referat1W dniach 27-29 września hydrogeolodzy, hydrochemicy i lekarze przedstawili wyniki prac naukowych dotyczących występowania wapnia i magnezu w wodach podziemnych oraz wpływu tych pierwiastków na zdrowie człowieka.

egs210W rok po 31. Walnym Zgromadzeniu EGS Instytut miał zaszczyt gościć władze i ekspertów dwóch grup roboczych EGS. Spotkanie było poświęcone wielkiemu wyzwaniu, jakim jest przygotowanie pilotowego projektu panafrykańskiego na zlecenie Komisji Europejskiej.

salamandry210W uroczystościach wziął udział dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki. Stały się one okazją do zacieśnienia współpracy polsko-słowackiej oraz prowadzonej w ramach EuroGeoSurveys.

powitanie 210W związku z szykowanym porozumieniem o współpracy między Chińską Służbą Geologiczną i PIG-PIB 2 lipca 2012 r. gościliśmy w Instytucie delegację chińskiego Ministerstwa ds. Gruntów i Surowców Mineralnych. Obszarami wspólnych zainteresowań obu stron są: poszukiwania złóż gazu w łupkach, kartografia geologiczna 3D i geologiczne składowanie CO2.

eurogeosurveys logoWładze EuroGeoSurveys dążą do połączenia programów badawczych w dziedzinie geologii w jeden program europejski...

Geopark „Kraina polodowcowa nad Odrą" tworzony jest od 2009 roku ok. 80 km na południe od Szczecina, na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki, powiązanych wspólnym dziedzictwem kulturowym i historią – nie tylko geologiczną. Po stronie polskiej Centrum Geoparku znajduje się w miasteczku Moryń w południowej części powiatu gryfińskiego, a po stronie niemieckiej w miejscowości Gross-Ziethen k. Joachimstahl. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 31 maja 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Geoparku w Moryniu. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego ze Szczecina, starostowie powiatów Gryfino i Myślibórz, przedstawiciele Państwowego Instytut Geologicznego, goście z Niemiec, burmistrzowie sąsiednich gmin, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych oraz lokalnego biznesu i firm turystycznych.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia 11-letniego Patryka, ucznia szkoły podstawowej z Morynia, który wprowadził zebranych gości w tematykę życia prehistorycznych zwierząt i śladów lądolodu we współczesnym krajobrazie okolic Morynia. Młody przyszły naukowiec otrzymał zasłużone, gromkie brawa, gdyż swoim wystąpieniem potwierdził zasadność propagowania wiedzy geologicznej w rejonie Morynia. Następnie prezentację wygłosił pan Jan Maranda – burmistrz Morynia, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów i pamiątkowych medali przyznanych przez radę gminy Moryń wszystkim zasłużonym w realizacji projektu.

 

dobracki
Ryszard Dobracki - autor i realizator geologicznej części projektu geoparku - odbiera dyplom pamiątkowy i medal z rąk burmistrza Morynia - Jana Marandy

Po przemówieniach goście wraz z burmistrzem udali się na spacer „Promenadą Wielkiego Raka", biegnącą wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Morzycko, gdzie przy Furcie Jeziornej odbyło się przecięcie wstęgi otwierającej „Aleję Gwiazd Plejstocenu". Wzdłuż alei ustawiono 10 tablic ilustrujących ssaki epoki lodowcowej. Przy każdej tablicy w nawierzchnię promenady wmontowana jest płyta z brązu przedstawiająca naturalnej wielkości trop zwierzęcia pokazanego na tablicy.

 

wstega
Uroczyste przecięcie wstęgi przy wejściu na Promenadę Wielkiego Raka

 

tablica
Aleja Gwiazd Plejstocenu – plansza i trop mamuta wielkiego

Znad jeziora goście zostali poprowadzeni alejami XIX-wiecznego parku wprost na planty pod kamienne mury otaczające miasteczko, gdzie Ryszard Dobracki (ZRGP PIG-PIB) przedstawił projekt realizacji lapidarium z kilkudziesięcioma głazami narzutowymi pochodzącymi z regionu.

Po zakończeniu części terenowej powrócono do rozmów o utworzeniu ekspozycji o tematyce geologicznej w biurze geoparku oraz przebiegu tras geoturystycznych po okolicznych wzgórzach morenowych, zwanych Karpatami Moryńskimi.

 

wystapienie
Justyna Relisko-Rybak składa gratulacje burmistrzowi Związku Gmin Joachimsthal - panu Dirkowi Protzmanowi (po lewej)

W niemieckiej „bliźniaczej" miejscowości Gross-Ziethen otwarcie centrum geoparku odbyło się kilka dni wcześniej. Po stronie niemieckiej centrum geoparku jest zlokalizowane w adaptowanym do celów ekspozycyjnych zabytkowym budynku młyna parowego. W uroczystości otwarcia wzięli udział: kierownik Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza PIG-PIB - Justyna Relisko-Rybak oraz członek Rady Geoparku - Ryszard Dobracki.

