (Herbich i in., 2009), na podstawie których realizowano prace dokumentacyjne, wdrożono w 2009 r. Pierwotnie wyznaczono 180 głównych zbiorników wód podziemnych (Kleczkowski, 1990b). Do 2008 r. opracowano różnego typu dokumentacje hydrogeologiczne obejmujące obszary 78 zbiorników. Były to zarówno dokumentacje warunków hydrogeologicznych GZWP, jak i dokumentacje określające zasoby wód podziemnych z uwzględnieniem GZWP. W kilku przypadkach uznano, że dokumentacje zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, obejmujące obszar zbiornika, spełniają warunek udokumentowania GZWP, nawet jeżeli nie przeprowadzono analizy spełnienia kryteriów GZWP, nie wyznaczono obszarów ochronnych oraz nie wskazano zakazów, nakazowi ograniczeń, które powinny być wprowadzone.Na podstawie opracowanych do 2008 r. dokumentacji z listy GZWP skreślono 19 zbiorników niespełniających kryteriów hydrogeologicznych określonych dla GZWP. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych uwzględnia 162 zbiorniki.

Na podstawie wykonanych badań i opracowanych dokumentacji zdyskwalifikowano też dwa zbiorniki,GZWP nr 137 Pradolina Toruń–Eberswalde (Warta) i nr423 Staszów, których jeszcze z tej listy nie wykreślono. Dla 103 zbiorników nie było dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne i zasięg obszarów ochronnych. Ze względu na realizację prac dokumentacyjnych zaplanowanych w latach 2009–2016 bez wykonywania wierceń i pompowań badawczych, z listy zbiorników przewidzianych do udokumentowania w tym okresie wyłączono paleogeńsko-neogeński GZWP nr 215 Subniecka Warszawska oraz jego część centralną GZWP nr 2151 (pierwotnie określany numerem 215A), traktowaną jako oddzielny zbiornik.

Realizowany projekt, którego wyniki przedstawiono w niniejszym Informatorze, obejmował udokumentowanie101 głównych zbiorników wód podziemnych wyznaczonych w 1990 r. (Kleczkowski, 1990a, b), reambulację 30 opracowanych przed 2008 r. dokumentacji głównych zbiorników wód podziemnych, wytypowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i wskazanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz opracowanie instrukcji reambulacjii wstępnego kosztorysu dla pozostałych dokumentacji GZWP opracowanych przed 2008 r.

Wszystkie opracowane dokumentacje, dodatki do istniejących dokumentacji oraz instrukcja reambulacji, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych, zostały przyjęte lub zatwierdzone przez Ministra Środowiska, zgodnie z procedurami przewidzianymi w poszczególnych latach w ustawie Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z dnia 9 czerwca 2011 r.

Do pobrania

pdf Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych stan na 01.01.2017 r. (26.91 MB)