Czeska Służba Geologiczna i PIG-PIB podpisały nową umowę o współpracy

Porozumienie potwierdza zainteresowanie obu stron współpracą aż w 9 obszarach priorytetowych, a także wymianą ekspertów i wspólnym udziałem w realizacji projektów unijnych i międzynarodowych.

 

W dniach 25-26 lipca 2016 r. przedstawiciele PIG-PIB spotkali się z dyrektorem Czeskiej Służby Geologicznej (ČGS) Ph.D Zdenkiem Venerą, by dokończyć negocjacje i podpisać nową umowę o współpracy dwustronnej służb geologicznych Polski i Czech. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB im. Henryka Teisseyre'a.

 

podpisanie 

Dyrektor Czeskiej Służby Geologicznej Ph.D. Zdeněk Venera (z lewej) i zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz podpisują umowę o współpracy. Fot. Z. Cymerman

 

Ze względu na poruszane tematy i rangę spotkania w rozmowach uczestniczyła silna reprezentacja dyrekcji i ekspertów PIG-PIB: dr Tomasz Nałęcz - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji, dr Małgorzata Woźnicka - zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH), prof. Zbigniew Cymerman - dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, dr Wojciech Brochwicz-Lewiński - kierownik Działu Współpracy i Promocji, mgr Małgorzata Przychodzka - kierownik Sekcji Współpracy Zagranicznej oraz eksperci - dr Wiesław Kozdrój, dr Maciej Kłonowski, mgr Rafał Sikora, dr Andrzej Stachowiak, dr Adam Ihnatowicz i dr Janusz Badura.

 

na schodach 

Uczestnicy spotkania przed wejściem do wrocławskiej siedziby PIG-PIB. Od lewej: dyrektor Tomasz Nałęcz, dyrektor Małgorzata Woźnicka, dyrektor Zdeněk Venera, dr Wojciech Brochwicz-Lewiński i dr Janusz Badura. W drugim rzędzie od lewej: dr Maciej Kłonowski, dyrektor Zbigniew Cymerman, dr Wiesław Kozdrój i mgr Rafał Sikora. Fot. M. Heyser

 

Podpisanie umowy poprzedziły rozmowy nt. współpracy dwustronnej i regionalnej, zainicjowane przez dyrektora ČGS Zdenka Venerę i zastępcę dyrektora PIG-PIB Tomasza Nałęcza podczas ostatnich spotkań EuroGeoSurveys w Brukseli w lutym i marcu 2016 r. W rozmowach tych uczestniczył również  Wojciech Brochwicz-Lewiński - kierownik Działu Współpracy i Promocji PIG-PIB. Wskazano wówczas na potrzebę zastąpienia umowy o współpracy dwustronnej z 10 czerwca 2011 r., która wygasła z dniem 31 grudnia 2015 r. Kolejne ustalenia zostały poczynione w trakcie tegorocznego spotkania dyrektorów służb geologicznych Europy środkowej w Budapeszcie (7-8 czerwca 2016 r.) i późniejszych rozmów we Wrocławiu, już z udziałem dyrektor ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej Małgorzaty Woźnickiej i szerokiego grona ekspertów PIG-PIB.

 

Nowe porozumienie o współpracy z Czeską Służbą Geologiczną zostało zawarte na 5 lat od daty podpisania, czyli do 26 czerwca 2021 r. Ma ono charakter ramowy i potwierdza zainteresowanie obu stron wspieraniem bądź inicjowaniem działań na następujących polach: 

 

  1. Geologia regionalna, włącznie z kartowaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych
  2. Osuwiska i inne deformacje zboczowe
  3. Hydrogeologia i geotermia, włącznie z transgranicznym monitoringiem wód podziemnych
  4. Geologia gospodarcza – surowce krytyczne
  5. Wydobycie surowców mineralnych na obszarach przygranicznych i ocena wpływu działalności górniczej na środowisko
  6. Geoinformacja i zarządzanie danymi
  7. Monitoring i sanacja skażonych miejsc oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
  8. Mapy geologiczne do celów edukacyjnych, geoparki i ścieżki geologiczne
  9. Wymiana publikacji, dokumentacji i materiałów geologicznych

 

W ramach porozumienia planowana jest ponadto współpraca we wdrażaniu wspólnych projektów, a także wymiana ekspertów oraz wspólny udział w projektach unijnych i międzynarodowych, co w każdym przypadku będzie wymagało dodatkowych uzgodnień pomiędzy stronami.

 

Obie strony uzgodniły w trakcie negocjacji, że w celu płynnego wdrożenia w życie nowo zawartego porozumienia ramowego, korzystne byłoby przygotowanie aneksów, w których zostaną sprecyzowane zakresy współpracy w dziedzinach priorytetowych, oraz że zostaną powołani koordynatorzy ds. współpracy i tworzenia odpowiednich grup roboczych. Dotyczy to zwłaszcza grupy, której zadaniem ma być wspólny monitoring i modelowanie przepływu wód podziemnych w rejonach przygranicznych Polski i Czech, w celu rozwiązywania problemów wynikających ze zwiększającego się poboru wód podziemnych i eksploatacji surowców. Grupa ta ma działać pod bezpośrednim nadzorem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i czeskiego odpowiednika tej instytucji oraz patronatem ministerstw środowiska obu krajów, a jej pierwsze spotkanie jest wstępnie planowane na wrzesień 2016 r.

 

rozmowy

Konsultacje w czasie przerwy w obradach. Od lewej: dr Wojciech Brochwicz-Lewiński, dr Janusz Badura, mgr Rafał Sikora i dyrektor Małgorzata Woźnicka. Fot. Z. Cymerman

 

W podsumowaniu obrad dyrektor Czeskiej Służby Geologicznej Ph.D. Zdeněk Venera i zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji dr Tomasz Nałęcz zgodnie podkreślili bardzo konstruktywny rezultat wrocławskiego spotkania i jego znakomitą atmosferę. Tu specjalne podziękowania zostały skierowane do prof. Zbigniewa Cymermana i zespołu pracowników Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB za wielką staranność o stronę organizacyjną. Trzeba też dodać, że była to pierwsza wizyta dyrektora Zdenka Venery we Wrocławiu, więc program spotkania rozszerzono o wieczorne zwiedzanie miasta, co oczywiście dało okazję do dalszych, mniej formalnych konsultacji.

 

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Małgorzata Przychodzka

Zdjęcia: Zbigniew Cymerman i Maria Heyser