Pierwsze spotkanie grupy roboczej European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction

european commissionZadaniem sieci jest dostarczanie Unii Europejskiej wiedzy na temat eksploracji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Uczestnicy sieci oczekują, że Polska podzieli się swoim doświadczeniem.

 

 

 

 

23 lutego 2015 r. w De Gasperi Conference Hall, głównej sali konferencyjnej Komisji Europejskiej, znajdującej się w Charlemagne Building w Brukseli, odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej grupy roboczej pierwszej europejskiej sieci badawczej, której celem jest dostarczenie Unii Europejskiej możliwie najszerszej aktualnej wiedzy dotyczącej eksploracji węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

 

Spotkanie zostało poprzedzone dużą konferencją zorganizowaną przez Komisję Europejską, na której przedstawiono różne zagadnienia dotyczące poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego, w tym doświadczenia amerykańskie i kanadyjskie, a także planowane projekty badawcze UE. Spotkaniem 1 grupy roboczej European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction kierował jej przewodniczący, prof. Grzegorz Pieńkowski, dyrektor ds. promocji i współpracy PIG-PIB. Ponad 100-osobowa grupa 1, w której znalazło się też kilkunastu specjalistów z Polski, jest bardzo mocna merytorycznie. Reprezentowani są przedstawiciele wszystkich podstawowych dziedzin wiedzy związanej z eksploracją i kwestiami środowiskowymi dotyczącymi węglowodorów niekonwencjonalnych. Wszyscy obecni mieli okazję przedstawić się i wymienić swoje obszary zainteresowań.

 

Działanie grupy opiera się o mandat Komisji Europejskiej. Podstawowym celem jest dostarczenie KE danych potrzebnych do procesów decyzyjnych. KE deklaruje, że wyniki prac sieci będą dla niej głównym źródłem niezależnej wiedzy. Kluczowe będą zwłaszcza bazy danych (w tym środowiskowe). Prof. G. Pieńkowski zaproponował schemat tworzenia baz oparty na danych z Polski. Schemat ten został wstępnie zaakceptowany. Ważny był głos prof. Stanisława Nagya z AGH, który złożył propozycję uzupełnienia istniejących luk w wiedzy poprzez realizację projektu badawczego opartego na jednym z otworów. Szanse dawałoby nawiązanie współpracy z którąś z firm realizujących poszukiwania w Polsce.

 

Podniesiono kwestie porównywalności danych i dostępności do nich (sprawy te wyglądają różnie w poszczególnych krajach UE). Uczestnicy oczekiwaliby, aby Polska podzieliła się swoim doświadczeniem nie tylko w zakresie podstawowych metadanych, ale tam, gdzie będą one dostępne, także wybranych danych technicznych.

 

Na konferencji KE i w trakcie spotkania grupy występowali też przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy (w dość defensywnym tonie) stwierdzili, że wobec prezentowanej wiedzy członków grupy czują się zmarginalizowani. Przewodniczący (także w imieniu przedstawicieli KE) podkreślił, że sieć jest grupą badawczą, a mandat KE nie pozwala na działalność polityczną. Spotkanie grupy roboczej w Brukseli wykazało dobitnie potrzebę aktywnej obecności Polaków poprzez prezentację własnych wyników badawczych i monitoring różnorodnych działań podejmowanych na forum KE.

 

Redakcja