geoshale copyPodczas konferencji eksperci wiodących w świecie uczelni i instytucji sektora naftowego (m.in. Durham University, Indiana University, CSIRO, ExxonMobil) przedstawią najnowsze wyniki badań osadów mułowcowych, które ze względu na możliwość występowania w nich gazu łupkowego oraz składowania dwutlenku węgla i odpadów radioaktywnych stały się w ostatnim czasie obiektem wzmożonego zainteresowania.
Więcej  prawo

vsegei Do udziału w uroczystościach jubileuszowych Rosyjski Geologiczny Instytut Badaczy im. A.P. Karpińskiego (VSEGEI) zaprosił przedstawicieli współpracujących z nim międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz zagranicznych instytucji naukowych.

lizbonaGeolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego poznali organizację badań na oceanicznym statku wiertniczym pracującym w ramach projektu IODP.

EuroGeoSurveys

   

Albania

Albanian Geological Survey

Austria

Geological Survey of Austria

Belgia

Geological Survey of Belgium

Bułgaria

Ministry of Environment and Water, Directorate of Subsurface and Underground Resources

Chorwacja

Hrvatski geološki institut - Croatian Geological Survey

Cypr

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Geological Survey Department

Czechy

Czech Geological Survey

Dania

Geological Survey of Denmark and Greenland

Estonia

Geological Survey of Estonia

Finlandia

Geological Survey of Finland

Francja

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Grecja

Institute of Geology and Mineral Exploration

Hiszpania

Instituto Geologico y Minero de España

Holandia

Geological Survey of the Netherlands

Islandia

Iceland GeoSurvey

Irlandia

Geological Survey of Ireland

Litwa

Geological Survey of Lithuania

Luksemburg

Service Géologique du Luxembourg

Malta

Malta Resources Authority

Niemcy

Bundesanstalt für Geowissenshaften und Rohstoffe

Norwegia

Geological Survey of Norway

Portugalia

Laboratório Nacional de Energia e Geologia

Rosja

A. P. Karpinsky All Russia Geological Research Institute

Rumunia

Geological Institute of Romania

Słowacja

State Geological Institute of Dionyz Stur

Słowenia

Geological Survey of Slovenia

Szwajcaria

Bundesamt für Landestopografie, Landesgeologie

Szwecja

Sveriges Geologiska Undersökning

Ukraina

State Geological and Subsurface Survey of Ukraine
Ukrainian State Geological Prospecting Institute (UkrSGRI)

Węgry

Geological and Geophysical Institute of Hungary

Wielka Brytania

British Geological Survey

Włochy

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Geological Survey of Italy

 

AEGOS (2008-2011)
African-European Georesources Observation System
Afrykańsko-europejski system obserwacji zasobów środowiska geologicznego

 

ALARM (2001-2004)
Assessment of Landslide Risk and Mitigation in Mountain Areas
Ocena zagrożeń osuwiskowych i ograniczanie ich skutków w zamieszkałych obszarach górskich

Projekt 5. PR UE


ASTRA (2005-2007)
Developing Policies & Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region
Strategia adaptacyjna dotycząca zmian klimatycznych w regionie Morza Bałtyckiego

Projekt Programu Interreg IIIB

Atlas of Groundwater Geochemistry: Bottled Water Composition
Atlas geochemiczny wód podziemnych: Skład chemiczny wód butelkowych


CAML (2008-2010)
Census of Antarctic Marine Life

 

CGS Europe (2010-2013)
Pan-European coordination action on CO2 geological storage
Ogólnoeuropejska akcja koordynacyjna dotycząca składowania CO2


CONTINENT (2003-2004)
High-resolution continental paleoclimate record in Lake Baikal
Badania paleoklimatyczne osadów jeziora Bajkał

Projekt 5. PR UE

Cost Action 638 - Marine Aggregate Network (2006-2010)
Investigating and managing the impacts of marine sand and gravel extraction and use
Badania wpływu na środowisko przyrodnicze eksploatacji kruszyw naturalnych z dna morskiego

 

Cost Action TD0902 SPLASHCOS (2009-2013)
Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf
Zatopione prehistoryczne krajobrazy i archeologia szelfu kontynentalnego

 

COSTAction ES0907 INTIMATE  (2012-2014)
Integrating ice core, marine, and terrestrial records

 

DORIS (2010-2013)
Ground Deformation Risk Scenarios: An Advanced Assessment Service
Scenariusze ryzyka deformacji gruntu – zaawansowane usługi dotyczące oceny

 

