Polsko-niemieckie rozmowy o przygranicznych zasobach wód podziemnych

Podczas spotkania w Państwowym Instytucie Geologicznym eksperci z obu krajów uzgodnili ramowy program współpracy dotyczący ochrony i eksploatacji zasobów wód podziemnych w przygranicznej strefie wzdłuż dolin Odry i Nysy.

 

W dniach 14–15 czerwca 2016 r. odbyły się w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie rozmowy ekspertów Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH) z przedstawicielami trzech niemieckich instytucji badawczych: Niemieckiej Federalnej Służby Geologicznej (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR), Saksońskiej Służby ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ) oraz Politechniki Drezdeńskiej (Technische Universität Dresden).

 

Spotkanie to umożliwiło doprecyzowanie założeń polsko-niemieckiego projektu dotyczącego  granicznych wód podziemnych. Główny nacisk położono m.in. na kwestie związane z konstruowaniem zaawansowanych modeli przepływu wód podziemnych w obszarach odkrywkowej eksploatacji surowców i wpływu eksploatacji na zasoby wód podziemnych w strefach przygranicznych, a także korelacji istniejących modeli hydrogeologicznych. Wspólny projekt będzie miał na celu zdefiniowanie i zbadanie obustronnych potrzeb w dziedzinie modelowania hydrogeologicznego oraz zakresu, formy i wymiany danych potrzebnych w pracach modelowych dotyczących interakcji wód podziemnych z wodami powierzchniowymi.

 

projekt wanda

Uczestnicy spotkania - od lewej stoją: prof. Andrzej Sadurski (PIG-PIB), mgr Agnieszka Piasecka (PIG-PIB), dr Peter Börke (LfULG), dr Ursula Noell (BGR), dr Stephan Costabel (BGR), dr Falk Händel (Technische Universität Dresden), mgr inż. Ryszard Hoc (PIG-PIB), mgr Rafał Serafin (PIG-PIB) i dr Wojciech Brochwicz-Lewiński (PIG-PIB)

 

Program wizyty został przygotowany przez prof. Andrzeja Sadurskiego (PSH) i kierownika Działu Współpracy i Promocji Wojciecha Brochwicz-Lewińskiego w uzgodnieniu z zastępcą dyrektora PIG-PIB, dyrektor do spraw Państwowej Służby Hydrogeologicznej dr Małgorzatą Woźnicką.

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez dyrektor do spraw Państwowej Służby Hydrogeologicznej dr Małgorzatę Woźnicką oraz prof. Andrzeja Sadurskiego. Prof. Andrzej Sadurski przedstawił uczestniczących w spotkaniu pracowników PIG-PIB, a Peter Börke z Saksońskiej Służby ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG) przedstawicieli niemieckich instytucji badawczych. Następnie dyrektor Małgorzata Woźnicka zaprezentowała gościom zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej realizowane przez PIG-PIB, po czym dr Peter Börke (LfULG) omówił główne działania Departamentu Zarządzania Wodami w Obszarach Zurbanizowanych Saksońskiej Służby ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii. W dalszej części spotkania dr Falk Händel z Politechniki Drezdeńskiej oraz dr Ursula Noell i dr Stephan Costabel z Niemieckiej Federalnej Służby Geologicznej (BGR) zaprezentowali tematykę badawczą związaną z zakresem ich prac.

 

Rozmowy były bardzo produktywne pod względem merytorycznym i już w najbliższej przyszłości zaowocują wspólnymi, polsko-niemieckimi projektami badawczymi w dziedzinie wód podziemnych.

 

W drugim dniu spotkania uzgodniono ramowy program współpracy dotyczący zasobów wód podziemnych, ich ochrony i eksploatacji w ramach planowanego Grantu UE. Obszarem badań będzie strefa przygraniczna po wschodniej i zachodniej stronie doliny Nysy i Odry. 

 

W programie nie zabrakło także wycieczki po Warszawie, m.in. na Stare Miasto i do Multimedialnego Parku Fontann.

 

Tekst: Małgorzata Przychodzka, Agnieszka Piasecka i Andrzej Sadurski

Zdjęcia: Agnieszka Piasecka