 

tunel
Tunel subglacjalny w podziemiach centrum geoparku w Gross-Ziethen

 

tropy
Gross-Ziethen – plansza plenerowa z tropami zwierząt epoki lodowcowej

Do pobrania:

image  Poster ( 1.08 MB)


tekst i zdjęcia: Ryszard Dobracki i Małgorzata Schiewe

W dniach 28-30 maja odbyła się w Dusznikach Zdroju 40. polsko-czeska narada ekspertów do spraw hydrologii i hydrogeologii na temat współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej w obszarach przygranicznych (Police nad Metují – Kudowa Zdrój, Krzeszów – Adršpach oraz w zlewni górnej i środkowej Ścinawki).

W naradzie uczestniczyli – ze strony polskiej: Ryszard Hutnik - przewodniczący delegacji (Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu), Lesław Skrzypczyk - dyrektor Państwowej Służby Hydrogeologicznej (Państwowy Instytut Geologiczny), Andrzej Wojtkowiak, Agata Korwin-Piotrowska, Rafał Serafin i Karol Zawistowski (Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego) oraz Krystyna Szafrańska (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), a ze strony czeskiej: Daniela Bauerová - przewodnicząca delegacji (Ministerstwo Środowiska Rep. Czeskiej), Vojtěch Kněžek i Ivan Koroš (Hydrogeologická společnost, s.r.o.) oraz Jan Uhlík (PROGEO, s.r.o.).

Eksperci z obu krajów przedstawili wyniki prac monitoringowych prowadzonych w roku hydrologicznym 2011 i poinformowali o aktualnym stanie technicznym sieci monitoringu granicznego. Przedyskutowali też wyniki wspólnych pomiarów polsko-czeskich przeprowadzonych w kwietniu 2012 r. i ustalili, że kolejne wspólne pomiary zostaną wykonane we wrześniu 2012 r. Ponadto stwierdzono, że potrzebna jest optymalizacja sieci monitoringowej ograniczająca koszty jej utrzymania. Zakres optymalizacji zostanie przedstawiony podczas kolejnego spotkania. Strona polska poinformowała o prowadzeniu prac adaptacyjnych w dwóch nowych stacjach hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych – Dobromyśl i Szczytna, celem przystosowania otworów do prowadzenia obserwacji zwierciadła wód podziemnych.

Ważnym punktem spotkania były uzgodnienia w sprawie realizacji wspólnej bazy danych GIS i modelu numerycznego niecki śródsudeckiej. Strony poinformowały, że prace nad bazą danych GIS są realizowane zgodnie z harmonogramem i zostaną zakończone w roku 2013, a do końca 2014 roku zostanie opracowany polsko-czeski model numeryczny niecki.

Polacy przedstawili wyniki badań prowadzonych na modelu numerycznym jednolitych części wód podziemnych nr 137 w zapadlisku Kudowy, na podstawie którego obliczyli kierunki i wartości przepływów wód transgranicznych.


Przedmiotem rozmów były również poszukiwania złóż surowców mineralnych w strefie przygranicznej i ich ewentualne oddziaływanie na wody podziemne. Czesi poinformowali o wstrzymaniu przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej poszukiwań złóż gazu łupkowego w obszarze „Trutnovsko", do czasu sprecyzowania aktów prawnych regulujących te działania. Złożyli natomiast wniosek o przygotowanie przez Polaków informacji na temat prac i badań prowadzonych w ramach poszukiwania złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym Wambierzyce w gminie Radków, gdzie planowane jest przeprowadzenie prac geofizycznych oraz wykonanie otworu wiertniczego o głębokości ok. 350 m.

 

13r

Protokół z narady podpisali Daniela Bauerová i Ryszard Hutnik. Fot A. Korwin-Piotrowska

Kolejna, 41. narada ekspertów odbędzie się w październiku 2012 r. w Republice Czeskiej.


Agata Korwin-Piotrowska

EMODnet 2Przedstawiciele służb geologicznych i instytucji badawczych z 17 krajów Europy podsumowali w Gdańsku dotychczasowe osiągnięcia w pozyskiwaniu, harmonizacji i udostępnianiu informacji o geologii mórz europejskich.

 

geoshale banner

Eksperci wiodących w świecie uczelni i instytucji sektora naftowego (m.in. Durham University, Indiana University, CSIRO, ExxonMobil) przedstawili najnowsze wyniki badań osadów mułowcowych, które ze względu na możliwość występowania w nich gazu łupkowego oraz składowania CO2 i odpadów radioaktywnych są ostatnio obiektem wzmożonego zainteresowania.

eu-africaEuropejskie służby geologiczne będą pracować nad przygotowaniem dużego unijnego projektu dotyczącego surowców mineralnych Afryki. Tak ustalili przedstawiciele Komisji Europejskiej z ekspertami Europejskich Służb Geologicznych i Organizacji Afrykańskich Służb Geologicznych na spotkaniu w Brukseli.

warsztaty Weimera w PIGKwiecień w Państwowym Instytucie Geologicznym rozpoczął się pod znakiem poszukiwań ropy i gazu. Warsztaty pt. „The Petroleum Industry in the Next Decade An Overview to the Science, Technology, and AAPG” poprowadził profesor Paul Weimer z amerykańskiego stowarzyszenia geologów naftowych (AAPG).