ECORD
Expedition 347 – Baltic Sea Paleoenvironment (2012-2013)


e-EARTH (2004-2005)
Electronic Access to the Earth Through Boreholes
Dane cyfrowe z otworów wiertniczych

Projekt programu eEarth

 

EGDI-Scope (2012-2014)

Scoping study a pan – European Geological Data Infrastructure
Instytut miał status konsultanta


EMODNET (2009-2012)
European Marine Observation and Data Network. Preparatory Actions for European Marine Observation and Data Network
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich


ENCORA (2006-2007)
European platform for sharing knowledge and experience in coastal science, policy and practice
Europejska sieć naukowa badań procesów brzegowych

Projekt 6. PR UE

ENGINE (2006-2008)
Enhanced Geothermal Innovative Network for Europe
Europejska sieć naukowa innowacyjnych badań geotermalnych

Projekt 6. PR UE

EuroGeoSource (2010-2013)
EU Information and Policy Support System for Sustainable Supply of Europe with Energy and Mineral Resources
System wspomagania informacji i polityki europejskiej w celu zrównoważonego dostępu do europejskich zasobów surowców mineralnych i energetycznych

 

EUROSEISMIC - NAS (2002-2004)
European Marine Seismic Metadata and Information Centre
Baza metadanych z morskich badań sejsmicznych mórz europejskich

Projekt 5. PR UE

 

GAJA (2006-2008)
Elaboration of geoenvironmental assumptions for the Yotvings geopark in cross-border Polish-Lithuanian area
Opracowanie założeń geologiczno-przyrodniczych Geoparku Jaćwierz na pograniczu polsko-litewskim
Projekt programu Interreg IIIA TACIS koordynowany przez PIG


GEIXS (1998)
European Geological Data Resource
Europejski katalog danych geologicznych
Projekt 4. PR UE


GEMAS (2008-2009)
Geochemical mapping of Agricultural and Grazing Land Soil of Europe
Zdjęcia geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo i pastwisk w Europie


Geochemical Atlas of Europe
Atlas Geochemiczny Europy


GEOMIND (2006-2008)
Geophysical Multilingual Internet-Driven Information Service
Wielojęzyczny system udostępniania danych geofizycznych za pośrednictwem Internetu

Projekt programu eContentplus koordynowany przez PIG
Zobacz także Polska w międzynarodowym projekcie GEOMIND

Geo-Seas (2009-2012)
Pan-European infrastructure for management of marine and ocean geological and geophysical data
Ogólnoeuropejska infrastruktura do zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu

 

Geostrada sudecka (2010-2013)
Geostrada sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny

 

INCORE - NAS (2002-2003)
Integrated Concept for Groundwater Remediation
Zintegrowana koncepcja remediacji wód podziemnych

Projekt 5. PR UE

MACHU (2008-2009)
Managing Cultural Heritage Underwater
Zarządzanie podwodnym dziedzictwem kulturowym

Projekt programu EU CULTURE 2000

MAGIC (2005-2008)
Management of Groundwater in Industrially Contaminated Areas
Zarządzanie zasobami wód podziemnych na obszarach zanieczyszczonych przez przemysł

Projekt programu Interreg IIIB Cadses

MELA (2004-2008)
Morphotectonic Map of the European Lowland Area
Mapa Morfotektoniczna Niżu Europejskiego
Projekt 6. PR UE koordynowany przez PIG

 

Minventory - EuroMin (2013-2014)

Study on Structured Statistical Information on the Quality and Quantity of the EU Raw Materials Deposits
Badania dotyczące ustrukturyzowanej informacji statystycznej o ilości i jakości złóż surowców w UE

 

NATO PROGRAMME (2006-2012)
Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources - Transboundary Water Management - Belarus, Poland, Ukraine
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych – zarządzanie wodami transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy
Projekt programu NATO Science for Peace and Security, koordynowany przez PIG

 

NATO PROGRAMME: Security through science
Project: Strategic understanding of the security threats imposed by global climate change
Projekt: Strategiczne zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa powodowanych przez globalne zmiany klimatu

 

NATURA 2000 Ecosystem
NATURA 2000 Ecosystem approach to marine spatial planning – Polish marine areas and the Natura 2000 network
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci NATURA 2000

Program badawczy Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

ONEGEOLOGY-EUROPE (2008-2010)
Making Geological Map Data for the Earth Accessible
Utworzenie cyfrowej bazy danych mapy geologicznej Europy
Projekt programu eContentplus

 

PanGeo (2011-2014)
Enabling access to geological information in support of GMES
Umożliwienie dostępu do informacji geologicznej w celu wsparcia GMES


PROMOTE (2005-2008)
Verifying the performance of Environmental Technologies (ETV)
Innowacyjne metody badawcze i ochrona systemów wodno-gruntowych na terenach poprzemysłowych

Projekt 6. PR UE

REA (2006-2008)
CENTRE OF EXCELLENCE: Research on Abiotic Environment
Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego
Projekt 5. PR UE koordynowany przez PIG

SEAREG (2001-2004)
Sea Level Change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region
Wpływ zmian poziomu morza na zagospodarowanie przestrzenne w regionie Morza Bałtyckiego
Projekt program Interreg

SINCOS (2003-2009)
Sinking Coasts – Geosphere, Ecosphere and Antroposphere of the Holocene Southern Baltic Sea

SPBA
Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area
Atlas południowego basenu permskiego

zobacz także SPBA jest już w Instytucie!!


SUBCOAST (2010-2013)
Developing a GMES-service for monitoring and forecasting subsidence hazards in coastal areas around Europe
Rozwój systemu GMES dla monitorowania i przewidywania zagrożeń powodowanych przez subsydencję na obszarach wybrzeży mórz europejskich

 

Topo-Europe i Thermo-Europe (2009-212)
Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim - projekt programu naukowego EUROCORES Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), TOPO-EUROPE i Thermo-Europe

 

TransGeoTherm (2012-2014)
Geothermale Energie für die grenzüberschreitende Entwicklung in der Neisse-Region
Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju Nysy

 

 

ACE
Antarctic Climate Evolution
Ewolucja klimatu Antarktyki


CO2GeoNet (od 2008)
Geological storage of CO2. European Network of Excellence
Europejska Sieć Doskonalenia w zakresie geologicznego składowania CO2

Instytut ma status partnera-obserwatora

 

Cost Action TU1206 SubUrban (od 2014)

A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities

Europejska sieć dla pełniejszego rozpoznania budowy geologicznej podłoża obszarów zurbanizowanych

 

COST Action TU1405 GABI (od 2015)

European network for shallow geothermal energy applications in buildings and infrastructures

Europejska sieć dla wdrażania zastosowań płytkiej geotermii w budownictwie i infrastrukturze 

 

ECCSEL (od 2011)
European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infarstructure
Ogólnoeuropejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla

zobacz także Powstaje Europejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla

 

ECORD (od 2011)
European Consortium for Ocean Research Drilling
Europejskie Konsorcjum ds. Badawczych Wierceń Oceanicznych

 

EMODNET (od 2009)
European Marine Observation and Data Network
Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich

 

ENeRG (od 2009)
European Network for Research in Geo-Energy
Europejska sieć badawczo-rozwojowa zajmująca się problematyką geoenergii

GeoPLASMA-CE
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe

 

Geo3EU (od 2008)
GeoEurope3D
Przestrzenne modelowanie struktur geologicznych - modele numeryczne dla celów zarządzania

 

ICDP (od 2010)
International continental scientific drilling program
Międzynarodowy Program Badawczych Wierceń Kontynentalnych


IGCP
International Geoscience Programme

 

InSARap (od 2014)

Sentinel-1 Performance Study with TOPS Data'

Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEl-1  - Studium wykonalności

 

IODP (od 2011)
Integrated Ocean Drilling Program
Zintegrowany Program Wierceń Oceanicznych

 

Minerals4EU (od 2013)

European Intelligence Network on Supply of Raw Materials – Minerals4EU

Europejska sieć informacyjna na temat zaopatrzenia w surowce mineralne


OneGeology (od 2007)
Making Geological Map Data for the Earth Accessible
Międzynarodowa inicjatywa służb geologicznych dotycząca udostępniania map geologicznych całego świata za pośrednictwem Internetu

 

PanAfGeo (od 2013)

Geoscientific knowledge and skills in African Geological Surveys

Wiedza i umiejętności za zakresu nauk geologicznych w Afrykańskich Służbach Geologicznych

Projekt realizowany w ramach kontraktu pomiędzy EuroGeoSurveys i Dyrektoriatem ds. Rozwoju i Współpracy Komisji Europejskiej

 

Shaleseq (od 2014)

Physico-chemical effects of CO2 sequestration in the Pomeranian gas-bearing shales  

 

TERRAFIRMA (od 2003)
Pan-European Ground Motion Hazard Information Service
Europejski serwis o zagrożeniach związanych z przemieszczaniem podłoża

Projekt Europejskiej Agencji Badań Kosmicznych